× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ศูนย์การแพทย์ สถาบันการแพทย์

รายชื่อศูนย์การแพทย์ สถาบันการแพทย์ต่างๆ ในกรุงเทพและจังหวัดต่างๆ

สถาบันราชานุกูล

สถาบันราชานุกูล

สถาบันราชานุกูล ซึ่งเดิมมีชื่อว่า โรงพยาบาลปัญญาอ่อนนั้น เป็นโรงพยาบาลพิเศษเฉพาะที่ตั้งขึ้น เพื่อให้บริการด้านบำบัดรักษาแก่ผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาแห่งแรกในประเทศไทย ปัจจุบัน สถาบันราชานุกูล มุ่งหน้าสู่การเป็น ศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านภาวะบกพร่องทางสติปัญญา (Excellence Center for Intellectual Disability)
1. มีบริการเฉพาะทางด้านภาวะบกพร่องทางสติปัญญาที่มีคุณภาพ
2. เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านภาวะบกพร่องทางสติปัญญา
3. งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านภาวะบกพร่องทางสติปัญญาได้รับการอ้างอิง
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านภาวะบกพร่องทางสติปัญญาได้รับการยอมรับและนำไปสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ

02-2488900

กรุงเทพฯ
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

พันธกิจ เราจะช่วยเหลือเด็ก ครอบครัวและชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้ -
ให้บริการรักษาฟื้นฟู ศึกษาวิจัย ถ่ายทอดนวกรรมด้านเด็กพัฒนาการล่าช้าในนานาชาติ
ให้บริการรักษาฟื้นฟู ศึกษาวิจัย ด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในระดับตติภูมิขั้นสูง
สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟูสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น และพัฒนาการเด็กในเขตสุขภาพที่รับผิดชอบ
สร้างความตระหนักและเข้าใจปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น และเด็กพัฒนาการล่าช้า ให้แก่ประชาชน

053908300

กรุงเทพฯ
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

สายด่วนสุขภาพจิต : 1323 โทรฟรี 24 ชั่วโมง สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เวลาทำการ สำหรับผู้ป่วยใหม่ : ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 10:00 น. ในการบริการครั้งแรกผู้ป่วยอาจไม่ได้รับการตรวจรักษาโดยแพทย์ทันที สำหรับผู้ป่วยเก่า : สามารถรับบัตรนัดได้ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 11:00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ : 0-2248-8999

1323

กรุงเทพฯ
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ให้บริการผู้ป่วยจิตเวช วินิจฉัยบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีปัญหานิติจิตเวช วิกฤติสุขภาพจิต จิตเวชที่มีปัญหาระดับรุนแรง ยุ่งยากซับซ้อน ผู้ติดสารเสพติด และจิตเวชเด็ก - ติดต่อสอบถามโทร.0-2441-6100

0-2441-6100

กรุงเทพฯ
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวช ประสาทวิทยา ประสาทศัลยศาสตร์ ประสาทจิตเวชศาสตร์ เป็นสถาบันฝึกอบรมทางด้านจิตเวชศาสตร์ สุขภาพจิต และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในระดับก่อนและหลังปริญญา พัฒนางานวิชาการด้านจิตเวชศาสตร์ สุขภาพจิต ประสาทวิทยา ประสาทศัลยศาสตร์ ประสาทจิตเวชศาสตร์ และเพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ในปี พ.ศ. 2545

02-4422500

กรุงเทพฯ
สถาบันประสาทวิทยา

สถาบันประสาทวิทยา

สถาบันประสาทวิทยา ก่อตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้การบำบัดรักษาผู้ป่วย ที่ทุกข์ทรมานจากโรคทางระบบประสาท สมอง และสภาวะทางอารมณ์ ควบคู่กันไปกับการศึกษาค้นคว้าและวิจัย

02-306-9899

กรุงเทพฯ
ศูนย์การแพทย์บางรัก (คลินิกบางรัก) กรมควบคุมโรค

ศูนย์การแพทย์บางรัก (คลินิกบางรัก) กรมควบคุมโรค

ศูนย์การแพทย์บางรัก กรมควบคุมโรค พร้อมแล้วที่จะให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการ และเป็นทางเลือกอันดับแรกในการให้บริการ ด้านสุขภาพทางเพศแบบครบวงจร

02-2862468

กรุงเทพฯ
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ (SNMRI)

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ (SNMRI)

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ เป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลระดับตติยภูมิ เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้วยวิทยการทางการแพทย์ที่มีสมรรถนะสูง มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการและผู้ป่วย ลักษณะของผู้ป่วยที่ให้การดูแล : ผู้ป่วยและผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่เป็นสาเหตุมาจากโรคหลอดเลือดสมอง, ไขสันหลังบาดเจ็บ, เด็กสมองพิการ, ผู้พิการแขนขาขาด และผู้ป่วยที่มีอาการปวดเนื่องจากกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นและข้อต่อ

02-9659186

นนทบุรี
สถาบันโรคทรวงอก

สถาบันโรคทรวงอก

สถาบันโรคทรวงอกเป็นสถาบันเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและปอดระดับนานาชาติ | สายด่วนโรคหัวใจ 1668 โทรศัพท์ 02-547-0999 เวลาเปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ ให้บริการในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00น.

1668

นนทบุรี
สถาบันบำราศนราดูร

สถาบันบำราศนราดูร

เบอร์กลางสถาบันบำราศนราดูร โทรศัพท์ : 02-951-1170-79 สถาบันบำราศนราดูร เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่ ณ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

02-951-1170

นนทบุรี
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ โทรศัพท์ 02 580 9729-31 มีสถานะเป็นนิติบุคคล ไม่สังกัดหน่วยงานอื่นใด อยู่ในการกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สถาบันวัคซีนแห่งชาติทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางด้านวัคซีนของประเทศไทย

02-5809729

นนทบุรี
สถาบันราชประชาสมาสัย

สถาบันราชประชาสมาสัย

สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค

02-3868253

สมุทรปราการ
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปัจจุบันสถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมเป็น สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2558 เป็นต้นมา และเปิดให้บริการแบบผู้ป่วยนอกอายุต่ำกว่า 18 ปี ในเขตสุขภาพที่ 7 ครอบคลุมจังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม โดยให้บริการเฉลี่ย 5,000 ราย/ปี และเปิดให้บริการแบบผู้ป่วยใน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 จำนวนทั้งหมด 12 เตียง

0-4391-0770

ขอนแก่น
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี - โทร (032) 327-824 ถึง 28 - ครอบคลุม 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ดูแลในเรื่อง อนามัยการเจริญพันธุ์ อนามัยแม่และเด็ก โภชนาการ ทันตสาธารณสุข ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายสาธารณสุข สุขาภิบาลอาหารและน้ำ ส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ต่างๆ ฯลฯ

032-327824

ราชบุรี
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ให้บริการตรวจรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว อายุไม่เกิน 18 ปี โดยทีมสหวิชาชีพเช่น เด็กที่มีปัญหาการเรียน เด็กสมาธิสั้น เด็กออทิสติก พัฒนาการล่าช้า มีปัญหาอารมณ์หรือพฤติกรรม ปัญหาการเลี้ยงดู ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30

077-312179

สุราษฎร์ธานี

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)