ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลราชวิถี

คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลราชวิถี HealthServ.net
คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลราชวิถี HealthServ.net

คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลราชวิถี โทร. 02 206 2900
เวลาเปิดบริการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 20.00 น. วันเสาร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.

HealthServ สำรวจคิดเห็น

ผลสำรวจ

 
ตารางแพทย์ออกตรวจ คลินิกพิเศษนอกเวลา โรงพยาบาลราชวิถี


จำแนกตามคลินิกต่างๆ ดังนี้


 
คลินิกพิเศษนอกเวลาอายุรกรรม
ชั้น 5 โซน A
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.00-20.00น. , วันเสาร์ เวลา 08.00-12.00น.


 

คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ห้องตรวจโสต ศอ นาสิก
จันทร์ 16.00 – 20.00 น. พญ.นภัสถ์ธนะมัย
อังคาร 16.00 – 20.00 น. นพ.ณัฐวตัร พงษ์ชมพร
พุธ 16.00 – 20.00 น. พญ.สมจินต์จินดาวจิักษณ์
พฤหัสบดี 16.00 – 20.00 น. พญ.กิ่งกาญจน์ เติมสิริ
ศุกร์ 16.00 – 20.00 น. นพ.วริทุ ธิ์ เอี่ยมสหเกยีรติ
นพ.มานัส โพธาภรณ์  นพ.ทัศนชาติจิตรธีาตุ


 
 
คลินิกนอกเวลา ห้องตรวจศัลยกรรม 901
1.คลินิกในเวลาแพทย์ออกตรวจเวลา 08.00-16.00 น.
2.คลินิกนอกเวลา * จันทร์-ศุกร์ แพทย์ออกตรวจเวลา 16.00-20.00 น.
 ** เสาร์ แพทย์ออกตรวจเวลา 08.00-16.00 น.
3.หลัง 12.00 น. ออกใบนัด
4.กรณีเร่งด่วนฉุกเฉินหลัง 12.00 น.สามารถส่งปรึกษาแพทย์ศัลยกรรมที่ ER
 
จันทร์ - ศัลยกรรมทั่วไป, ตับและทางเดินน้ำดี ทางเดินปัสสาวะ
อังคาร - เต้านมและไทรอยด์  ทางเดินปัสสาวะ
พุธ - เต้านมและไทรอยด์
พฤหัสบดี - ตับและทางเดินน้ำดี หลอดเลือด
ศุกร์ - ตับและทางเดินน้ำดี หลอดเลือด
เสาร์ - ศัลยกรรมทั่วไป, ตับและทางเดินน้ำดี
 
 
 
คลินิกพิเศษผิวหนัง 
ห้องตรวจผิวหนัง 913 ชั้น 9B อาคารเฉลิมพระเกียรติ
จันทร์ 16-20 น. นพ.ชำนาญ ชอบธรรมสกุล
พฤหัสบดี 16-20 น. (สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน) พญ.อรศิริ เสรีรัตน์
เสาร์ 8-12 น. นพ.ชำนาญ ชอบธรรมสกุล
 
 
 
 
 
 
คลินิกพิเศษ  กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 2601
เวลา 16.00 - 20.00 น
จันทร์ และพุธ - นพ.เกศธำรง ตันตยาคม
พฤหัสบดี - พญ.นันทริกา เหลืองสุวรรณ
ศุกร์ - พญ.ชญานิน เวชภูติ
เสาร์ - นพ.เกศธำรง ตันตยาคม 9.30-11.30 น.


 
 
ห้องตรวจรังสีรักษาประจำวัน นอกเวลาราชการ 
เวลา 16.00 - 20.00 น
วันจันทร์ พ. สิริมา เอื้อศรีธนากร
วันอังคาร พ.ณัฏฐพัชร จันทร์หอม
วันพุธ พ. สิริมา เอื้อศรีธนากร
วันพฤหัสบดี พ.ศศิพิไล นัยวิกุล
วันศุกร์ พ. กนกรัตน์ ตั้งศรีวงศ์
 


 
 
คลินิกเฉพาะโรคอายุรกรรม ตึกอายุรกรรม
ห้องตรวจ โทร. 5119 , 5104
เคาเตอร์เตรียมประวัติโทร. 3144
ห้องหัตถการ โทร. 5117
 


 
 
ผู้ป่วยที่ต้องการปรึกษาแพทย์เพื่อผ่าตัดโดยหุ่นยนต์ (Davinci)
สามารถติดต่อนัดหมายแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-2062900 ต่อ เบอร์ภายในของแต่ละแผนก
 
ศัลยกรรมทางเดิน / ปัสสาวะ
นพ.วรพจน์ ชุณหคล้าย พุธ 10720, 10721
นพ.ธเนศ ไทยดำรงค์ อังคาร 10720, 10721
นพ.ชววรรธน์ โกสีย์ศิริกุล พฤหัสบดี 10720, 10721
 
 
ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
นพ.กษิดิน วิทูภิญโญภาพ จันทร์, ศุกร์ 10710, 10711
นพ.อรุณ กฤษณาสกุล จันทร์, ศุกร์ 10710, 10711
 
ศัลยกรรมโรคตับและทางเดินน้ำดี
พญ.วิภาวี อินทโสตถิ จันทร์, พฤหัสบดี 10710, 10711
 
ศัลยกรรมทางเดินอาหารส่วนบนและโรคอ้วน
พญ.รัชมน ภิญโญเทพประทาน อังคาร, ศุกร์ อังคาร, พุธ, ศุกร์ 10710, 10711
 
สูติ นรีเวช พญ.อรัญญา ยันตพันธ์ จันทร์ 10601, 10602
 
โสต ศอ นาสิก นพ.ธนุศักดิ์ ศรีใจ พุธ, พฤหัสบดี 20201, 20203
 
 
 

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหาอ่านล่าสุด