ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

แนวทางปฏิบัติงานการขอสำเนาเวชระเบียน โรงพยาบาลราชวิถี

แนวทางปฏิบัติงานการขอสำเนาเวชระเบียน โรงพยาบาลราชวิถี HealthServ.net

การจัดทำสำเนาเอกสารเวชระเบียนและเอกสารอื่นๆ เช่น ผลเจาะเลือด พยาธิวิทยา EKG X-ray ผลส่องกล้องและ เอกสารอื่นๆ ตามแบบเอกสารคำขอ เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยในการรักษาอย่างต่อเนื่อง

แนวทางปฏิบัติงานการขอสำเนาเวชระเบียน โรงพยาบาลราชวิถี ThumbMobile HealthServ.net

คู่มือการปฏิบัติงานการขอสำเนาเวชระเบียน
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานการขอสำเนาเวชระเบียน
2. เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการขอสำเนา
3. เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการอย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว
4. เพื่อป้องกันประวัติผู้ป่วยถูกเปิดเผยโดยผู้อื่น
 
ขอบเขตความรับผิดชอบ
1. ตรวจสอบเอกสารแบบคำขอสำเนาเอกสารเวชระเบียน
2. ให้บริการจัดทำสำเนาเวชระเบียน ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
3. จัดเก็บหลักฐานการขอสำเนาเวชระเบียน
4. ติดต่อประสานงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
คำจำกัดความ
จัดทำสำเนาเอกสารเวชระเบียนและเอกสารอื่นๆ เช่น ผลเจาะเลือด พยาธิวิทยา EKG X-ray ผลส่องกล้อง และ เอกสารอื่นๆ ตามแบบเอกสารคำขอ เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยในการรักษาอย่างต่อเนื่อง

 
ผู้มีสิทธิขอถ่ายสำเนา
1. เจ้าของเวชระเบียน
2. ผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจ
3. ผู้แทนโดยชอบธรรม กรณีเจ้าของเวชระเบียนเสียชีวิต หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะ

 
หลักฐานประกอบการยื่นขอสำเนาเวชระเบียนเพื่อการรักษา
1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ป่วย
2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทน (กรณีผู้ป่วยไม่ได้มาติดต่อด้วยตนเอง)
3. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้ป่วยไม่ได้มาติดต่อด้วยตนเอง)
4. เอกสารอื่นๆ เช่น หนังสือจดหมายจากผู้เกี่ยวข้อง

 
ขั้นตอนการขอประวัติเพื่อการรักษา (แพทย์สรุป)
1. ผู้ป่วยหรือผู้แทน ติดต่อจุดคัดกรอง แจ้งความประสงค์
2. ห้องบัตร สร้าง visit ส่งห้องตรวจแต่ละแผนก
3. ห้องตรวจแต่ละแผนกเตรียมเอกสาร ใบสรุปประวัติ
4. แพทย์เจ้าของไข้หรือแพทย์ผู้แทน สรุปประวัติเพื่อการรักษาให้ผู้ป่วยหรือญาติ

 
ขั้นตอนการขอประวัติเพื่อการรักษา (สำนาประวัติ )
1. ผู้ป่วยติดต่อจุดคัดกรองแจ้งความประสงค์และกรอกแบบฟอร์มการขอประวัติการรักษาพร้อมแนบหลักฐาน
2. จุดคัดกรองตรวจสอบเอกสารและแนะนำผู้ป่วยติดต่อธุรการเพื่อยื่นแบบฟอร์มการขอสำเนาประวัติการรักษา
พร้อมหลักฐาน
3. งานธุรการแนบแบบฟอร์มคำขอสำเนาประวัติการรักษาเสนอผู้อำนวยการ โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อพิจารณา
4. เวชระเบียนลงทะเบียนและสำเนาเวชระเบียนตามเอกสารอนุญาตจากผู้อำนวยการ รพ.ราชวิถี
5. หัวหน้ากลุ่มงานหรือแพทย์ผู้แทนพิจารณาเอกสารสำเนาเวชระเบียน
6. งานธุรการประสานผู้ป่วยมารักเอกสารหรือจัดส่งไปรษณีย์

แนวทางปฏิบัติงานการขอสำเนาเวชระเบียน โรงพยาบาลราชวิถี HealthServ
แนวทางปฏิบัติงานการขอสำเนาเวชระเบียน โรงพยาบาลราชวิถี HealthServ
แนวทางปฏิบัติงานการขอสำเนาเวชระเบียน โรงพยาบาลราชวิถี HealthServ
แนวทางปฏิบัติงานการขอสำเนาเวชระเบียน โรงพยาบาลราชวิถี HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด