News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รายชื่อโรงพยาบาลในจังหวัดชัยภูมิ

รพ.ศูนย์ / รพ.รัฐ / รพ.ชุมชน / รพ.สต. / รพ.เอกชน

โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลรัฐหน่วยงานอื่นๆในจังหวัดชัยภูมิ

โรงพยาบาลชุมชนระดับอำเภอในจังหวัดชัยภูมิ

โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดชัยภูมิ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเริงรมย์ จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ 1 โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36160

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมแก้ว จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ 3 เกาะมะนาว บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36160

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเพชร จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ 1 โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36160

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชวน จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ 1 บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36160

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาล จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ 1 บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36220

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากจาบ จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ 9 โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36160

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวทะเล จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ 2 หัวทะเล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36220

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดยาง จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ 3 ตลาดแร้ง บ้านเขว้า ชัยภูมิ 36170

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางนาดี จังหวัดชัยภูมิ

บ้านยางดี หมู่ 10 ชีบน บ้านเขว้า ชัยภูมิ 36170

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองจันลา จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ 6 บ้านเจียง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 36260

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจียง จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ 5 บ้านเจียง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 36260

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ 3 โคกสะอาด หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 36250

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะลอมไผ่ จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ 1 โคกสะอาด หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 36250

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโป่ง จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ 4 วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 36250

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะเฆ่ จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ 1 วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 36250

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกปลาดุก จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ 2 โสกปลาดุก หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 36250

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแย้ จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ 1 ห้วยแย้ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 36250

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำวัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ 4 ถ้ำวัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 36210

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุฉนวน จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ 6 ซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ชัยภูมิ 36130

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดเลาะ จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ 2 กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 36120

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามป้อม จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ 9 กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 36120

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนกอก จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ 3 โนนกอก เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 36120

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเดื่อ จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ 1 บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 36120

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัว จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ 4 บ้านบัว เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 36120

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป้า จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ 8 บ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 36120

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัน จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ 15 บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 36120

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลส้มกบ จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ 5 สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 36120

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระโพนทอง จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ 4 สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 36120

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข่า จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ 1 หนองข่า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 36120

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ 5 หนองข่า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 36120

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัวน้อย จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ 9 บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 36120

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกรัง จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ 5 ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ 36230

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดตุ้ม จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ 4 กุดตุ้ม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชีลอง จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ 11 ชีลอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับสีทอง จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ 5 ซับสีทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าหินโงม จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ 1 ท่าหินโงม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาฝาย จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ 15 นาฝาย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเสียว จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ 1 นาเสียว เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค่าย จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ 1 บ้านค่าย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36240

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนน จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ 8 โนนสำราญ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36240

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเล่า จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ 2 บ้านเล่า เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุ่งคล้า จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ 8 บุ่งคล้า เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทอง จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ 1 โพนทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ 3 ลาดใหญ่ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามพันตา จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ 8 ห้วยต้อน เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคอนไทย จังหวัดชัยภูมิ

383 หมู่ 5 กุดตุ้ม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนาแซง จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ 4 หนองนาแซง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่ จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ 1 หนองไผ่ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36240

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหลอด จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ 2 รอบเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยต้อน จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ 1 ห้วยต้อน เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง