× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลสังกัดกองทัพ

โรงพยาบาลสังกัดกองทัพ คือโรงพยาบาลในกำกับดูแลของ 3 เหล่าทัพ คือ กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

Hotline: 098-8352544 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ศูนย์โทรศัพท์ 02-4600000, 02-8766120 - 29 02-475-2995
แผนกเวชระเบียนผู้ป่วย 02-475-2951
นอกเวลาราชการ 02-475-2796
ศูนย์รับ-ส่งตัวผู้ป่วย 02-475-2920 - 1
นอกเวลาราชการ 02-475-2881

02-475-2995

กรุงเทพฯ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก โดยความร่วมมือกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โทร 0-2763-9300 หรือ Hotline 1411

02-7639300

กรุงเทพฯ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.สังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ (รับส่งต่อ) การเข้ารับรักษาต้องมีใบส่งตัวจากหน่วยบริการปฐมภูมิ - ยกเว้น: กรณีอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน และผู้ป่วย โครงการ Cancer Anywhere ผู้ป่วยมะเร็งรักษาได้ทุกที่ - ติดต่อสอบถาม โทร 0-2534-7000, 092-225-8467

02-5347000

กรุงเทพฯ
โรงพยาบาลโรงเรียนนายเรือ

โรงพยาบาลโรงเรียนนายเรือ

หมายเลขโทรศัพท์ ในเวลาราชการ 0-2475-7430 นอกเวลาราชการ 0-2475-7433-4

02-4757430

สมุทรปราการ
โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์

โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์

รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ให้บริการ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ดูแลรักษาและฟื้นฟู รวมถึง การสนับสนุนภารกิจของกองทัพบก ผู้รับบริการที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบ จำนวน 62,637 คน แบ่งเป็น กำลังพลและครอบครัว ที่อยู่ในเขตทหารค่ายสรรพสิทธิประสงค์ รวม 24,936 คน (ข้าราชการทหาร และลูกจ้าง 10,913 คน ครอบครัว 14,023 คน พลเรือนจำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 ,11,17 และ19 ต.แสนสุข จำนวน 27,000 คน ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพ จำนวน 10,701

045-324400

อุบลราชธานี
โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์

โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์

โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ เป็นโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ให้บริการรักษาทั่วไป ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

054-773035

น่าน
โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ตรวจ ATK ด้วยตนเอง ขึ้น 2 ขีด ไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไป รพ.พญาเม็งราย เพิ่มช่องทางติดต่อเพื่อเข้ารับการรักษา
** ท่านสามารถลงทะเบียนเข้ารับการรักษาได้ง่ายๆโดยสแกน QR CODE และกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม เพื่อยืนยันเข้ารับการรักษาได้เลย

053-717650

เชียงราย
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ทะเบียนการแพทย์: 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73027 บริการตรวจโรคทั่วไป: 055-282-823

055-245-070

พิษณุโลก
โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์

โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์

โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ สังกัดกองทัพบก เป็นโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง ให้บริการทางการแพทย์แก่กำลังพลและครอบครัวของหน่วยทหารในพื้นที่รับผิดชอบ และหน่วยทหารในพื้นที่อื่นที่ขอรับการสนับสนุนตลอดจนบุคคลพลเรือนทั่วไปตามความจำเป็น ตรวจวินิจฉัยโรคทุกสาขาและให้การรักษาพยาบาลด้วยวิธี การต่างๆ แก่ทหาร ข้าราชการ ลูกจ้างคตลอดจนครอบครัว และบุคคล พลเรือนทั่วไป และให้บริการสิทธิประกันสังคม แต่ไม่คลินิกเครือข่าย

034-589233

กาญจนบุรี
โรงพยาบาลจันทรุเบกษา

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา

โทร 02-1558500, 034-996447-51 Email: chandrubeksa@rtaf.mi.th

02-1558500

นครปฐม
โรงพยาบาลค่ายรามราชนิเวศน์

โรงพยาบาลค่ายรามราชนิเวศน์

เป็นโรงพยาบาลกองทัพบกที่มุ่งเน้นด้านการส่งเสริมสุขภาพกำลังพลและครอบครัว ให้บริการตรวจโรคทั่วไป แก่กำลังพล ครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไป ให้บริการทางการแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์ทางเลือก มุ่งเน้นบริการส่งเสริมสุขภาพ และเวชศาสตร์ทหาร พร้อมตอบสนองต่อภารกิจด้านต่างๆ ของหน่วยเหนือ

032-428506

เพชรบุรี

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)