ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

Chonburi Cancer Hospital

Logo

ที่อยู่/ติดต่อ
300 หมู่2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร 038-455456
แฟกซ์ 038-455066

*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

HealthServ ชวนร่วมตอบแบบสอบถาม สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย

HealthServ ชวนร่วมตอบแบบสอบถาม สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย

ผลสำรวจ

ข่าวสาร-สาระ-ข้อมูลบริการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
บริการ


การเตรียมตัวผู้ป่วยก่อนการทำ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Simulator)
กรณีที่ผู้ป่วยไม่มีประวัติการแพ้สารทึบรังสี หรือ อาหารทะเล
 
 1. ดื่มน้ำอย่างน้อย 2 ลิตร และทานอาหารอ่อน  (งดผักและผลไม้) 2 วันก่อนตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 2. ในกรณีที่นัดตรวจเช้า ให้งดน้ำ งดอาหารและยา หลังเที่ยงคืน(24.00)ก่อนวันตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 3. ในกรณีที่นัดตรวจบ่าย ให้งดน้ำ งดอาหารและยา หลังเที่ยงวัน(12.00)ในวันที่ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
*** (กรณีมียาประจำตัวให้ทานได้กับน้ำเล็กน้อยเท่านั้น ยกเว้นยาเบาหวานห้ามทาน)
 
 
กรณีที่ผู้ป่วยมีประวัติการแพ้สารทึบรังสี หรือ อาหารทะเล
 
 1. ดื่มน้ำอย่างน้อย 2 ลิตร และทานอาหารอ่อน  (งดผักและผลไม้) 2 วันก่อนตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 2. ในกรณีที่นัดตรวจเช้า
  2.1 ให้งดน้ำ งดอาหารและยา หลังเที่ยงคืน(24.00)ก่อนวันตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
  2.2 ให้ทานยาแก้แพ้ 3 ครั้ง
  • ครั้งที่ 1 ให้ทานยาแก้แพ้ 4 เม็ดหลังอาหารเย็น ก่อนวันตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 1 วัน
  • ครั้งที่ 2 ให้ทานยาแก้แพ้ 4 เม็ด ก่อนนอน ก่อนวันตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 1 วัน
  • ครั้งที่ 3 ให้ทานยาแก้แพ้ 4 เม็ดในตอนเช้าของวันที่นัดตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 3. ในกรณีที่นัดตรวจบ่าย
  3.1 ให้งดน้ำ งดอาหารและยา หลังเที่ยงวัน(12.00)ในวันที่ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
  3.2 ให้ทานยาแก้แพ้ 3 ครั้ง
  • ครั้งที่ 1 ให้ทานยาแก้แพ้ 4 เม็ดหลังอาหารเย็น ก่อนวันตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 1 วัน
  • ครั้งที่ 2 ให้ทานยาแก้แพ้ 4 เม็ด ก่อนนอน ก่อนวันตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 1 วัน
  • ครั้งที่ 3 ให้ทานยาแก้แพ้ 4 เม็ดในตอนเที่ยงของวันที่นัดตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

ประวัติความเป็นมาโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

โรคมะเร็งนับว่าเป็นปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีแนวโน้มว่าอัตราตายของประชาชนด้วยโรคมะเร็งจะสูงเป็นอันดับ 2 รองจากการเกิดอุบัติเหตุ สถาบันมะเร็ง-แห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่งในการจะวางแผนเพื่อป้องกัน และควบคุมโรคมะเร็ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องทราบข้อมูลต่างๆ ของโรคมะเร็งในประเทศไทยอย่างถูกต้องมีการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย พัฒนาความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับโรคมะเร็งทั้งในด้าน Primary  prevention  Secondary  และ Prevention  Tertiary Prevention  เพื่อวางแผนการดำเนินในการป้องกัน และควบคุมโรคมะเร็งของประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอโครงการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งส่วนภูมิภาคขึ้น
 
คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบ และอนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์ จัดตั้งศูนย์ป้องกันควบคุมโรคมะเร็งส่วนภูมิภาคขึ้น 6 แห่ง  เมื่อวันที่ 25  กรกฎาคม  2532  ได้แก่
1. ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคมะเร็ง จังหวัดชลบุรี
2. ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคมะเร็ง จังหวัดลพบุรี
3. ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคมะเร็ง จังหวัดอุบลราชธานี
4. ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคมะเร็ง จังหวัดลำปาง
5. ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคมะเร็ง จังหวัดอุดรธานี
6. ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคมะเร็ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคมะเร็ง จังหวัดชลบุรี เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคาร เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2534 ใช้เวลาก่อสร้าง 520 วัน และดำเนินการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม  2538  ใช้งบประมาณการก่อสร้างทั้งสิ้น 144,032,000  บาท 
อาคาร                      121,000,000 บาท
ระบบสาธารณูปโภค      17,862,000 บาท
ค่าถมดิน                    5,171,000 บาท
รวมทั้งสิ้น                  144,032,000 บาท
 
ศูนย์มะเร็งชลบุรี สังกัดสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ชื่อเดิมชื่อ “ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง เขต 3 จังหวัดชลบุรี” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์มะเร็ง ชลบุรี” ภายหลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการและมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534,(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545  และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545  โดยเริ่มใช้ชื่อ “ศูนย์มะเร็ง ชลบุรี” เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2546  ตั้งอยู่ที่ ณ เลขที่ 300 หมู่ 2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี  พื้นที่รวม 23 ไร่
 
เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่  28  เมษายน 2538 ให้บริการตรวจ วินิจฉัยโรคมะเร็ง ทุกระบบของร่างกายบำบัด รักษา ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคมะเร็งครบวงจรในพื้นที่เขตภาคตะวันออก