ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย

Uthumphon Phisai Hospital

Logo

ที่อยู่/ติดต่อ
83 หมู่ 7 ถ.เพียรพจนกิจ ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120

✅ รับบัตรทอง

ข้อมูล/ประกาศ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย

 

โปรแกรมบริการสุขภาพ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย

ส่วนหนึ่งของข้อมูลโปรแกรมบริการจาก โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย (มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามกับผู้ให้บริการโดยตรง)

โปรแกรมทั้งหมด โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย

สถานพยาบาลต้องการเพิ่มข้อมูลบริการสุขภาพ ส่งข้อมูลมาที่ healthserv.net@gmail.com

ข่าวสาร-สาระ-บริการ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย

  • ยังไม่มีข่าวสาร ข้อมูลจากที่นี่
ข่าวทั้งหมด
  จำนวนเตียง
จำนวนที่ขออนุญาต : 120 เตียง
จำนวนที่ให้บริการจริง : 151 เตียง
ประเภทเตียง
เตียงผู้ป่วยใน : 108 เตียง
เตียงห้องพิเศษ : 24 เตียง
เตียง ICU : 8 เตียง
เตียงรอคลอด : 5 เตียง
เตียงห้องแยกโรค : 6 เตียง
ความครอบคลุมหน่วยบริการ
โรงพยาบาลชุมชน ( รพช. ) : 1 แห่ง
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ( ศสม. ) : 1 แห่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ( รพ.สต. ) : 21 แห่ง
อื่นๆ : -
ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ [ ข้อมูลเดือนกันยายน ปี 2558 ]
ระดับตำบล : ตำบลกำแพง 2,189 หลังคาเรือน ประชากร 10,698 คน
ระดับอำเภอ : อำเภออุทุมพรพิสัย 19 ตำบล 19,499 หลังคาเรือน ประชากร 117,052 คน
ระดับจังหวัด : จังหวัดศรีสะเกษ ประชากร 1,445,628 คน
ระดับเขต : เขต 10 ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ มุกดาหาร ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี มีประชากรรวม 3,982,111 คน
 
ประวัติโรงพยาบาล
พ.ศ. 2489 เริ่มก่อตั้งเป็นสุขศาลา
พ.ศ. 2519 ยกฐานะเป็นโรงพยาบาล 10 เตียง ในส่วนของอาคารประกอบด้วย อาคารที่ทำงานชั้นเดียว 1 หลัง
พ.ศ. 2523 ประชาชนอำเภออุทุมพรพิสัยร่วมใจกันบริจาคสร้างตึกประชาบำรุง และ คุณสงวน จิริวิภากร บริจาคสร้าง ตึกเอ็กซ์เรย์ [X-Ray]
พ.ศ. 2525 ได้รับเงินบริจาคจากชาวอุทุมพรพิสัยสร้าง ตึกสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
พ.ศ. 2527 คุณสงวน จิริวิภากร ได้บริจาคเงินต่อเติมห้องเวชระเบียนและห้องบัตรที่ตึกผู้ป่วยนอก [OPD] เดิม (ปัจจุบันคือ ตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน)
พ.ศ. 2530 หลวงปู่เครื่อง สุภัทโท ได้รวบรวมเงินจากความศรัทธาของศิษยานุศิษย์ ก่อสร้าง ตึกผู้ป่วยใน 2 ชั้น ขนาด 60 เตียง พร้อมห้องแยกโรค และ ห้องพิเศษ 10 ห้อง รวมเงินบริจาคเป็นเงินประมาณ 5,000,000 บาท
พ.ศ. 2531 ยกระดับโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง
พ.ศ. 2532 อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายธวัชชัย โพธิสุนทร ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาการบริการ จึงได้บริจาคเครื่องมือวิเคราะห์สารเคมีในเลือด จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 200,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
พ.ศ. 2533 คุณอาคม ไตรบัญญัติกุล ได้บริจาคงบประมาณสร้างตึกพิเศษ 10 ห้อง รวมเป็นเงินประมาณ 2,000,000 บาท
พ.ศ. 2534 ได้รับการยกระดับเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง และได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณในการสร้างตึกผู้ป่วยนอก [OPD] 1 หลัง
พ.ศ. 2535 คุณสงวน จิริวิภากร ได้บริจาคสร้างทางเชื่อมระหว่างตึกผู้ป่วยนอก และ ตึกหลวงปู่เครื่อง เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท และคุณไต้เล้ง รุ่งวิวัฒน์อนันต์ บริจาคเงิน 100,000 บาท เพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจ
พ.ศ. 2540 พ่อค้าคหบดีในอำเภออุทุมพรพิสัย ร่วมบริจาคเงินปรับปรุงห้องพิเศษและซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รวมเป็นเงินประมาณ 700,000 บาท
พ.ศ. 2541 ได้รับการยกระดับเป็นโรงพยาบาล 90 เตียง
พ.ศ. 2546 ผ่านการรับรองคุณภาพครั้งแรกตามกระบวนการ Hospital Accreditation : HA จาก พรพ. เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2546
พ.ศ. 2547 เข้าร่วมโครงการ เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงพยาบาล HA - HPH กับ พรพ.
พ.ศ. 2550 ผ่านการรับรองคุณภาพครั้งที่ 2 ตามกระบวนการ Hospital Accreditation : HA จาก พรพ.
พ.ศ. 2555 ผ่านการรับรองคุณภาพครั้งที่ 3 ตามกระบวนการ Hospital Accreditation : HA จาก พรพ. และสร้างตึกผู้ป่วยนอก [OPD] 3 ชั้น
พ.ศ. 2558 ผ่านการรับรองคุณภาพครั้งที่ 4 ตามกระบวนการ Hospital Accreditation : HA จาก พรพ.
พ.ศ. 2559 สร้างตึกผู้ป่วยใน [IPD] 5 ชั้น , ปรับปรุงตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน , ปรับปรุงห้องคลอด [LR] , ปรับปรุงห้องผ่าตัดฯ [OR]
 

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาล

น.พ. ทนง วีระแสงพงษ์
พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน [ ขนาดโรงพยาบาล 90 และ 120 เตียง ]
 
น.พ. สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธ์
พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2546 [ ขนาดโรงพยาบาล 90 เตียง ]
 
น.พ. บัณฑิต จึงสมาน
พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2538 [ ขนาดโรงพยาบาล 60 เตียง ]
พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2533 [ ขนาดโรงพยาบาล 30 เตียง ]
พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2530 [ ขนาดโรงพยาบาล 10 เตียง ]
น.พ. บัณฑิต จึงสมาน
 
น.พ. ขจรศักดิ์ จินตานนท์
พ.ศ. 2524 - พ.ศ. 2525 [ ขนาดโรงพยาบาล 10 เตียง ]
 
พ.ญ. รุจิรา มังคละศิริ
พ.ศ. 2523 [ ขนาดโรงพยาบาล 10 เตียง ]
 
น.พ. รังสรรค์ วรวงศ์
พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2522 [ ขนาดโรงพยาบาล 10 เตียง ]
 
น.พ. ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล
พ.ศ. 2520 [ ขนาดโรงพยาบาล 10 เตียง ]
 
น.พ. รังสรรค์ วรวงศ์
พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2519 [ ขนาดโรงพยาบาล 10 เตียง ]
 
น.พ. ไสว เมืองไทย
พ.ศ. 2512 [ สถานีอนามัย ชั้น 1 ]