× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รู้ยัง มีกฏหมายป้องกันตั้งท้องในวัยรุ่นแล้วนะ

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นอันนำไปสู่การเกิดสภาพแม่วัยเยาว์ ในประเทศไทย

article image1 - HealthServมาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้
 
"วัยรุ่น" หมายความว่า บุคคลอายุเกินสิบปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงยี่สิบปีบริบูรณ์
 
"นักเรียน" หมายความว่า วัยรุ่นซึ่งกำลังรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้งประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่าอยู่ในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน
 
"นักศึกษา" หมายความว่า วัยรุ่นซึ่งกำลังรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าอยู่ในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน
 
"เพศวิถีศึกษา" หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้ในเรื่องเพศที่ครอบคลุมถึงพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย การมีสัมพันธภาพกับผู้อื่น การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล พฤติกรรมทางเพศ สุขภาวะทางเพศ และมิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องเพศ รวมทั้งสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลายและความเสมอภาคทางเพศ
 
"อนามัยการเจริญพันธุ์" หมายความว่า ภาวะความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจที่เป็นผลอันเกิดจากกระบวนการทำหน้าที่ของระบบสุขภาพทางเพศและการเจริญพันธุ์ตลอดช่วงชีวิต ซึ่งทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 
"บริการอนามัยการเจริญพันธุ์" หมายความว่า การให้บริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูที่เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์
 
"การจัดสวัสดิการสังคม" หมายความว่า การจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

+++++

 

 รู้ยัง มีกฏหมายป้องกันตั้งท้องในวัยรุ่นแล้วนะ
 รู้ยัง มีกฏหมายป้องกันตั้งท้องในวัยรุ่นแล้วนะ
 
 รู้ยัง มีกฏหมายป้องกันตั้งท้องในวัยรุ่นแล้วนะ
 รู้ยัง มีกฏหมายป้องกันตั้งท้องในวัยรุ่นแล้วนะ
 
 รู้ยัง มีกฏหมายป้องกันตั้งท้องในวัยรุ่นแล้วนะ
 รู้ยัง มีกฏหมายป้องกันตั้งท้องในวัยรุ่นแล้วนะ
 
 รู้ยัง มีกฏหมายป้องกันตั้งท้องในวัยรุ่นแล้วนะ
 รู้ยัง มีกฏหมายป้องกันตั้งท้องในวัยรุ่นแล้วนะ
 
 รู้ยัง มีกฏหมายป้องกันตั้งท้องในวัยรุ่นแล้วนะ
 รู้ยัง มีกฏหมายป้องกันตั้งท้องในวัยรุ่นแล้วนะ
 
 รู้ยัง มีกฏหมายป้องกันตั้งท้องในวัยรุ่นแล้วนะ
 รู้ยัง มีกฏหมายป้องกันตั้งท้องในวัยรุ่นแล้วนะ
 
 รู้ยัง มีกฏหมายป้องกันตั้งท้องในวัยรุ่นแล้วนะ
 รู้ยัง มีกฏหมายป้องกันตั้งท้องในวัยรุ่นแล้วนะ
 
 รู้ยัง มีกฏหมายป้องกันตั้งท้องในวัยรุ่นแล้วนะ
 รู้ยัง มีกฏหมายป้องกันตั้งท้องในวัยรุ่นแล้วนะ
 
 รู้ยัง มีกฏหมายป้องกันตั้งท้องในวัยรุ่นแล้วนะ
 รู้ยัง มีกฏหมายป้องกันตั้งท้องในวัยรุ่นแล้วนะ
 
 รู้ยัง มีกฏหมายป้องกันตั้งท้องในวัยรุ่นแล้วนะ
 รู้ยัง มีกฏหมายป้องกันตั้งท้องในวัยรุ่นแล้วนะ
 
 รู้ยัง มีกฏหมายป้องกันตั้งท้องในวัยรุ่นแล้วนะ
 รู้ยัง มีกฏหมายป้องกันตั้งท้องในวัยรุ่นแล้วนะ
 
 รู้ยัง มีกฏหมายป้องกันตั้งท้องในวัยรุ่นแล้วนะ
 รู้ยัง มีกฏหมายป้องกันตั้งท้องในวัยรุ่นแล้วนะ
 
 รู้ยัง มีกฏหมายป้องกันตั้งท้องในวัยรุ่นแล้วนะ
 รู้ยัง มีกฏหมายป้องกันตั้งท้องในวัยรุ่นแล้วนะ
 
 รู้ยัง มีกฏหมายป้องกันตั้งท้องในวัยรุ่นแล้วนะ
 รู้ยัง มีกฏหมายป้องกันตั้งท้องในวัยรุ่นแล้วนะ
 
 รู้ยัง มีกฏหมายป้องกันตั้งท้องในวัยรุ่นแล้วนะ
 รู้ยัง มีกฏหมายป้องกันตั้งท้องในวัยรุ่นแล้วนะ
 
 รู้ยัง มีกฏหมายป้องกันตั้งท้องในวัยรุ่นแล้วนะ
 รู้ยัง มีกฏหมายป้องกันตั้งท้องในวัยรุ่นแล้วนะ
 
ข้อมูล/ภาพจาก
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง