ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.สต ในจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ถ่ายโอนไปยังอบจ.อำนาจเจริญ

รพ.สต ในจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ถ่ายโอนไปยังอบจ.อำนาจเจริญ HealthServ.net

รายชื่อโรงพยาบาลสุขภาพตำบลในจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ตุลาคม 2565 รวม 71 แห่ง

รพ.สต ในจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ถ่ายโอนไปยังอบจ.อำนาจเจริญ ThumbMobile HealthServ.net
 จำแนกตามอำเภอ ดังนี้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหมอม้า อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าพรวน ตำบลเหล่าพรวน อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนดู่ ตำบลสร้างนกทา อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแต้ ตำบลนาแต้ อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำน้อย ตำบลโนนหนามแท่ง อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภักดีเจริญ อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาผือ อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสีนวน อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบังพัฒนา อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเขาขาม ตำบลคึมใหญ่ อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดปลาดุก อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชือก ตำบลนาจิก อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนเมย ตำบลดอนเมย อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคึมใหญ่ ตำบลคึมใหญ่ อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนโพธิ์ อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างนกทา ตำบลสร้างนกทา อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองมะแซว อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโพธิ์ อ.เมือง
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อ.เมือง
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนกุง อ.ชานุมาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเจริญ อ.ชานุมาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำเดือย อ.ชานุมาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำแก้วเมืองเก่า อ.ชานุมาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่ง อ.ชานุมาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบุ่งเขียว ตำบลโคกก่ง อ.ชานุมาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพุทธรักษา ตำบลโคกโก่ง อ.ชานุมาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยฆ้อง อ.ชานุมาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยทม อ.ชานุมาน

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาดใหญ่ อ.ปทุมราชวงศา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวินัยดี อ.ปทุมราชวงศา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนงาม อ.ปทุมราชวงศา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลือ อ.ปทุมราชวงศา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสนสุข อ.ปทุมราชวงศา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองข่า อ.ปทุมราชวงศา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามแยก อ.ปทุมราชวงศา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไฮน้อย อ.ปทุมราชวงศา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำโพน อ.ปทุมราชวงศา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาผาง อ.ปทุมราชวงศา

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุ่มยาง อ.พนา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสะแบง อ.พนา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจานลาน อ.พนา

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคล้า อ.เสนางคนิคม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไฮ อ.เสนางคนิคม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคู อ.เสนางคนิคม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสามสี อ.เสนางคนิคม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกกลาง อ.เสนางคนิคม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งหิน อ.เสนางคนิคม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนทอง อ.เสนางคนิคม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนหนามแท่ง อ.หัวตะพาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเค็งใหญ่ อ.หัวตะพาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำพระ อ.หัวตะพาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจิกดู่ อ.หัวตะพาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวตะพาน อ.หัวตะพาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเลาะ อ.หัวตะพาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างถ่อใน อ.หัวตะพาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุมเหล็ก อ.หัวตะพาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคู อ.หัวตะพาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยอ อ.หัวตะพาน

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฟ้าห่วน อ.ลืออำนาจ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ขี อ.ลืออำนาจ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบัง อ.ลืออำนาจ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำท่วม อ.ลืออำนาจ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลา อ.ลืออำนาจ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนชี อ.ลืออำนาจ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงมะยาง อ.ลืออำนาจ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปือย อ.ลืออำนาจ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกกลาง อ.ลืออำนาจ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแมด อ.ลืออำนาจ
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด