ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลผู้สูงอายุ บางขุนเทียน

Bang Khun Thian Geriatric Hostipal

Logo

โทร. 02-4527999 โทรสาร 0-2405-0900 เปิดให้บริการห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินตลอด 24 ชม. หรือติดต่อสอบถามข้อมูล โทร. 02-452-7999 กด 0 สิทธิการรักษา : สิทธิเงินสด สิทธิเบิกจ่ายตรง สิทธิประกันสุขภาพ สำหรับผู้ใช้สิทธิศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอมทองสิมา ส่งต่อตากสิน สิทธิประกันสังคมในเครือข่าย สำนักการแพทย์

ที่อยู่/ติดต่อ
เลขที่ 1075/1 ถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

HealthServ ชวนร่วมตอบแบบสอบถาม สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย

HealthServ ชวนร่วมตอบแบบสอบถาม สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย

ผลสำรวจ

ข่าวสาร-สาระ-ข้อมูลบริการ โรงพยาบาลผู้สูงอายุ บางขุนเทียน

โรงพยาบาลผู้สูงอายุ บางขุนเทียน
โรงพยาบาลผู้สูงอายุ บางขุนเทียน

ช่องทางการติดต่อและติดตามข้อมูลข่าวสาร Tel : 02-452-7999 กด 0

 

หลักฐานที่ต้องนำมาโรงพยาบาล

 • บัตรประจำตัวประชาชน/บขับขี่
 • หนังสือที่ทางราชการออกให้และรูปภาพกับเลขบัตรประชาชนดตหลัก
 • หนังสือเดินทาง/Passport (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

สิทธิการรักษา

 • สิทธิเงินสด
 • สิทธิเบิกจ่ายตรง
 • สิทธิประกันสุขภาพ สำหรับผู้ใช้สิทธิศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๒ ถนอมทองสิมา ส่งต่อตากสิน
 • สิทธิประกันสังคมในเครือข่าย สำนักการแพทย์
  รพ.กลาง
  รพ.ตากสิน
  รพเจริญกรุงฯ
  รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์
  รพ.สิรินธร
  รพ.ราชพิพัฒน์
  รพ.เวชการุณย์รัศมึ
 

ขั้นตอนการรับบริการ

 1. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่หงราชการออกให้/บัตรโรงพยาบาล/บัตรนัด(กรณีผู้ป่วยนัด) ที่โต๊ะ เวชระเบียน
 2. ชั่งน้ำหนัก วัดสัญญาณชีพ พร้อมทั้งชักประวัติ ให้ลำดับคิวรอพบแพทย์
ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแทพย์วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น สำหรับโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
บัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 981-4-84286-9
ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2405-0901-4 โทรสาร 0-2405-0900
คุณ สุปวาสา สุวรรณพงษ์ หรือ คุณ ปทิตตา พิณเจริญ


วิสัยทัศน์
มุ่งเป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิที่มีคุณภาพ เป็นเลิศด้านผู้สูงวัย บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล
เพื่อองค์กรแห่งความสุข”
 
พันธกิจ
 1. ขยายศักยภาพการให้บริการสุขภาพองค์รวมอย่างมีคุณภาพมุ่งเน้น ผู้สูงอายุเพื่อตอบสนองประชาชน ภายในปี2563 (2020)
 2. สร้างระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน
 3. สร้างสภาพแวดล้อมโรงพยาบาลเพื่อการมีสุขภาพดีของทุกคน
 4. สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และบุคลากรมีความสุข
 5. สร้างภาพลักษณ์องค์กรเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน
   
เป้าหมาย
 • เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิที่สามารถให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
 • บริการด้านสุขภาพองค์รวม ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูที่มีคุณภาพ
 • เป็นเลิศด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
 • มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล
 • มีสภาพแวดล้อมที่ดีส่งเสริมการเรียนรู้และมีสุขภาพดีของทุกคน
 • บุคลากรเรียนรู้ตลอดเวลา เห็นคุณค่าตนเอง และมีความสุขในการทำงาน
 • มีภาพลักษณ์องค์กรที่ดีประชาชนเชื่อมั่นไว้ใจ
 โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ตั้งอยู่เลขที่ 1075/1 ถนนบางขุนเทียน – ชายทะเล แขวงท่า
ข้าม เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร เป็น1ใน11โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
สภาพพื้นที่โดยรอบส่วนใหญ่เป็นเขตเกษตรกรรมและมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สถานที่ตั้งอยู่ห่างจาก
ชายทะเล อ่าวไทย เพียง 5 กิโลเมตร

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน จะเป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิ ขนาด 300 เตียง และ เป็นศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ รวมพื้นที่ใช้สอยประมาณ 103,805 ตารางเมตร
        งบประมาณค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น        3,011,380,000 บาท
        1. ค่าก่อสร้างอาคาร                           2,609,662,000 บาท
        2. ค่าตกแต่งภายใน                            278,662,000 บาท
        3. ค่าระบบสารสนเทศ                         123,118,000 บาท
คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการรับผู้ป่วยในได้ภายใน 3 - 4 ปี
 
 
ประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
 อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตร ตอบสนองพระราชดดำรัส
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องจากพระองค์ตระหนักว่าในอนาคตอันใกล้จดำนวน
ประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มสูงขึ้น การดูแลผู้สูงวัยจึงเป็นสิ่งลูกหลานต้องให้ความสำคัญ ด้วยความห่วงใย
ในความเป็นอยู่ของประชาชน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในสมัยนั้น จึงดดำริให้โรงพยาบาลที่จะสร้าง
ขึ้นเพื่อรองรับการดูแลสุขภาพประชาชนทางฝั่งใต้ของกรุงเทพมหานครนคร เป็น 1 ใน 4 โรงพยาบาล
4 มุมเมือง ซึ่งคุณอุไรศรีคนึงสุขเกษม และ คุณพรทิพย์วงศ์ศิริเดช ผู้มีจิตศรัทธามอบที่ดิน 34 ไร่1 งาน
80 ตารางวา ให้แก่ กรุงเทพมหานคร และได้ก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลจดำนวน 308 เตียง เพื่อให้บริการ
ทางการแพทย์ทั่วไป และเวชศาสตร์ผู้สูงอายุแบบครบวงจร ได้ทดลองเปิดให้บริการทางด้านผู้ป่วยนอก
อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และคลินิกทันตกรรม ตั้งแต่วันที่26 พฤศจิกายน2555
 
พิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เฟสแรก หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในขณะนั้น เป็นประธานเปิดอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เปิดให้บริการรักษาโรคทั่วไป อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และ
คลินิกทันตกรรม ครอบคลุมพื้นที่ฝั่งธนบุรี-สมุทรสาคร-พระสมุทรเจดีย์รวม 8-9แสนคน โดยเปิดให้บริการ
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
ในเบื้องต้นได้นดำบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรด้านต่าง ๆ จากโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร มาปฏิบัติหน้าที่ โดยมีโรงพยาบาลตากสินเป็นโรงพยาบาลพี่เลี้ยงเพื่อประสานความร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ ซึ่งในระยะแรกได้กดำหนดส่วนราชการและกรอบอัตรากดำลังข้าราชการเพิ่มใหม่ จดำนวน 26 อัตรา เพื่อให้บริการด้านผู้ป่วยนอก ตรวจโรคทั่วไป อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และคลินิกทันตกรรม ได้แก่ นักจัดการงานทั่วไป 1อัตรา นักวิชาการเงินและบัญชี1อัตรา เจ้าพนักงานพัสดุ1อัตราแพทย์3อัตรา เภสัชกร1อัตรา
นักเทคนิคการแพทย์1 อัตรา เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์1 อัตรา
ทันตแพทย์1 อัตรา ผู้ช่วยทันตแพทย์1 อัตรา และพยาบาลวิชาชีพ 13 อัตรา
 
 
สำหรับการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครได้ทดำสัญญาจ้าง
บริษัท อีเอ็มซีจดำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดดำเนินการโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนตาม
สัญญาเลขที่ สนย.47/2559 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ระยะเวลาก่อสร้าง 1,080 วัน วงเงิน
ค่าก่อสร้าง 2,990,999,915.00 บาท (สองพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน) ประกอบไปด้วย 6 อาคาร ได้แก่
 1. อาคารโรงพยาบาลและศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
 2. อาคารหอพักผู้ป่วย
 3.  อาคารสถานพักฟื้นผู้สูงอายุ
 4. อาคารหอพักบุคลาการและอาคารบริการงานระบบ
 5. อาคารสถานที่ซ่อมบดำรุง/อาคารแก๊สทางการแพทย์และอาคารพักขยะ
 6. หอพระ
 
ปัจจุบันอาคารโรงพยาบาลอยู่ระหว่างการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ความก้าวหน้าในการก่อสร้าง
ล่าสุด ณ วันที่13 พ.ย. 2562 คิดเป็นร้อยละ 99.62 %
 
 
“จากจุดเริ่มต้น จนถึงปัจจุบัน”
จุดเริ่มต้น....กรุงเทพมหานครได้รับบริจาคที่ดิน จดำนวน 34 ไร่1 งาน 80 ตารางวา ตั้งอยู่ใน
เขตบางขุนเทียน เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาล จากนั้นกรุงเทพมหานครได้ทดำสัญญาจ้างบริษัท อีเอ็มซีจดำกัด
(มหาชน) ก่อสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน วงเงินค่าก่อสร้าง 2,990,999,915 บาท เมื่อวันที่ 27
มิถุนายน 2559
 
ปัจจุบัน…… การก่อสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนใกล้เสร็จสมบูรณ์และคาดว่า
จะเปิดให้บริการเป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับสูง ขนาด 100 เตียงในปี2563