ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สถาบันโรคผิวหนัง

Institute of Dermatology

Logo

ที่อยู่/ติดต่อ
420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

✅ รับบัตรทอง

*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

HealthServ ชวนร่วมตอบแบบสอบถาม สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย

HealthServ ชวนร่วมตอบแบบสอบถาม สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย

ผลสำรวจ

ข่าวสาร-สาระ-ข้อมูลบริการ สถาบันโรคผิวหนัง

บริการผู้ป่วยนอก

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
ติดต่อด้วยตนเอง ณ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก ชั้น 10
สำนักงานชั่วคราว สถาบันโรคผิวหนัง ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ที่อยู่: 420/7 สถาบันโรคผิวหนัง ถ.ราชวิถี เขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400
 
นัดตรวจทางโทรศัพท์
นัดล่วงหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 3 วัน ทำการ แต่ไม่เกิน 14 วัน ตั้งแต่09.00 – 16.00 น.
(เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนขัตฤกษ์)
โทรศัพท์: 0-2354-5222, 095-207-2800
 
นัดตรวจทางอินเตอร์เน็ต www.inderm.go.th ลงทะเบียนนัดล่วงหน้า 3 วันทำการ
 
ระยะเวลาเปิดทำการ
ในเวลาราชการ
 • วันจันทร์ -วันศุกร์แพทย์ตรวจเวลา 08.00 – 12.00 น.
 • คลินิกเฉพาะโรค (เฉพาะผู้ป่วยแพทย์นัด) วันพุธเวลา 13.00-16.00 น.
 
คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
จันทร์,อังคาร, พฤหัส,ศุกร์เวลา 16.30 -20.00 น.
เสาร์เช้า : เวลา 08.30-12.00 น.
เสาร์บ่าย: เวลา 13.00 -16.00 น
หมายเหตุ: งดตรวจวันหยุดที่ทางราชการกาหนด และวันที่มีประชุมวิชาการของสถาบัน
 
หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไขการขอรับบริการ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้แสดง
บัตรประชาชน หรือใบขับขี่รถยนต์, บัตรประจำตัวต่างด้าว, พาสปอร์ต, บัตรประกันสังคม หรือบัตรประกนสุขภาพ
พร้อมใบส่งตัว
หมายเหตุ: กรณีใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง ต้องนำบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง
 
คลินิกเฉพาะโรค
คลินิกเฉพาะโรค เป็นผู้ป่วยที่แพทย์พิจารณานัดเข้าคลินิกเฉพาะโรคเท่านั้นซึ่งตรวจเฉพาะวันพุธบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. คลินิกเฉพาะโรค มีดังนี้
 • คลินิกโรคอิมมูนวิทยา / โรคตุ่มน้ำพองใส
 • คลินิกโรคสะเก็ดเงิน
 • คลินิกโรคติดเชื้อ/Leprosy
 • คลินิกโรคลมพิษ
 • คลินิกพันธุศาสตร์
 • คลินิกเด็ก
 
การเลื่อนนัดที่แผนกผ้ป่วยนอก
การโทรเลื่อนนัดที่แผนกผ้ป่วยนอก: โทรล่วงหน้าก่อนวันนัด 3 วัน
วันเวลารับเลื่อนนัด: วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 14.00 – 15.30 น.
โทรศัพท์: 095-207-2811, 095-207-2812
 
ค่าธรรมเนียม
 • ค่าบริการทางการแพทย์ในเวลาราชการ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
 • ค่าบริการทางการแพทย์คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมค่ายา และค่าหัตถการ
 • ค่าบริการทางการแพทย์ชาวต่างชาติ (ยกเว้น พม่า, ลาว และกมพูชา) ในเวลาราชการและคลินิกพิเศษนอกเวลา ราชการ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมค่ายา และค่าหัตถการ
 
ขั้นตอนการรับบริการ
 • เริ่ม 06.00 น. คัดกรอง + กดบัตรคิว
 • 5 นาที ลงทะเบียน
 • เริ่ม 07.00 น.พยาบาลประเมิน
 • เริ่ม 08.00 น.พบแพทย์
 • 5 นาที พบพยาบาลหลังตตรวจ
 • ชำระเงิน
 • 10 นาที รับยา
 
การจัดคิวเข้าตรวจ
 • ผู้รับบริการลงทะเบียนตรวจใช้เบอร์คิวเดียวตั้งแต่รับบัตรเข้าตรวจแผนกต่างๆ จนกระทังจ่ ่ายเงิน และรับยากลับบ้าน
 • การเรียกเข้าตรวจให้ความสำคัญกลุ่มผู้ใช้บริการ ตามลำดับดังนี้
เบอร์คิวที่ขึ้นต้นด้วย
 1. อักษร W… หมายถึง ผู้รับบริการระดับรุนแรงเร่งด่วน จะได้รับการตรวจภายใน 30 นาที
 2. อักษร B… หมายถึง ผู้รับบริการกลุ่มอายุตั้งแต่ 70 ปี ขึ้นไป
 3. อักษร C… หมายถึง ผู้รับบริการกลุ่มอายุตั้งแต่0 -5 ปี
 4. อักษร F… หมายถึง ผู้รับบริการกลุ่มแพทย์นัดแผนกผู้ป่วยนอก
 5. อักษร E… หมายถึง ผู้รับบริการกลุ่มนัดทางอินเตอร์เน็ต / โทรศัพท์
 6. อักษร A… หมายถึง ผู้รับบริการกลุ่มทัวไป

สรุปขั้นตอนการให้บริการ

ที่จุดคัดกรอง / ห้องบัตร
 1. พยาบาลคัดกรองพร้อมรับเบอร์คิว
 2. ลงทะเบียน
 3. วัดความาดันโลหิต
ที่แผนกผู้ป่วยนอก
 1. พยาบาลซักประวัติและประเมินอาการ 
 2. รอพบแพทย์ ที่แผนกผู้ป่วยนอก
 3. พบพยาบาลหลังตรวจและรับใบนัด
 4. ชำระเงิน ที่การเงิน
 5. รับยา ที่ห้องยา
   

บริการผู้ป่วยใน

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
ติดต่อ ณ แผนกผู้ป่วยใน ชั้น 22 สำนักงานชั่วคราว สถาบันโรคผิวหนัง ชั้น 22 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ที่อยู่: 420/7 สถาบันโรคผิวหนัง ถ.ราชวิถี เขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400
 
ช่องทางการให้บริการ
โทรศัพท์: 095-2072822-3 , 02-3543744
โทรสาร: 02-3543744
อีเมล์: ipd.inderm@gmail.com
 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการตลอด 24 ชัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 
ข้อกำหนดการให้บริการ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ : บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบสูติบัตร (กรณีเด็ก)
เวลาเยี่ยมผู้ป่วย : เวลา 12.00น. –20.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 
ขั้นตอน ระยะเวลาและอัตราค่าบริการแผนกผู้ป่วยใน
 • ค่าเตียงสามัญ = 400 บาท/วัน
 • ค่าห้องพิเศษเดี่ยว = 1,200 บาท/วัน
 • ค่าห้องพิเศษรวม = 800 บาท/วัน
 • ค่าอาหารสามัญ = 100 บาท/วัน
 • ค่าอาหารพิเศษ = 250 บาท/วัน
 • ค่าบริการทางการพยาบาล = 300 บาท/วัค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ ขึ้นอยูกับการรักษาและสิทธิการรักษาพยาบาล

บริการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์

ให้บริการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัว ให้ครอบคุมบริการสุขภาพแบบองค์รวม (กาย, จิต, สังคม, จิตวิญญาณ) โดยคำนึงถึงปัญหาที่่รุมเร้าผู้ป่วย ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการรักษาพยาบาล กลุ่มเป้าหมายสำคัญคือผู้ที่มีปัญหาการใช้สิทธิ์ ผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้พิการและผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต้องดูแลแบบประคับประคอง
 
การให้บริการทางการแพทย์
 1. บริการให้คำแนะนำการใช้สิทธิ์ด้านการบริการรักษาพยาบาล
 2. การจัดหาทรัพยากรทางสังคม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยรายได้น้อย โดยการสงเคราะห์ค่ารักษาส่วนที่เกินสิทธิ์ ค่าพาหนะเดินทางมารับบริการและจัดหาที่พักชั่วคราวคราว การส่งต่อรับบริการสังคมจากหน่วยอื่น
 3. การให้คำปรึกษารายบุคคล
 4. การเยี่ยมบ้านร่วมกับ ทีมสหวิชาชีพ
 5. การดูแลจิตใจผู้ป่วยและญาติในผู้ป่วยที่ต้องดูแลแบบประคับประคอง
เวลาทำการ
 • วันจันทร์ – วันศุกร์
 • ตั้งแต่เวลา 07.30 – 16.30 (มีเวรเที่ยง) เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
สถานที่ตั้ง
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ (ห้องหมายเลข 32) ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 
นัดหมายและติดต่อ
โทรศัพท์หมายเลข : 095 – 2072837
เพิ่มเพื่อนใน Line : 095 – 2072837
E – Mail : Socinderm@gmail.com
 

รายชื่อแพทย์

 • นายแพทย์จิโรจ สินธวานนท์
 • แพทย์หญิงรัศนี อัครพันธุ์
 • แพทย์หญิงพัชรินทร์ จันทร์จำรัสแสง
 • แพทย์หญิงพู่กลิ่น ตรีสุโกศล
 • นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร
 • ดร.นพ.เวสารัช เวสสโกวิท
 • แพทย์หญิงประภาวรรณ เชาวะวณิช
 • นายแพทย์รัฐภรณ์ อึ้งภากรณ์
 • แพทย์หญิงไพลิน สมุทร์พงษ์
 • แพทย์หญิงเบ็ญจ์สชีว์ ปัทมดิลก
 • แพทย์หญิงวลัยอร ปรัชญพฤทธิ์
 • แพทย์หญิงอรยา กว้างสุขสถิตย์
 • นายแพทย์โกวิท คัมภีรภาพ
 • แพทย์หญิงสุธาทิพย์ สมบูรณ์วิทย์
 • แพทย์หญิงพิมลพรรณ กฤติยรังสรรค
 • แพทย์หญิงกิตธีรา ชัยสัมฤทธิ์ผล
 • แพทย์หญิงอร ศรีวรรณบูรณ์

นัดตรวจทางโทรศัพท์

0-2354-8036-40 ต่อ 1111,1112
ค่าบริการทางการแพทย์ ครั้งละ 250 บาท
** ข้าราชการเบิกคืนได้ 50 บาท**
ค่ายา ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการราคาปกติ
    สถาบันโรคผิวหนังได้จัดตั้งขึ้นด้วยการริเริ่มของชมรมแพทย์ผิวหนัง แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ.2508 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบด้วยในหลักการ เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2511ตามโครงการสถาบันโรคผิวหนังแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข โดยมีเหตุผลในการจัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์กลางแพทย์แขนง โรคผิวหนังซึ่งจะมีประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับวิชาการโรคผิวหนัง เมืองร้อนในประเทศ และประชาชนจะได้รับการบำบัดโรคผิวหนังต่างๆ อย่างถูกต้อง และมีคุณภาพ
 
 
      ในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2513 รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข พลตำรวจเอกประเสริฐ รุจิรวงศ์ เป็นผู้วางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคาร และเปิด ดำเนินการบริการตรวจผู้ป่วยในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2516 ในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีแพทย์หญิงเรณู โคตรจรัส แพทย์ผิวหนังผู้ร่วมก่อตั้ง สถาบันโรคผิวหนังเป็นผู้อำนวยการคนแรก