ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลลานนา

Lanna Hospital

Logo

ที่อยู่/ติดต่อ
1 ถนนสุขเกษม ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

✅ รับประกันสังคม [คลินิกเครือข่าย]

*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง
ข้อมูล/ประกาศ โรงพยาบาลลานนา
บริการของโรงพยาบาล
 • ศูนย์โรคปวดหลัง
 • ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
 • ศูนย์มะเร็งนรีเวช
 • ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
 • ศูนย์สูตินรีเวช - กุมารเวชกรรม
 • ศูนย์อายุรกรรม
 • ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
 • ศูนย์ทันตกรรม
 • ศูนย์โรคปวดท้อง
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ

โปรแกรมบริการสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา

ส่วนหนึ่งของข้อมูลโปรแกรมบริการจาก โรงพยาบาลลานนา (มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามกับผู้ให้บริการโดยตรง)

โปรแกรมทั้งหมด

สถานพยาบาลต้องการเพิ่มข้อมูลบริการสุขภาพ ส่งข้อมูลมาที่ healthserv.net@gmail.com

ข้อมูลบริการของที่นี่
 • ปีนี้ ยังไม่มีข้อมูลบริการของที่นี่
บริการทั้งหมด
ข่าวสาร-กิจกรรม-สาระ
 • ปีนี้ ยังไม่มีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากที่นี่
ทั้งหมด

  เกี่ยวกับ โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่
วิสัยทัศน์ (Vision)
 
    เราจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ
 
พันธกิจ (Mission)
 
    1. ให้บริการตรวจรักษา ป้องกันโรค ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพแก่ผู้ป่วยทั่วไป และผู้ประกันตนในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงอย่างมีมาตรฐาน
    2. พัฒนาศูนย์รักษาโรคปวดหลังที่รักษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่
    3. พัฒนาศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด และเป็นศูนย์รับส่งต่อจากโรงพยาบาลในโครงการประกันสังคม
    4. มุ่มมั่นพัฒนาคุณภาพบริการ เพื่อสร้างความประทับใจทุกจุดบริการ
    5. บุคลากรทำงานร่วมกันเป็นทีม อย่างมีความสุข
ค่านิยม (Core Value)
 
1. ทำงานเป็นทีม
2. เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
 
ประวัติ โรงพยาบาลลานนา
 
 
พ.ศ. 2519
 
เปิดดำเนินการ วันที่ 1 กรกฎาคม 2519 เป็นโรงพยาบาลเขนาด 60 เตียง ขอบเขตการให้บริการ ให้บริการทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน เป็นโรคพยาบาลรักษาโรคทั่วไป
 
พ.ศ. 2524
 
ก่อสร้างอาคารห้องพักผู้ป่วยในเพิ่ม  เชื่อมต่ออาคารเดิม  รองรับผู้ป่วยในเป็น 125 เตียง
 
 
พ.ศ. 2526
 
ขยายอาคารผู้ป่วยนอก  เพิ่มห้องตรวจจาก 3 ห้อง เป็น 12 ห้อง  ห้องผ่าตัดจาก 2 ห้อง เป็น 4 ห้อง มีห้องพักฟื้นหลังการผ่าตัด  ขยายห้องเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการผ่าตัด
 
 
พ.ศ. 2535
 
ก่อสร้างอาคารผู้ป่วย B  เป็นห้องพิเศษเดี่ยว และห้องเดอร์ลุกซ์  ทำให้มีเตียงเพิ่มขึ้นอีก 42 เตียง  เปิดดำเนินการในปี 2537  และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น  40 ล้านบาท
 
 
พ.ศ. 2536
 
จดทะเบียนเป็น  บริษัทมหาชนจำกัด  กับกระทรวงพาณิชย์  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2536 
โดยใช้ชื่อว่า"บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)"  ใช้ชื่อย่อ  LNH 
และเพิ่มทุน    จดทะเบียนเป็น  120 ล้านบาท
 
 
พ.ศ. 2537
 
วันที่ 17 ตุลาคม บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เป็น บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
 
พ.ศ. 2538
 
ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกร่วมเครือข่ายโรงพยาบาลธนบุรี
 
 
พ.ศ. 2540
 
ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  เมื่อ  28 ตุลาคม  ก่อสร้างอาคารเคหะบริการ  ขนาด 3 ชั้น
 
 
พ.ศ. 2542
 
วันที่  17  พฤศจิกายน   ผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน  ISO 9002 :1994  ทั้งระบบ
 
 
พ.ศ. 2543
 
ร่วมเป็นโรงพยาบาลในโครงการประกันสังคม   และเริ่มโครงการโรงพยาบาลคุณภาพ (HA)
 
 
พ.ศ. 2547
 
ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 ทั้งระบบ 
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 
 
ขยายอาคารผู้ป่วยนอก  เปิด  “ศูนย์บริการตรวจสุขภาพ” แยกผู้รับบริการกลุ่มประกันสุขภาพ,  ตรวจเช็คสุขภาพ  ไม่ปนกับกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป  มีห้องตรวจเพิ่ม จำนวน 7 ห้อง 
เปิดดำเนินการวันที่ 1 มิถุนายน 2547
 
 
พ.ศ. 2548
 
วันที่  2 มีนาคม 2548  รับการตรวจประเมินมาตรฐาน HA บันไดขั้นที่ 1 จาก พรพ.
และได้รับกิตติกรรมประกาศ บันไดขั้นที่  1  สู่  HA   เมื่อวันที่  15  กรกฎาคม  2548
 
เพิ่มศักยภาพในการวินิจฉัย โรคมะเร็งเต้านม  ด้วยเครื่อง MAMMOGRAM  รุ่นใหม่
ใช้รังสีน้อยเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น
 
ให้บริการตรวจ อัลตราซาวด์ 4 มิติ  ในหญิงมีครรภ์  เพื่อช่วยวินิจฉัยความสมบูรณ์ 
ของลูกในครรภ์
 
 
พ.ศ. 2549
 
วันที่ 12 กรกฎาคม 2549  ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข 
ISO 15189 : 2003
 
ขยายส่วนบริการผู้ป่วยนอก เปิดให้บริการศูนย์สูตินรีเวช-กุมารเวชกรรมดำเนินการตั้งแต่  วันที่  15  กรกฎาคม  2549
 
ได้รับรางวัล โครงการส่งเสริมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ ประเภทงานบริการประจำปี 2549 (รับรอง มกราคม 2550 – ธันวาคม 2551)
 
ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และด้านสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ ประจำปี 2549 
 
พ.ศ. 2550
 
ได้รับกิตติกรรมประกาศ บันไดขั้นที่   2  สู่  HA   เมื่อวันที่  23  มกราคม  2550 
 
ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกร่วมเครือข่ายโรงพยาบาลรามคำแหง ในเดือน  เมษายน  2550
 
เพิ่มศักยภาพการรักษาโรคมะเร็งสตรี เปิด   “ ศูนย์มะเร็งนรีเวช”
 
ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับประเภทกิจการบริการและสำนักงาน ระดับจังหวัด ประจำปี 2550 
 
ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และด้านสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ ประจำปี 2550
 
 
พ.ศ. 2551
 
เปลี่ยนชื่อ ในตลาดหลักทรัพย์ เป็น  "บริษัท  เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์
จำกัด(มหาชน)"  ใช้ชื่อย่อ CMR   วันที่ 23  มิถุนายน  2551
 
เพิ่มศักยภาพในการวินิจฉัยโรค  ทางรังสี ด้วยเครื่อง เอกซเรย์ความเร็วสูง
“CT Multislices ”
 
เพิ่มศักยภาพการรักษาโรคหัวใจ เปิด “ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ”
 
ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับประเภทกิจการบริการและสำนักงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2551
 
ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และด้านสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ ประจำปี 2551
 
พ.ศ. 2552
 
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2553 ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข  ISO 15189 : 2007
 
ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ทั้งระบบ 
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 
 
ไดรับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับประเภทกิจการบริการและสำนักงาน ระดับจังหวัด ประจำปี 2552
 
ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และด้านสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ ประจำปี 2552
 
ได้รับรางวัล โครงการส่งเสริมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ ประเภทงานบริการ ประจำปี 2551 (รับรอง มกราคม 2552 – ธันวาคม 2553)
 
 
พ.ศ. 2553
 
ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับประเภทกิจการบริการและสำนักงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2553
 
ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น  ด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ ประจำปี 2553
 
 
 
พ.ศ. 2554 ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับประเภทกิจการบริการและสำนักงาน ระดับประเทศ  ประจำปี 2554  
 
พ.ศ. 2555
 
ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับประเภทกิจการบริการและสำนักงาน ระดับประเทศ  ประจำปี 2555
 
ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น  ด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ ประจำปี 2555
 
 
 
พ.ศ. 2556
 
ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล (Hospital Accreditation) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556
 
ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับประเภทกิจการบริการและสำนักงาน ระดับประเทศ  ประจำปี 2556
 
ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น  ด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ ประจำปี 2556
 
 
 
 
พ.ศ. 2557
 
ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน สำหรับประเภทกิจการบริการและสำนักงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2557
 
ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน
ระดับประเทศ ประจำปี 2557
 
 
 
 
พ.ศ. 2558
 
ได้รับรางวัลรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ( Hospital  Accreditation ) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558   
 
ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน (มาตรฐานห้องปฏิบัติการ)
ISO 15189 : 2012 เมื่อวันที่ 27กุมภาพันธ์ 2558
 
ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับประเภทกิจการบริการและสำนักงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2558
 
ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และ
ด้านสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ ประจำปี 2558
 
 
พ.ศ. 2559
ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับประเภทกิจการบริการและสำนักงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2559
 
ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และ
ด้านสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ ประจำปี 2559
 

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลลานนา

 สถานพยาบาลในระดับสูง
 
โรงพยาบาลเทพปัญญา
โรงพยาบาลนครพิงค์
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
โรงพยาบาลลำปาง
 
 
สถานพยาบาลในระดับรอง (เครือข่าย)
 
คลินิกหมอประโยชน์เวชกรรมเฉพาะทาง
 138/7 ม.6 ถ.เชียงใหม่-สันก าแพง ต.สันก าแพง
โทร.0 5333 1711
 
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยกรรมหมอวินัยศักดิ์ 
632/1 ม.14 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ยุหว่า
 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร.0 5331 1339
 
หมอปรีชาคลินิกเวชกรรม 
6-7 ม.3 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด
จ.เชียงใหม่ โทร.0 5329 1878
 
โรงพยาบาลเทพปัญญา 2
 1/7 ซ.2 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิอ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่ โทร.0 5322 0022
 
โรงพยาบาลลานนา 3 
1/2 ถ.สุขเกษม ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
โทร.0 5213 4777