ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รู้ไว้ได้ประโยชน์ : การขออนุมัติการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล กรมสบส.

รู้ไว้ได้ประโยชน์ : การขออนุมัติการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล กรมสบส. HealthServ.net
รู้ไว้ได้ประโยชน์ : การขออนุมัติการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล กรมสบส. ThumbMobile HealthServ.net

การจะโฆษณาเกี่ยวกับสถานพยาบาล หรือบริการด้านการแพทย์ จะต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่ควบคุมดูแลก่อน นั่นคือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข - กรมได้ออกประกาศและเผยแพร่แนวทางการขออนุญาตโฆษณาเอาไว้แล้ว ประชาชนคนไทยควรได้ทราบและเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินธุรกิจกิจการกิจกรรมต่อไป

 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแลโรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิก สถานบริการทางการแพทย์ สปา ศูนย์ผู้สูงอายุ ที่ให้บริการทั้งหมดในประเทศไทย  และยังมีหน้าที่ครอบคลุมถึงการ ควบคุมดูแลอนุมัติ การโฆษณาของบริการและสถานประกอบการเหล่านี้ด้วยเช่นกัน 

สำหรับหลักเกณฑ์ วิธีการ  การขออนุมัติการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล มีข้อมูลดังนี้


หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
 

พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
 
มาตรา 38 ผู้ใดประสงค์จะโฆษณาหรือประกาศด้วยประการใดๆเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานพยาบาล
นอกจากชื่อและที่ตั้งของสถานพยาบาลตามที่ปรากฏในใบอนุญาตต้องได้รับอนุมัติข้อความเสียงหรือภาพที่ใช้ในการโฆษณาหรือประกาศจากผู้อนุญาตทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และค่าใช้จ่ายทีผู้อนุญาตประกาศกําหนดการโฆษณาหรือประกาศด้วยประการใดๆ ซึ่งชื่อหรือที่ตั้ง หรือกิจการของสถานพยาบาลหรือคุณวุฒิความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล เพื่อชักชวนให้มีผู้มาขอรับบริการจากสถานพยาบาลโดยใช้ข้อความ เสียง หรือภาพอันเป็นเท็จหรือโอ้อวดเกินความจริง หรือน่าจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับการประกอบกิจการของสถานพยาบาลจะกระทํามิได้
 
 

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ

เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลพ.ศ. 2562

วิธีการ
 
  1. ยื่นแบบคำขออนุมัติการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล เอกสาร/ชิ้นงาน หรืออื่นๆ โดยจัดทำเอกสารในการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล เป็นกระดาษขนาดเอสี่ ตัวอักษรขนาดไม่ต่ำกว่าสิบหกพอยต์ พร้อมชำระค่าธรรมเนียม
  2. ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (ศูนย์ One Stop Service) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะส่งแบบคำขอพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปกองกฎหมาย เพื่อพิจารณา
  3. กรณีผู้อนุญาต มีคำสั่งอนุมัติ
    ผู้อนุญาตจะมีหนังสือแจ้งผู้ยื่นคำขอมารับหนังสือ/เอกสารการอนุมัติการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล

เงื่อนไข
1. สถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ยื่นคำขอ
ช่องทางการให้บริการ/สถานที่ให้บริการ
 
ศูนย์ One stop service
ชั้น 1 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เลขที่ 88/44 หมู่ที่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ติดต่อด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริการร่วม

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
 
 
 
 
 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

 ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 60 วัน
 
1) การตรวจสอบเอกสาร
ยื่นคำขอ พร้อมข้อความ เสียงหรือภาพ/เอกสาร/หลักฐานค่าใช้จ่ายที่ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One stop service

ระยะเวลา 1 วัน
 
2) การตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารชิ้นงานการโฆษณา

ระยะเวลา 7 วัน
 
3) การพิจารณา
กรณีไม่ยุ่งยากซับซ้อน พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเอกสารชิ้นงานการโฆษณา

ระยะเวลา 8 วัน

4) การพิจารณา
กรณียุ่งยากซับซ้อน ส่งคำขอ ให้คณะอนุกรรมการฯพิจารณา

ระยะเวลา 38 วัน
 

5) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ผู้อนุญาตพิจารณาการอนุมัติโฆษณา

ระยะเวลา 7 วัน

6) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ผู้อนุญาตมีหนังสือแจ้ง ผู้ยื่นคำขอมารับหนังสืออนุมัติการโฆษณาสถานพยาบาล

ระยะเวลา 7 วัน
 
 
 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1) ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
หรือหลักฐานการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ - สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

2) บัตรประจำตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีมีการมอบอำนาจ
ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ )
 

3) ข้อความ /เสียงโฆษณา/ภาพโฆษณา
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนา 1 ฉบับ

 
4) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ - กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


5) หนังสือมอบอำนาจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนา 0 ฉบับ
 

6) คำแปลภาษาต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากผู้แปลภาษา
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -
 

7) เอกสารอ้างอิง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีสถานพยาบาลประสงค์โฆษณาผู้ประกอบวิชาชีพ/เครื่องมือเครื่องใช้/ผลิตภัณฑ์หรือการดำเนินการใดที่ต้องได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายอื่นจะต้องนำสำเนาการอนุมัติ อนุญาต นั้นยื่นประกอบการขออนุมัติโฆษณา)
 
 

ค่าธรรมเนียม


 
ลำดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1) เนื้อหาโฆษณา ขนาด A4
(หมายเหตุ: (หน้าละ 500 บาท))
ค่าธรรมเนียม 500 บาท

2) สื่อโฆษณาที่เป็นภาพหรือเสียง
(หมายเหตุ: (วินาที ละ 50 บาท))
ค่าธรรมเนียม 50 บาท

3) ใบแทนหนังสืออนุมัติ (กรณี ทำหนังสืออนุมัติสูญหาย)
(หมายเหตุ: (ใบละ 300 บาท ))
ค่าธรรมเนียม 300 บาท
 

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

1) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เลขที่ 88/44 ถ. ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
จ. นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 021937057 อีเมล crmhss.moph@gmail.com
 
2) ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120

ลำดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
 
  • สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
  • www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
  • ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม
1) ใบคำขออนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
 
2) หนังสืออนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
 
3) ใบคำขอรับใบแทนหนังสืออนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
 


ข้อมูลที่มา คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุมัติการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

 
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 22/04/2563
 
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด