ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

Kasemrad Hospital Prachachuen

Logo

ทศวรรษ กับความมุ่งมั่นในการพัฒนาของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น มีนโยบายในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชน ส่วนใหญ่ของประเทศโดยเท่าเทียมกัน และสนองตอบต่อนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลด้วยดีตลอดมา

ที่อยู่/ติดต่อ
950 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800

✅ รับประกันสังคม [คลินิกเครือข่าย]

*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

HealthServ ชวนร่วมตอบแบบสอบถาม สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย

HealthServ ชวนร่วมตอบแบบสอบถาม สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย

ผลสำรวจ

ข่าวสาร-สาระ-ข้อมูลบริการ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

ข่าวสาร ข้อมูลบริการ บทความ สาระประโยชน์

[ทั้งหมด]

 

ทศวรรษ กับความมุ่งมั่นในการพัฒนาของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

       
       โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2540 ภายใต้การ
ดำเนินงานของบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) จวบจนครบรอบ 16 ปี ในการมุ่งมั่น
ให้บริการด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานสากล ยึดหลักบริการทางการแพทย์ได้มาตรฐานวิชาชีพ  ห้องพักและ
สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และที่สำคัญราคายุติธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมและความซื่อสัตย์ต่อ
วิชาชีพ พร้อมทั้งมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานด้านการบริการสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไป ใส่ใจสภาพแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ
 
       นอกจากการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแล้ว โรงพยาบาลยังให้การสนับสนุนหน่วยงานและ
สมาคมต่างๆ เพื่อก่อประโยชน์แก่สังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิเช่น การจัดหน่วยแพทย์ออกตรวจ
และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ทั้งยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและเทศกาลต่างๆรวมถึงการร่วมมือ
กับภาครัฐในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังได้จัดงานสัมมนาต่างๆ เป็นประจำ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้
เข้าร่วมสัมมนา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 
       
 
ผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยประกันสุขภาพเอกชน
 
โรง พยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ตระหนักดีถึงความคุ้มค่าที่ผู้บริโภคที่ชำระเงินค่ารักษาพยาบาลเองต้องการจะ ได้รับ จึงได้พยายามสนองตอบความต้องการโดยจัดทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขา ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้เกิดความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูง การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน การทำวิจัยเพื่อค้นหาความต้องการผู้บริโภคและหาวิธีการตอบสนองความต้องการ นั้นๆ ที่สำคัญคือการตั้งราคาอัตราค่าบริการที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อให้ผู้บริโภครู้สึกว่าได้รับบริการที่คุ้มค่า
    นอกจากนี้ ยังได้ตั้งแผนกประกันสัมพันธ์ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการประสานงาน และทำธุรกรรมต่างๆ สำหรับผู้ป่วย ตัวแทนประกันและบริษัทประกันฯ เพื่อให้การรักษาของผู้ป่วยแต่ละครั้งได้รับประโยชน์สูงสุด
 

ผู้ป่วยประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
 
โรง พยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่นเข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลประกันสังคมกับสำนักงานประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม โดยปีแรกพ.ศ. 2542 มีผู้ให้ความไว้วางใจเลือกโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น เป็นสถานพยาบาลประกันสังคม จำนวน 40,000 คน และเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ จนในปัจจุบันมีผู้ประกันตนประมาณ 120,000 คน จึงได้จัดบริการแยกเป็นสัดส่วนเพื่อรองรับผู้ประกันตนที่มาใช้บริการวันละ ประมาณ 500 คน โดยจัดบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก 2 ชั้น 1 และผู้ป่วยในที่ Ward 5 BC จำนวน 80 เตียง และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตน ได้จัดตั้งแผนกประสานการแพทย์ขึ้น เพื่อประสานงานด้านเอกสาร การตั้งเรื่องเบิก และประสานงานระหว่างแผนกบุคคลของบริษัทสำนักงานประกันสังคม และโรงพยาบาล อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น กับ 1 ทศวรรษแห่งการให้บริการรักษาพยาบาล
 
มี การพัฒนามาตรฐานสู่สากลตั้งแต่ปี 1999 โดยได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 : 1994ภายใต้นโยบายคุณภาพ “มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ” ในวันที่ 9 กันยายน 2542 และยังมีการพัฒนามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง จึงมีการพัฒนาคุณภาพจาก ISO 9002:1994 ไปสู่มาตรฐาน ISO 9001: 2000 ในปี 2002 เพื่อยกระดับคุณภาพของการบริการให้ดียิ่งขึ้นและครอบคลุมมากขึ้น โดยเข้าสู่ระบบมาตรฐาน HA และได้รับการรับรองเมื่อ มกราคม 2549
 
 
 
หลายท่าน อาจสงสัยว่า HA คืออะไร ท่านได้อะไรจากโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐาน HA ?  
 
HA หรือ Hospital Accreditation คือ กระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ซึ่งใช้การรับรองโรงพยาบาลเป็นสิ่งจูงใจให้เกิดการพัฒนา การรับรองดังกล่าวจะพิจารณาว่าโรงพยาบาลมีการจัดระบบงานที่ดี ให้บริการที่มีคุณภาพและปลอดภัย รวมถึงการตรวจสอบวัดผลการทำงานอย่างสม่ำเสมอในทุกด้าน ทั้งด้านการบริหาร การจัดการ และการดูแลผู้ป่วย ทั้งนี้โดยอาศัยมาตรฐานโรงพยาบาล HA เป็นเกณฑ์ในการประเมิน
 
แนวคิดเรื่องการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลนั้น มีจุดเริ่มต้นจากอเมริกาเมื่อ 50 ปีที่แล้ว และขยายไปสู่ประเทศต่างๆ จนในปัจจุบันมีกว่า 70 ประเทศที่ใช้ระบบนี้ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล โดยในแต่ละประเทศอาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน แต่อยู่บนแนวคิดและหลักการเดียวกัน และมีเป้าหมายเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยเช่นเดียวกัน
 
ใน ส่วนของประเทศไทยนั้น การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ได้เริ่มจากการจัดมาตรฐานโรงพยาบาลของแพทยสภา และได้พัฒนาต่อเนื่องตามลำดับ มีการศึกษาประสบการณ์และเนื้อหามาตรฐานในประเทศต่างๆ จนเกิดมาตรฐานโรงพยาบาล และกระบวนการ HA ขึ้น มีสถาบันพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาล (พรพ.) ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุข ทำหน้าที่ศึกษา พัฒนา ถ่ายทอดความรู้ ประเมิน และให้การรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล HA ได้แก่ โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน
 
 
 
มาตรฐานโรงพยาบาลที่ใช้ในการประเมินและรับรองโรงพยาบาล จะครอบคลุมองค์ประกอบที่สำคัญ 6 ประการ ได้แก่
  1. ความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพ
  2. ทรัพยากร และประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากร
  3. การประกันคุณภาพ และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
  4. มาตรฐาน และจริยธรรมวิชาชีพของบุคลากร
  5. สิทธิผู้ป่วย และจริยธรรมองค์กร
  6. กระบวนการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาล
 
คุณจะมั่นใจเมื่อเข้าโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน HA เพราะเป็นโรงพยาบาลที่
  1. มีระบบที่รัดกุมในการป้องกันความผิดพลาดในการรักษามากขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความเสี่ยงน้อยที่สุด
  2. มีระบบในการคัดเลือกและพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ให้มั่นใจว่ามีความรู้ความสามารถเพียงพอ
  3. มีระบบตรวจสอบดูแลมาตรฐานและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ
  4. บริการอย่างมีคุณภาพ ดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถด้วยความระมัดระวัง ด้วยความเอื้ออาทร ด้วยความเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้ป่วย

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

สถานพยาบาลในระดับสูง
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งกรุงเทพ
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์
สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์