ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกในเวลาราชการ-คลินิกนอกเวลาราชการ สถาบันประสาทวิทยา

คลินิกในเวลาราชการ-คลินิกนอกเวลาราชการ สถาบันประสาทวิทยา HealthServ.net
คลินิกในเวลาราชการ-คลินิกนอกเวลาราชการ สถาบันประสาทวิทยา ThumbMobile HealthServ.net

เป็นสถาบันชั้นนำด้านวิชาการและบริการโรคระบบประสาทในระดับประเทศ ติดต่อสอบถาม โทร. 02-306-9899 คลินิกในเวลาราชการ วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์) เวลา 08.00 -16.00 น. คลินิกนอกเวลาราชการ วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์) เวลา 16.00 -20.00 น, วันเสาร์ เวลา 08.00 -12.00 น. คลินิกเฉพาะโรค เปิดบริการตาม: ตารางตรวจแพทย์

คลินิกในเวลาราชการ-คลินิกนอกเวลาราชการ สถาบันประสาทวิทยา HealthServ
เป็นสถาบันชั้นนำด้านวิชาการและบริการโรคระบบประสาทในระดับประเทศ 

ขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยนอก 

 
ช่องทางการให้บริการ
ติดต่อด้วยตนเอง ณ แผนกบริการผู้ป่วยนอก อาคารรัชมงคล ชั้น 1
สถาบันประสาทวิทยา และ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
เฉลิมพระชนมพรรษาชั้น 2 และ ชั้น 3 สถาบันประสาทวิทยา
 
 

รูปแบบการให้บริการ

ติดต่อสอบถาม โทร. 02-306-9899
 
คลินิกในเวลาราชการ
วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์)
เวลา 08.00 -16.00 น.
- ปิดรับผู้ป่วยใหม่ 10.30 น.
- ปิดรับผู้ป่วยเก่า 11.00 น.
 
 
คลินิกนอกเวลาราชการ
วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์)
เวลา 16.00 -20.00 น, วันเสาร์ เวลา 08.00 -12.00 น.
- ปิดรับผู้ป่วยเวลา 18.00 น.
 
 
คลินิกเฉพาะโรค
เปิดบริการตาม: ตารางตรวจแพทย์
 

 
 
คลินิกในเวลาราชการ-คลินิกนอกเวลาราชการ สถาบันประสาทวิทยา HealthServ
 

หลักเกณฑ์การขอรับบริการ


1. ผู้ป่วยใหม่เปิดบริการเวลา 7:00 - 10:30 น.
 
2. ผู้ป่วยเก่าไม่มีบัตรนัดเปิดรับบริการเวลา 6.30 - 11.00 น.
 
3. หากไม่สามารถมาตามนัดได้ โทรฯ เลื่อนนัดล่วงหน้าก่อน 2-3 วันทำการ OPD อาคารรัชมงคล ที่หมายเลข 02-306-9899 ต่อ 2175 (สามารถโทรฯติดต่อได้ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.00-12.00น. และ 13.00-16.00 น.)
 
4. ผู้ป่วยมีนัดเช่น เจาะเลือด, x-ray, CT, EEG, EKG ที่ทำให้การตรวจที่อาคาร รัชมงคล ชั้น 1 นัดตรวจ MRI ตรวจที่อาคารวิจัยประสาทวิทยาห้องตรวจ MRI ชั้น 1 ก่อนไปพบแพทย์ตามนัด
 
5. ผู้ป่วยต้องทำการตรวจสอบสิทธิการรักษา ก่อนรับบริการโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้ป่วย ดังนี้
 
    5.1 ผู้ป่วยที่ตรวจกลุ่มงานประสาทวิทยา/ประสาทศัลยศาสตร์ ติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องหมายเลข 7-11 อาคารรัชมงคลชั้น 1
 
    5.2 ผู้ป่วยที่ตรวจกลุ่มงานอายุรกรรม/เวชกรรมฟื้นฟู/จิตเวช/กุมารประสาทวิทยา/จักษุประสาทวิทยา กรณีผู้ป่วยที่ไม่ได้นัด/มาก่อนนัด/ขาดการติดต่อเกิน 6 เดือน ติดต่อ ณ อาคาร รัชมงคล ชั้น 1 เพื่อคัดกรองก่อนรับการรักษา
 
6. ผู้ป่วยที่ส่งต่อมาเพื่อตรวจหรือมาโดยรถพยาบาล ติดต่องานการพยาบาล ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน อาคารรัชมงคลชั้น 1
 
7. ผู้ป่วย/ผู้รับบริการที่ต้องการปรึกษาแพทย์ผ่านระบบออนไลน์ ออนไลน์โดยการเพิ่มเพื่อนใน Line Application ID : @pniconsult
 
 
 
***
 
 

เอกสารใช้ประกอบการรับบริการ

 
จำแนกตามสิทธิ ดังนี้
 
1. สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้ากรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
เอกสารที่ต้องใช้ :
เอกสารรับรองสิทธิ/หนังสือส่งตัวจาก รพ.ต้นสิทธิ ฉบับจริง 1 ฉบับ
บัตรประจำตัวประชาชน (กรณีอายุไม่ถึง 7 ปีบริบูรณ์ให้ใช้สำเนาสูติบัตร) ฉบับจริง 1 ฉบับ
ใบนัด (ถ้ามีนัด)
ใบส่งตรวจต่างๆ เช่น Lab X-Ray (ถ้ามี
 
 
2.สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับผู้พิการและบัตรทหารผ่านศึก ชั้น 1-3 กรุงเทพและต่างจังหวัด
เอกสารที่ต้องใช้ :
บัตร/สมุดผู้พิการ, บัตรทหารผ่านศึก ฉบับจริง 1 ฉบับ, สำเนา 2 ฉบับ
บัตรประจำตัวประชาชน (กรณีอายุไม่ถึง 7 ปีบริบูรณ์ให้ใช้สำเนาสูติบัตร) ฉบับจริง 1 ฉบับ
ใบนัด (ถ้ามีนัด)
ใบส่งตรวจต่างๆ เช่น Lab X-Ray (ถ้ามี)
 
 
3.สิทธิประกันสุขภาพสำหรับต่างด้าว
เอกสารที่ต้องใช้ :
บัตรต่างด้าวหรือหนังสือรับรองที่ทางราชการออกให้ เช่น หนังสือเดินทาง(Passport) ฉบับจริง 1 ฉบับ
หนังสือส่งตัวมารักษา ฉบับจริง 1 ฉบับ
ใบนัด (ถ้ามีนัด)
ใบส่งตรวจต่างๆ เช่น Lab X-Ray (ถ้ามี)
 
4.สิทธิประกันสังคม
เอกสารที่ต้องใช้ :
บัตรประจำตัวประชาชน บัตรจริง 1 ฉบับ, สำเนา 2 ฉบับ
หนังสือรับรองสิทธิฉบับจริง 1 ฉบับ, สำเนา 2 ฉบับ
ใบนัด (ถ้ามีนัด)
ใบส่งตรวจต่างๆ เช่น Lab X-Ray (ถ้ามี)
 
5.สิทธิเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รัฐวิสาหกิจ ครูเอกชน กกต.
เอกสารที่ต้องใช้ :
บัตรประจำตัวประชาชน (กรณีอายุไม่ถึง 7 ปีบริบูรณ์ให้ใช้สำเนาสูติบัตร) บัตรจริง 1 ฉบับ, สำเนา 2 ฉบับ
ใบนัด (ถ้ามีนัด)
ใบส่งตรวจต่างๆ เช่น Lab X-Ray (ถ้ามี)
 


 
 

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

 
1) ทำแฟ้มประวัติผู้ป่วย
งานเวชระเบียน
อาคารรัชมงคลชั้น 1 ช่อง 1 - 5
 
2) ตรวจสิทธิการรักษา
แผนกสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
อาคารรัชมงคลชั้น 1 ช่อง 7-11
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบชนมพรรษาชั้น 1 ช่อง 10
เปิดเวลาทำการ 06:00 น.
 
 
 
คลินิกในเวลาราชการ-คลินิกนอกเวลาราชการ สถาบันประสาทวิทยา HealthServ
คลินิกในเวลาราชการ-คลินิกนอกเวลาราชการ สถาบันประสาทวิทยา HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด