ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ครองยาบ้าไม่เกิน 5 เม็ด - THC ไม่เกิน 30 มก. สันนิษฐานว่าเป็นผู้เสพ ให้ส่งตัวบำบัด

ครองยาบ้าไม่เกิน 5 เม็ด - THC ไม่เกิน 30 มก. สันนิษฐานว่าเป็นผู้เสพ ให้ส่งตัวบำบัด HealthServ.net

ราชกิจจานุเบกษาประกาศกฎกระทรวง กำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ หลายตัว ที่สำคัญ ได้แก่ ยาบ้า เฮโรอีน โคเคน ฝิ่น เห็ดขี้ควาย สารสกัด THC แต่ละประเภท มีรายละเอียด ดังนี้

ครองยาบ้าไม่เกิน 5 เม็ด - THC ไม่เกิน 30 มก. สันนิษฐานว่าเป็นผู้เสพ ให้ส่งตัวบำบัด ThumbMobile HealthServ.net
9 กุมภาพันธ์ 2567  ราชกิจจานุเบกษาประกาศกฎกระทรวง กำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ พ.ศ. 2567  ลงนามโดย ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  (31 มกราคม 2567)  สาระสำคัญคือ การระบุ ปริมาณยาเสพติด ที่ "ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ"  โดยจำแนกเป็น ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 5  และวัตถุอออกฤทธิ์ ประเภท 1 และ 2  ที่ ครอบคลุมยาเสพติดอันตราย หลายตัว ที่สำคัญและเป็นที่จับมองของสังคมในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ได้แก่ ยาบ้า เฮโรอีo โคเคน ฝิ่น เห็ดขี้ควาย สารสกัด THC แต่ละประเภท มีรายละเอียดด้านล่างดังนี้
          
        กฏกระทรวง นิยามความหมายของ "หน่วยการใช้" หมายความว่า เม็ด ซอง ขวด หรือหน่วยอย่างอื่นที่ทำขึ้นโดยปกติ สำหรับการใช้เสพหนึ่งครั้ง 

(1) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 

(ก) แอมเฟตามีน (amphetamine หรือ anfetanine) มีปริมาณไม่เกิน 5 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 500 มิลลิกรัม

(ข) เอ็น - เอทิล เอ็มดีเอ หรือ เอ็มดีอี (N - ethyl MDA หรือ MDE) มีปริมาณไม่เกิน 5 (ห้า) หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1250 (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบ) มิลลิกรัม

(ค) เฮโรอีน (heroin หรือ diacetyImorphine) มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 300 (สามร้อย) มิลลิกรัม
 
(ง) เดกซ์โทรไลเซอร์ไจด์ ((+) - lysergide) หรือแอลเอสดี (LSD) หรือแอลเอสดี - 25 (LSD 25) มีปริมาณไม่เกิน 5 (ห้า) หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 100 (หนึ่งร้อย) มิลลิกรัม

(จ) เมทแอมเฟตามีน (methamphetamine หรือ metamfetamine) มีปริมาณไม่เกิน 5 (ห้า) หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 500 (ห้าร้อย) มิลลิกรัม

หรือในกรณีที่เป็นเกล็ด ผง ผลึก มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 100 (หนึ่งร้อย) มิลลิกรัม
 
(ฉ) เมทิลีนไดออกซีแอมเฟตามีน (methylenedioxyamphetamine หรือ tenamferamine หรือ MDA) มีปริมาณไม่เกิน 5 หน่วยการใช้  หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1250 (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบ) มิลลิกรัม
 
(ช) 3,4 - เมทิลีนไดออกชีเมทแอมเฟตามีน (3,4 - methylenedioxymethamphetamine
หรือ methylenedioxymetanfetamine หรือ ecstasy หรือ MDMA) มีปริมาณไม่เกิน 5 (ห้า) หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1250 (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบ) มิลลิกรัม
 

(2) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2

(ก) โคคาอีน (cocaine) มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 200 (สองร้อย) มิลลิกรัม
 
(ข) ฝิ่น มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 5,000 (ห้าพัน) มิลลิกรัม

 

(3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

(ก) พืชฝิ่นหรือที่มีชื่ออื่นในสกุลเดียวกันที่ให้ฝิ่นหรือแอลคาลอยด์ของฝิ่น มีน้ำหนักสุทธิ ไม่เกิน 15,000 (หนึ่งหมื่นห้า) พันมิลลิกรัม

(ข) เห็ดขี้ควายหรือพืชเห็ดขี้ควายหรือที่มีชื่ออื่นในสกุลเดียวกันที่ให้สาร psilocybin หรือ psilocin มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 135,000 (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพัน) มิลลิกรัม

(ค) สารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol หรือ THC) ที่เป็นสารสกัด จากทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชง ที่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 30,000 (สามหมื่น)  มิลลิกรัม หรือในกรณีที่เป็นของเหลวมีปริมาตรสุทธิไม่เกิน 30 (สามสิบ) มิลลิลิตร

 

วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1

(ก) ฟลูอัลพราโซแลม (flualprazolam) มีปริมาณไม่เกิน 5 (ห้า) หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิ ไม่เกิน 650 (หกร้อยห้าสิบ) มิลลิกรัม

(ข) ฟีนาชีแพม (phenazepam) มีปริมาณไม่เกิน 10 (สิบ) หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิ ไม่เกิน 1,640 (หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบ) มิลลิกรัม
 

วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2

(ก) อัลพราโซแลม (alprazolam) มีปริมาณไม่เกิน 10 (สิบ) หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1,300 (หนึ่งพันสามร้อย) มิลลิกรัม

(ข) คีตามีน (ketamine) ในกรณีที่เป็นของเหลวมีปริมาตรสุทธิไม่เกิน 10 (สิบ) มิลลิลิตร หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 10,000 (หนึ่งหมื่น) มิลลิกรัม หรือในกรณีที่เป็นเกล็ด ผง ผลึก มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 500 (ห้าร้อย) มิลลิกรัม

(ค)  มิดาโซแลม (midazolam) มีปริมาณไม่เกิน 10 (สิบ) หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 2,080 (สองพันแปดสิบ) มิลลิกรัม
 
(ง) ไนเมตาซีแพม (nimetazepam) มีปริมาณไม่เกิน 10 (สิบ) หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1,890 (หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบ) มิลลิกรัม
 
(จ) ไนทราชีแพม (nitrazepam) มีปริมาณไม่เกิน 10 (สิบ) หน่วยการใช้ หรื่อมีน้ำหนักสุทธิ ไม่เกิน 5,560 (ห้าพันห้าร้อยหกสิบ) มิลลิกรัม

(ฉ) เฟนเทอร์มีน (phentermine) มีปริมาณไม่เกิน 10 (สิบ) หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิ ไม่เกิน 3,200 (สามพันสองร้อย) มิลลิกรัม
ครองยาบ้าไม่เกิน 5 เม็ด - THC ไม่เกิน 30 มก. สันนิษฐานว่าเป็นผู้เสพ ให้ส่งตัวบำบัด HealthServ
ครองยาบ้าไม่เกิน 5 เม็ด - THC ไม่เกิน 30 มก. สันนิษฐานว่าเป็นผู้เสพ ให้ส่งตัวบำบัด HealthServ
ครองยาบ้าไม่เกิน 5 เม็ด - THC ไม่เกิน 30 มก. สันนิษฐานว่าเป็นผู้เสพ ให้ส่งตัวบำบัด HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด