ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ปี 2566

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ปี 2566 Thumb HealthServ.net
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ปี 2566 ThumbMobile HealthServ.net

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้คณะอนุกรรมการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นโครงการในแผนระยะต่อไป ปี พ.ศ. 2564 - 2568 (5 ปี) เพื่อเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ปี 2566 HealthServ

 

หลักการและเหตุผล

 
           ด้วยศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยและสรรพชีวิตโดยทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติและทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย นับเป็นพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ทรงโปรดให้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในระยะต่อไป ปี พ.ศ. 2564 - 2568 (5 ปี)
 
 
           ในการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ในระยะเวลาปี พ.ศ. 2564 - 2568 นายกรัฐมนตร์โดยพระวินิจฉัยของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนารี ได้ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการให้มีความเหมาะสม ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 354/2563 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการมีประสิทธิภาพเห็นผลเป็นรูปธรรม และประสบผลสำเร็จตามเป้าประสงค์โดยทรงมีพระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธานกรรมการต่อเนื่องและมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุทาภรณ์ ทรงร่วมเป็นรองประธานกรรมการนำมาซึ่งความปลาบปลื้มแก่ปวงพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้ รวมถึงได้มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมได้มีการพิจารณาปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการและได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ ตามคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ ที่ 1/2563 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
 
           กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้คณะอนุกรรมการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ จึงได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยต่อไป
 
 

วัตถุประสงค์
 

  1. เพื่อเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขข้าให้หมดไป โดยดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อขันเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบัาโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปออดโรค
 
 

เป้าหมาย

  • ไม่มีคนและสัตว์เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยอย่างยั่งยืน
 

ตัวชี้วัด

  1. อัตราการพบโรคพิษสนัขข้าในสัตว์ลดลงจากปีที่ผ่านมาและไม่พบโรคภายในปี พ.ศ. 2568
  2. จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดโรคพิษสนัขบ้า อย่างน้อยร้อยละ 80
 

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
 
 

การดำเนินการ

 

1. กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์

 

1.1 การเฝ้าระวังโรค

1.1.1 กระบวนการ
           1) การเฝ้าระวังโรคเชิงรับหรือเฝ้าระวังทางอาการ (passive surveillance) โดยการเก็บตัวอย่างสัตว์แสดงอาการสงสัยตามนิยามโรคพิษสุนัขบ้าส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการกรมปศุสัตว์
           2) การเฝ้าระวังโรคเชิงรุก (active surveilance) โดยมีการส่งตรวจตัวอย่างสุนัข หรือแมว จำนวนร้อยละ 0.01 ของจำนวนประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่ (1:10,000 ตัว) หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆ ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการกรมปศุสัตว์
           3) สอบสวนโรคทางระบาดวิทยา กรณีที่พบผลบวกจากตัวอย่างส่งตรวจ
           4) รวบรวมและบันทึกข้อมูลต้านการเฝ้าระวังโรคในระบบ ThaiRabies.Net
           5) เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านการตรวจวินิจฉัยโรค และการตรวจภูมิคุ้มกันโรคหลังจากทำวัคนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
           6) ฝึกอบรม พัฒนา สัตว์แพทย์นักระบาดวิทยาและทีมสอบสวนโรค
           7) สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคในทุกระดับ
1.1.2 ผลผลิต: มีการส่งตัวอย่างตรวจครอบคลุมทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.3 ผลลัพธ์: ไม่พบเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขข้าจากทุกตัวอย่างที่ส่งตรวจ
 

1.2 การควบคุมโรค

1.2.1 กระบวนการ

           1) กรณีที่พบโรค ดำเนินการประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว พื้นที่ 5 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรคเป็นระยะเวลา 30 วัน ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
           2) จัดทำประชาคมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) เพื่อกำหนดแนวทางการ
           3) ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวทุกตัวในพื้นที่เกิดโรค
           4) กักสัตว์สัมผัสและสัตว์กลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่เกิดโรค
           5) เก็บตัวอย่างที่แสดงอาการตามนิยามโรคหรือสัตว์ป่วยสงสัยส่งตรวจเพิ่ม
           6) ควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์เข้าออกพื้นที่เกิดโรค
           7) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน
           8) เฝ้าระวังโรคต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน

1.2.2 ผลผลิต ควบคุมโรคให้สงบภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน
1.2.3 ผลลัพธ์ ควบคุมโรคให้สงบและไม่ให้เกิดโรคซ้ำในพื้นที่ที่เคยเกิดโรค


1.3 การป้องกันโรค

1.3.1 กระบวนการ

           1) บูรณาการร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบ Rabies One Data
 
           2) บูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ดังนี้
 
                      2.1) การควบคุมปริมาณ คุณภาพ และประสิทธิภาพวัคซีน โดยกำหนดความแรงของวัคซีนที่จะนำมาฉีด (potency) ไม่น้อยกว่า 2 IU (NIH test) มีปริมาณเพียงพอ มีการกระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ (วัคซีนที่จัดซื้อโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) การจัดเก็บและการขนส่งวัคซีนที่มืคุณภาพ (cold chain system) การสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนทั้งการนำเข้าและการผลิตเอง และการใช้วัคซีนชนิดกิน (oral vaccine)
 
                      2.2) การสร้างและพัฒนาอาสาปศุสัตว์ ให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ให้มีจำนวนเพียงพอ ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีจำนวนสอดคล้องกับปริมาณสัตว์ ผ่านการฝึกอบรมและได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎหมาย พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 สนับสนุนให้มีสวัสดิการ เช่น ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน การได้รับการฉีดวัคซีนชนิด Pre-Exposure เป็นต้น
 
                      2.3) บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมประชากรสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคสัตว์สู่คน (Zoonosis) โดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้า และป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญในสังคม อาทิ สุนัขดุกัดคน มลภาวะทางเสียงและมูลสุนัข อุบัติเหตุตามท้องถนน เป็นต้น ดังนี้
 
                                 2.3.1) สำรวจจัดกลุ่มสนัขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในบริหารจัดการดังนี้

                                 แผนการควบคุมโรคในสัตว์ ปีงบประมาณ 2566
 
                                 กลุ่มที่ 1 สัตว์มีเจ้าของ (เลี้ยงภายใต้การควบคุมโดยเจ้าของ)
 
                                 กลุ่มที่ 2 สัตว์มีเจ้าของ (เลี้ยงปล่อย)
 
                                 กลุ่มที่ 3 สัตว์ไม่มีเจ้าของ (อาศัยในชุมชน วัด ตลาด)
 
                                 กลุ่มที่ 4 สัตว์ไม่มีเจ้าของ (ดำรงชีวิตคล้ายสัตว์ป่า)


                                 2.3.2) การบังคับใช้กฎหมาย เช่น เทศบัญญัติและข้อบัญญัติท้องถิ่น ควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจัดสวัสดิภาพสุนัขในฟาร์มเพาะพันธุ์สุนัข, ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การจัดสวัสดิภาพแมวในฟาร์มเพาะพันธุ์แมว, ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจัดสวัสดิภาพสัตว์ในสถานที่ขายสัตว์เลี้ยงภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557, การตรวจสอบการค้าสัตว์ตามถนน ตลาด ภายใต้พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558, ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดีสำหรับคอกสุนัข ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551, การบังคับใช้พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 เป็นต้น
 
 
                                 2.3.3) การบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์ ศูนย์พักพิงสัตว์ และการหาบ้านใหม่โดยกำหนดกลุ่มสุนัขที่จะนำเข้าสถานสงเคราะห์สัตว์หรือศูนย์พักพิงสัตว์ ทำหมันและฉีดวัคซีนฝึกสุนัข ประชาสัมพันธ์หาเจ้าของใหม่ หรือหาบ้านใหม่
 
                                 2.3.4) การให้การศึกษาปลูกจิตสำนึก ประชาสัมพันธ์ และการสร้างความร่วมมือจากภาคประชาชน เช่น การบรรจุความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง การสื่อสารประชาสัมพันธ์ เป็นต้น


1.3.2 ผลผลิต: มีฐานข้อมูลประชากรสุนัขและแมวในระบบ Rabies One Data ครอบคลุมทุกพื้นที่ ฉีดวัคซีน *ในสุนัขและแมวโดยรวมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80, ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 87,000 ตัว


1.3.3 ผลลัพธ์: สัตว์มีภูมิคุ้มกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการควบคุมประชากรสุนัขและแมวได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน

 
 
 
1.4 การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
 
1.4.1 กระบวนการ
 
           1) ดำเนินการประเมินโดยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 3 ระดับ ได้แก่ ระดับท้องถิ่นปลอดโรค ระดับอำเภอปลอดโรค และระดับจังหวัดปลอดโรค
 
           2) ใช้หลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งประกอบด้วย 6 เกณฑ์ ได้แก่ การพบโรคพิษสุนัขบ้าในคน การพบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ การสำรวจสุนัขและแมว การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การควบคุมประชากรสัตว์ และความยั่งยืนของการปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
 
           3) ดำเนินการรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคทั้งระดับท้องถิ่นปลอดโรค ระดับอำเภอปลอดโรค และระดับจังหวัดปลอดโรค
 
1.4.2 ผลผลิต: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดโรคอย่างน้อยร้อยละ 80

1.4.3 ผลลัพธ์: ทุกจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ภายในปี พ.ศ. 2568
 


 
 

1.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ

 
1.2.1 ตรวจติดตามโดยหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการได้แก่ สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 - 9 ตามกรอบระยะเวลาของแต่ละโครงการย่อย

1.2.2 ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการโดยคณะผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ตามกรอบการตรวจราชการของกรมปศุสัตว์

1.2.3 ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการโดยคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามกรอบการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 
 
 

1.3 การรายผลการดำเนินงาน


1.3.1 แบบฟอร์มการรายงานของแต่ละโครงการฯ

1.3.2 รายงานในระบบ e-Operation และระบบ Thai Rabies Net ของกรมปศุสัตว์

1.3.3 รายงานผลการสำรวจและขึ้นทะเบียนในระบบ Rabies One Data

 
 
 

2. งบประมาณ


งบประมาณดำเนินการ โดยรวม 53 ,933,300 บาท ประกอบด้วยโครงการย่อย 8 โครงการ 
 
 
 
 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ
 

1. สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์
2. สำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9
3. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 76 จังหวัด
4. สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
5. สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ประจำภาค
7. ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์
8. กองสารวัตรและกักกัน
 


 
 

4. หน่วยงานร่วมดำเนินงาน
 

1. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
2. สัตวแพทยสภา
3. สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
4. สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย
5.ภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
6. กรมควบคุมโรค
7. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
10. กรมประชาสัมพันธ์
11. สำนักตรวจราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
12. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
13. คณะสัตวแพทยศาสตร์ทุกมหาวิทยาลัย
14. หน่วยงานที่อยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ
 
 
 
 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 
1. สามารถเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป โดยดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
2. อัตราการพบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ลดลงจากปีที่ผ่านมาและไม่พบโรคภายในปี พ.ศ. 2568
 
3. สามารถขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรค ทำให้ไม่มีคนและสัตว์เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยอย่างยั่งยืน

 

ความเป็นมาโครงการ

 
            สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้พระราชทานพระดำริกับ ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในคราวเสด็จไปทรงประชุมเตรียมงานออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ และศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 และในคราวเสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 สรุปความว่า ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ และทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย โดยต้องค่อยเป็นค่อยไป และสัตวแพทย์ควรมีบทบาทในการช่วยดำเนินการ

 
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด