ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สถาบันบำราศนราดูร

Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute

Logo

เบอร์กลางสถาบันบำราศนราดูร โทรศัพท์ : 02-951-1170-79 สถาบันบำราศนราดูร เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่ ณ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ที่อยู่/ติดต่อ
38 หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์กลางสถาบันบำราศนราดูร โทรศัพท์ : 02-951-1170-79

✅ รับบัตรทอง
✅ รับประกันสังคม [คลินิกเครือข่าย]

*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

HealthServ ชวนร่วมตอบแบบสอบถาม สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย

HealthServ ชวนร่วมตอบแบบสอบถาม สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย

ผลสำรวจ

ข่าวสาร-สาระ-ข้อมูลบริการ สถาบันบำราศนราดูร

ข่าวสาร ข้อมูลบริการ บทความ สาระประโยชน์

[ทั้งหมด]
ติดต่อ
บริการ


 


บำราศในอดีต

ในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ปี พ.ศ. 2501 ถึง พ.ศ. 2502 ได้เกิดโรคระบาดขึ้น ในพระนคร โรคระบาดครั้งนั้นร้ายแรงมาก ได้คร่าชีวิต ของผู้เจ็บป่วยไปมากมาย ในระหว่างนั้น พระบำราศนราดูร (สกุล "เวชชาชีวะ") ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการควบคุมโรค จนสงบลง ในระหว่างที่มีโรคระบาดร้ายแรงครั้งนั้น ทำ ให้จอมพลสฤษดิ์ต้องออกตรวจดู การทำงาน ควบคุมโรคติดต่อ เป็นพิเศษ ทำให้จอมพลสฤษดิ์ได้เห็นว่าโรงพยาบาลโรคติดต่อ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนดินแดง ตำบลพญาไท ไม่เหมาะสมเนื่องจากโรงพยาบาล ตั้งอยู่ใกล้เขตชุมชน ควรจะย้ายจากแหล่งเดิม เนื่องจากเกรงว่าโรคระบาด อาจจะลุกลามไปยังประชาชน ที่อยู่ใกล้เคียงโรงพยาบาล อีกทั้งโรงพยาบาลก็ทรุดโทรม และไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะรับมือกับโรคติดต่อฉุกเฉินหากเกิดขึ้นอีกจอมพลสฤษดิ์จึงสั่งการไปยังกระทรวงสาธารณสุข ให้จัดสถานที่ตั้งโรงพยาบาล โรคติดต่อแห่งใหม่ ที่เหมาะสมกว่า นอกเขตพระนครและให้มีประสิทธิภาพที่ดี พอจะรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ทางโรคติดต่อได้
 

บำราศในปัจจุบัน

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ทำให้โรงพยาบาลบำราศนราดูรถูกปรับเปลี่ยนโครงสร้างส่วนราชการตามพระราชบัญญัตินี้ มาเป็น "สถาบันบำราศนราดูร" สังกัดกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2545 โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม ตรวจ วินิจฉัย รักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคเอดส์และโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ
 2. กำหนดและพัฒนามาตรฐานการตรวจ วินิจฉัย รักษา และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคเอดส์และโรคที่เป็น ปัญหาสำคัญ 
 3. ให้ บริการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการตรวจ วินิจฉัย รักษา และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคเอดส์และโรคที่เป็นปัญหาสำคัญในระดับตติยภูมิ 
 4. ถ่าย ทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการตรวจ วินิจฉัย รักษา และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยที่เป็นปัญหาสำคัญ โดยเฉพาะทักษะการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 5. ประสานและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุข ในสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 6. กักกันผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายตามข้อตกลงระหว่างประเทศ
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
รายนามผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูรจากอดีตถึงปัจจุบัน
 1. พันตรี นายแพทย์โนรี มีสุวรรณ พ.ศ.2503-2507
 2. นายแพทย์ประกอบ บุญไทย พ.ศ.2507-2525
 3. นายแพทย์โสภณ ถิรจิตร พ.ศ.2525-2531
 4. นายแพทย์ชัชวาลย์ หุ่นทองคำ พ.ศ.2531-2536
 5. นายแพทย์ชนะ ตันจันทร์พงษ์ พ.ศ.2536-2540
 6. แพทย์หญิง.อัจฉรา เชาวะวณิช พ.ศ.2540-2550
 7. นายแพทย์ปรีชา ตันธนาธิป พ.ศ. 2550 -2554
 8. แพทย์หญิงจริยา แสงสัจจา พ.ศ.2554 - 2560
 9. นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์  พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม สถาบันบำราศนราดูร

ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 สวนใหญ่ จ.นนทบุรี
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 ท่าทราย จ.นนทบุรี
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 วัดสมรโกฎิ จ.นนทบุรี
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 ซอยทรายทอง จ.นนทบุรี
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษา นวมินทราชินี จ.นนทบุรีโทร.0 2963 4147
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด
 
 
คลินิกเครือข่าย
 
คลินิกเวชกรรมพิมลราช
 222/1 ม.3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร.0 2920 9897 
 
คลินิกหมอบางบัวทองเวชกรรม
 20/7 ม.5 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.โสนลอย
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรีโทร.0 2571 7641
 
เซ็นทรัลเมดิกเกษตรคลินิกเวชกรรม 
2127 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ โทร.0 2941 1440
 
เซ็นทรัลเมดิกคลินิกเวชกรรม สาขาดินแดง
 1026 ถ.ประชาสงเคราะห์แขวงดินแดง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร. 0 2644 1644 
 
เซ็นทรัลเมดิกคลินิกเวชกรรม สาขาปากเกร็ด 
121/5 ม.3 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรีโทร.0 2960 9244
 
บางซ่อนคลินิกเวชกรรม 
1532/5 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรีแขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร.0 2911 5566 
 
พงษ์เพชรการแพทย์คลินิกเวชกรรม 
83/8-9 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ โทร.0 2589 0787
 
พลเวชการแพทย์ 
9/2 ม.4 ถ.สนามบินน้ำ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรีจ.นนทบุรี
 
พร้อมสินคลินิกเวชกรรม 
57/39 ม.3 ถ.ปทุมธานีสายใน ต.บางขะแยง
อ.เมืองปทุมธานีจ.ปทุมธานีโทร.0 2975 2728
 
พีรทัศน์คลินิกเวชกรรม 
88/70-71 ม.1 ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรีโทร.06 5995 5989
 
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(กฤษดานคร) 
53/47 ม.5 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรีโทร.0 2982 9314
 
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(คลองประปา)
 207,209 ถ.ประชาชื่นนนทบุรีต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรีจ.นนทบุรี
โทร.0 2952 5545
 
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(เจ้าพระยา)
 83/19 ม.9 ถ.บางใหญ่-บางม่วง ต.บางเลน
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรีโทร.0 2920 0957
 
 
ิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ดวงแก้ว) 
77/2 ม.1 ถ.ติวานนท์ต.บ้านใหม่อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรีโทร.0 2961 3857
 
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(ท่าทราย)
 157 ถ.ประชานิเวศน์3 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรีโทร.0 2952 9911
 
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ธารทอง) 
90/9-10 ม.6 ถ.บางไผ่-หนองเพรางาย ต.บางรักพัฒนา
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรีโทร.0 2923 5354
 
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(บางกรวย) 
20/32-33 ม.8 ซ.ภาณุรังษีถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกรวย
อ.บางกรวย จ.นนทบุรีโทร.0 2833 9821
 
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (บัวทองเคหะ)
 5/53-54 ม.1 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรีโทร.0 2925 9944
 
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ประชาชื่น) 
438 ถ.สามัคคีต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรีโทร.0 2573 4863
 
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (พระปิ่น3) 
66/11-12 ม.15 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางแม่นาง
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรีโทร.0 2903 3663
 
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (พฤกษา3) 
45/1 ม.8 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
โทร.0 2965 4481
 
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(พิมลราช) 
55/187 ม.3 ถ.บ้านกล้วย-ไทรน้อย ต.พิมลราช
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรีโทร.0 2923 6890
 
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ลานทอง) 
40/10 ม.3 ถ.สุขาประชาสรรค์2 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรีโทร.0 2963 2338
 
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สนามบินน้ำ) 
138/4-5 ถ.นนทบุรีต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรีโทร.0 2968 7273
 
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สาขาคลอง3) 
37/6 , 41 ม.4 ถ.พฤษา 13 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานีโทร.0 2968 7274
 
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สาขาอู่ทอง) 
95/62-63 ม.3 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร.02 987 2880
 
โรงพยาบาลชินเขตโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก
 83/125-126 ซ.ชินเขต 2 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2580 7426
 
เอกอุดมคลินิกเวชกรรม 
100/9 ม.3 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรีโทร.0 2960 7083