ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลมิชชั่น กรุงเทพ

Mission Hospital Bangkok

Logo Thumb preview

ที่อยู่/ติดต่อ
430 ถนน พิษณุโลก แขวง สี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

✅ รับประกันสังคม [คลินิกเครือข่าย]

*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข้อมูล/ประกาศ โรงพยาบาลมิชชั่น กรุงเทพ

 การดำเนินงาน
โรงพยาบาลมิชชั่นก่อตั้งขึ้นในปี 1937 จดทะเบียนเป็นโรงพยาบาลทั่วไปภายใต้มูลนิธิคริสเตียนเมดดิคอลของเซเว่นเดย์แอ็ดเวนตีสท์ (หนึ่งในเครือโรงพยาบาลของ Adventist ทั่วโลก) เปิดให้บริการมากว่า 81 ปี เป็นโรงพยาบาลขนาด150 เตียง ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและเฉพาะทาง ทั้งประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาล 24 ชั่วโมงทุกวัน โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทุกสาขา มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในด้านการวินิจฉัยและการบำบัดรักษาและการดูแลฉุกเฉิน
 
มาตรฐานบริการ
โรงพยาบาลมิชชั่นผ่านการรับรองมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) โดยสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในปี 2546 และผ่านการประเมินการรับรองมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน การได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพของโรงพยาบาล HA (Hospital Accreditation) แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานที่โรงพยาบาลมิชชั่นได้ทุ่มเทพัฒนาคุณภาพการบริการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องเพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ เป็นสถานบริการสุขภาพที่ทำหน้าที่ตามเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์ มีการพัฒนาทั้งองค์กรอย่างมีทิศทางและเป็นระบบ มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการบริหารองค์กรและวิชาการ มีกระบวนการเรียนรู้ การประเมิน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานในทางที่ดีขึ้น
 
โรงพยาบาลมิชชั่นได้พัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติ (Clinical Practice Guideline) โดยแพทย์ พยาบาล และหน่วยงานสหสาขาวิชาชีพที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญร่วมกัน เพื่อให้ทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการแพทย์ที่มีความก้าวหน้าตลอดเวลา อีกทั้งยังได้จัดทำธรรมนูญแพทย์ และสร้างองค์กรแพทย์ที่เน้นการทำงานแบบยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางโดยมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเอื้ออำนวยต่อสิทธิผู้ป่วยและการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีความเสี่ยงลดลง คุณภาพการดูแลรักษาที่ดี การพิทักษ์สิทธิและศักดิ์ศรีผู้ป่วย ได้รับการดูแลแบบองค์รวมครอบคลุมด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ มีอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ได้มาตรฐาน มีการตรวจสอบและเฝ้าระวังกระบวนการให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญ มีการค้นหาสาเหตุ หาทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
 
อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์
โรงพยาบาลมิชชั่นได้นำอุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาผนวกเข้าด้วยกันเพื่อช่วยให้การตรวจและวินิจฉัยโรคเป็นไปอย่างถูกต้องและแม่นยำ รวมไปถึงการป้องกันและฟื้นฟูสภาพร่างกาย อาทิ
 
ABI / CAVI (เครื่องตรวจหาภาวะโรคหลอดเลือดแดงอุดตัน)
Endoscope (เครื่องมือส่องกล้องทางเดินอาหาร สำไส้ หัวใจ และช่องปอด)
Ultrasound 4D (เครื่องอัลตร้าซาวน์การตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ รวมทั้งการตรวจสุขภาพของทารกในครรภ์)
Mammography (เครื่องตรวจเอ็กซเรย์เต้านม)
Computer Tomography (CT Scan, Spiral) เอกซเรย์คอมพิวเตอร์
Ultrasound (เครื่องตรวจอัลตราซาวน์ที่สามารถตรวจเส้นเลือดหัวใจได้)
Exercise Stress Test (เครื่องตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกายบนสายพาน)
Bone Densitometer (เครื่องตรวจความหนาแน่นของกระดูก)
Laparoscopic Surgery (การผ่าตัดโดยวิธีส่องกล้อง)
Laboratories Equipments (เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการแลป) เป็นต้น
การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ
โรงพยาบาลมิชชั่นให้ความสำคัญในเรื่องการป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม คือการดูแลสุขภาพ ป้องกัน และรักษาโรคทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ โดยจัดให้มีหน่วยงานศาสนกิจและแผนกสุขศึกษาในโรงพยาบาล เพื่อให้กำลังใจ แนะนำวิธีการดูแลสุขภาพแก่ผู้ป่วย จัดบริการอาหารสุขภาพมังสวิรัติแก่ผู้ป่วย พนักงานและผู้สนใจทั่วไป ก่อตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่นขึ้นที่อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาสุขภาพ สนับสนุนด้านจิตใจ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้รับบริการทุกช่วงวัย ครอบคลุมปัญหาสุขภาพหลากหลาย ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เลือกตามความต้องการและเหมาะสมกับตนเอง อาทิ โปรแกรมพัฒนาวิถีชีวิตพิชิตโรคร้าย โปรแกรมเตรียมตัวเพื่อการเกษียณงาน โปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โปรแกรมงดสูบบุหรี่ โปรแกรมควบคุมโรคเบาหวาน โปรแกรมล้างพิษต้านโรค โปรแกรมคลายเครียด เป็นต้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ใช้เวลาในการพักผ่อนอยู่ในธรรมชาติ ได้รับการฝึกแนวทางการปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตของตนเอง ด้านโภชนาการ การออกกำลังกาย การผ่อนคลาย การใช้ธรรมชาติบำบัดและการควบคุมเฉพาะโรคที่กำลังประสบการดำเนินงานประสบผลสำเร็จจนเป็นที่ยอมรับและผ่านการรับรองการเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจากสถาบันรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล มายาวนานจนถึงปัจจุบัน
 
การดำเนินงานประสานบริการเครือข่าย
เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ โรงพยาบาลมิชชั่นมีระบบการประสานงานกับบริษัทประกันทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ความมั่นใจในเรื่องความคุ้มครองและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ที่มีประกันสุขภาพ โดยได้รับความไว้วางใจจากบริษัทประกันทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 60 บริษัททำสัญญาร่วมให้บริการแก่ผู้ถือกรมธรรม์
 
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่มีสวัสดิการรักษาพยาบาลแก่พนักงานและลูกจ้าง โรงพยาบาลมิชชั่นได้มีการทำสัญญาร่วมกับบริษัทห้างร้านและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการให้เครดิตการรักษาพยาบาลแก่พนักงาน โดยการเรียกเก็บตรงจากหน่วยงาน และรวมถึงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนแก่พนักงานในองค์กรต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดด้วยทีมงานที่ชำนาญการและบริการที่ได้มาตรฐาน
 
นอกจากให้บริการแก่ประชาชนคนไทย โรงพยาบาลมิชชั่นยังให้บริการผู้ป่วยต่างชาติจากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก มีศักยภาพและความพร้อมให้การช่วยเหลือแก่ผู้รับบริการชาวต่างชาติจนเป็นที่ยอมรับ

โปรแกรมบริการสุขภาพ โรงพยาบาลมิชชั่น กรุงเทพ

ส่วนหนึ่งของข้อมูลโปรแกรมบริการจาก โรงพยาบาลมิชชั่น กรุงเทพ (มีข้อสงสัย ติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง)

โปรแกรมทั้งหมด

สถานพยาบาลต้องการเพิ่มข้อมูลบริการสุขภาพ ส่งข้อมูลมาที่ healthserv.net@gmail.com

 Services in your Language
Myanmar +668-7985-2814
 
Myanmar +669-4440-0859
 
cambodia +668-6570-5870
 
cambodia +669-5760-5870
 
Philip +669-8827-1213
 
Vietnam +666-1823-0112
 

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลมิชชั่น กรุงเทพ

 สถานพยาบาลในระดับสูง 
 
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น
โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งกรุงเทพ
โรงพยาบาลลเปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  กรมการแพทย์