ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Phra Nang Klao Hospital

Logo

โทร 02-528-4567 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เป็นโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ 91 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมด มีพื้นที่ทั้งหมด 24 ไร่ 1 งาน 2.6 ตารางวา ปัจจุบันโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 515 เตียง เปิดให้บริการจริง 606 เตียง

ที่อยู่/ติดต่อ
91 ถนน นนทบุรี บางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

✅ รับบัตรทอง
✅ รับประกันสังคม [คลินิกเครือข่าย]

ข้อมูล/ประกาศ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ
ตรวจแรงงานต่างด้าว
ห้องตรวจอายุรกรรม
ห้องตรวจศัลยกรรม
ห้องตรวจหู คอ จมูก
ห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม
ห้องตรวจกุมารเวชกรรม
ศูนย์รับ-ส่งต่อผู้ป่วย
กายภาพบำบัด (ผู้ป่วยเก่า)
กายภาพบำบัด (ผู้ป่วยใหม่)
ตารางแพทย์
ห้องตรวจอายุรกรรม
ห้องตรวจตา
ห้องตรวจศัลยกรรม
ห้องตรวจ หู คอ จมูก
ห้องตรวจสูติ-นรีเวช
ห้องตรวจฝากครรภ์
ห้องตรวจกุมารเวชกรรม
ห้องตรวจกระดูก
แพทย์แผนไทย
ห้องทันตกรรม
คลินิกผิวหนัง
ห้องฝังเข็ม
ห้องเวชกรรมฟื้นฟู
เบอร์โทรภายใน

โปรแกรมบริการสุขภาพ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ส่วนหนึ่งของข้อมูลโปรแกรมบริการจาก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า (มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามกับผู้ให้บริการโดยตรง)

โปรแกรมทั้งหมด โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

สถานพยาบาลต้องการเพิ่มข้อมูลบริการสุขภาพ ส่งข้อมูลมาที่ healthserv.net@gmail.com

ข่าวสาร-สาระ-บริการ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ข่าวทั้งหมด
 
  โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  เดิมชื่อว่าโรงพยาบาลนนทบุรี  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ตั้งอยู่เลขที่ 91 ถนนนนทบุรี  ตำบลบางกระสอ  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  มีเนื้อที่ทั้งหมด มีพื้นที่ทั้งหมด 24 ไร่ 1 งาน 2.6 ตารางวา   เปิดให้บริการวันที่  24  มิถุนายน  2500 เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดในปี พ.ศ. 2532 ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาติให้เปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ที่พระราชชนนี กรมหลวง พระศรีสุลาลัย  เป็นชาวจังหวัดนนทบุรี
 
ประวัติเดิมของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
           เดิมจังหวัดนนทบุรี ไม่มีโรงพยาบาลสำหรับช่วยเหลือในการบำบัดและรักษาประชาชนเมื่อเกิดการเจ็บป่วยขึ้น  จำเป็นต้องนำผู้ป่วยเดินทางไปรับการรักษายังโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดพระนครและธนบุรีนซึ่งทำให้ผู้ป่วยบางรายต้องเสียชีวิตระหว่างการเดินทางนจังหวัดจึงพิจารณาเห็นว่าสมควรจัดให้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลในจังหวัดขึ้นนซึ่งขณะนั้นขุนบุรีภิรมย์กิจผู้ว่าราชการจังหวัดได้เป็นผู้ริเริ่มดำเนินการโดยติดต่อกับกรมการแพทย์นกระทรวงสาธารณสุขนขอตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างนและได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมการแพทย์นโดยสั่งการให้จังหวัดจัดหาที่ดินเตรียมไว้นเมื่อได้งบประมาณให้ดำเนินการก่อสร้าง
 
         แต่เนื่องจากมีปัญหาเรื่องที่ดินในการก่อสร้าง ซึ่งจากการเจรจากับเจ้าของที่ดินไม่ประสบผลสำเร็จ ขณะเดียวกันขุนบุรีภิรมย์กิจผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้นก็ได้ออกจากราชการเสียก่อนนต่อมาเมื่อปีนพ.ศ.น2499นนายประกอบ ทรัพย์มณี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีคนต่อมาได้บริหารงานต่อนโดยดำเนินการจัดหาที่ดินเพื่อทำการก่อสร้างโรงพยาบาลใหม่นและเห็นว่าที่ดินของวัดเทพอุรุมพังน(ที่ตั้งโรงพยาบาลปัจจุบัน)นมีเนื้อที่ประมาณน16นไร่เศษซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่น6นตำบลบางกระสอนอำเภอเมืองนจังหวัดนนทบุรีนห่างจากศาลากลางจังหวัดนนทบุรีประมาณน3นกิโลเมตรนเป็นวัดร้างและอยู่ใกล้กับที่ดินเดิมที่เคยเจรจาไว้เห็นว่าเหมาะสมจะก่อสร้างโรงพยาบาลนจึงได้ดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งนี้ขึ้น
 
          เมื่อเปิดดำเนินการใน ปี พ.ศ.2500 ในชื่อโรงพยาบาลพระนนทบุรีนั้น มีอาคารเพียง 2 หลัง คือ อาคารอำนวยการ เป็นตึกชั้นเดียวให้บริการผู้ป่วยนอก และอาคารไม้ชั้นเดียวใช้เป็นหอผู้ป่วย ในระยะแรกประชาชนไม่นิยมมารับบริการ จากโรงพยาบาลนนทบุรีเพราะมีแพทย์และเจ้าหน้าที่น้อย  การคมนาคมไม่สะดวกนประชาชนจึงไปรับบริการจากโรงพยาบาลใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครนได้แก่นโรงพยาบาลวชิระและโรงพยาบาลศิริราชนการเปลี่ยน แปลงทางกายภาพของโรงพยาบาลนนทบุรี เป็นไปอย่างเชื่องช้า ปี พ.ศ.2530นซึ่งโรงพยาบาลเปิดบริการมาน30 ปีนโรงพยาบาลแห่งนี้ยังใช้อาคาร 2 หลังนตั้งแต่เริ่มก่อตั้งให้บริการผู้ป่วยนและมีหอผู้ป่วยนซึ่งเป็นตึกน2นชั้นนเพิ่มขึ้นอีกน4นหลังนและมีตึกอำนวยการหลังใหม่เป็นอาคารน2นชั้นนในปี พ.ศ.2526
 
          หลังจากปี พ.ศ.2530  เป็นช่วงที่เศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นมีการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว จังหวัดนนทบุรีซึ่งมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนผลไม้ได้เปลี่ยนเป็นจังหวัดที่มีบ้านจัดสรรเกิดขึ้นมากมาย มีแรงงานอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ พื้นที่ในการทำสวนลดลง การคมนาคมสะดวกขึ้น มีการตัดถนนรัตนาธิเบศร์  ซึ่งเป็นถนนที่ไปเชื่อมต่อกับถนน  ตลิ่งชัน – สุพรรณบุรี  ประชาชนสามารถใช้เส้นทางเส้นนี้เพื่อไปจังหวัดทางภาคเหนือและภาคใต้ได้  การขยายตัวของเมืองและการคมนาคมที่สะดวกขึ้นทำให้มีผู้ป่วยมารับบริการมากขึ้น
 
          พ.ศ.2532 โรงพยาบาลนนทบุรีได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ขณะนั้นโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า    มีจำนวนเพียง 217 เตียง  เจ้าหน้าที่ 530  คน  ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละ  530  คน  ตั้งแต่ พ.ศ.2538  โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างมาก  มีหอผู้ป่วยพิเศษ “เฉลิมพระเกียรติ” 4 ชั้น อาคารปฏิบัติการ 5 ชั้น  เพื่อรองรับจำนวนผู้รับบริการที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้พื้นที่ในโรงพยาบาลที่มีเพียง 24 ไร่ 1 งาน 2.6 ตารางวา และเต็มไปด้วยอาคารมีที่ว่างน้อยมาก  เมื่อประชาชนมารับบริการมากขึ้น  และกระทรวงสาธารณสุขให้งบประมาณในการก่อสร้างเพิ่มเติม   โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าซึ่งไม่สามารถขยายพื้นที่ออกไปได้อีก  (ด้านหน้าติดถนนนนทบุรี   ด้านหลังติดแม่น้ำเจ้าพระยา  และด้านข้างถูกขนาบด้วยชุมชนมัสยิดบางกระสอและชุมชนบ้านศาลเจ้า) ต้องรื้อเรือนไม้และตึกอำนวยการหลังแรก  ตึกอำนวยการหลังที่ 2  เพื่อสร้างอาหารเวชศาสตร์ฟื้นฟู  หอผู้ป่วย 8 ชั้น  และอาคารเจษฎาบดินทร์  9  ชั้น 
 
จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาด้วยพื้นที่ที่คับแคบทำให้โรงพยาบาลสามารรองรับคนไข้ได้เพียง 1,200 คน/วัน แต่ปัจจุบันผู้ป่วยนอก (OPD)ของเรามีคนมาใช้บริการมากถึง 2,400 คน/วัน  ห้องตรวจก็ไม่พอคิวก็ยาวรับยาก็ช้า  หากโรงพยาบาลไม่ขยายหรือพัฒนาศักยภาพ สภาพปัญหาก็จะยังคงดำเนินอยู่เพราะโรงพยาบาลไม่สามารถให้บริการประชาชนและข้าราชการกระทรวงต่างๆ ในจังหวัดนนทบุรี  โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขที่เข้ามาใช้บริการมากกว่าครึ่งได้  ด้วยเหตุนี้  จึงมีแนวคิดมาอย่างต่อเนื่องในการขยายโรงพยาบาลและพัฒนาศักยภาพ  นอกจากความพร้อมของอาคารสถานที่แล้ว  ยังหมายถึงความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ โดยเฉพาะศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่มีศักยภาพ คือ ยกระดับโรงพยาบาลให้อยู่ในระดับตติยภูมิระดับสูงอย่างเดียวไม่ได้ต้องทำไปทั้งจังหวัด แนวคิดนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด และ สส.จังหวัดนนทบุรีเข้ามาสนับสนุน  จังหวัดนนทบุรีมีการขยายตัวจนกลายเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมาอาศัยจำนวนมาก  โดยมีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  รวม 1,157,399คน  มีประชากรแฝงประมาณ 6 แสนคน  เป็นจังหวัดที่มีการหลั่งไหล่ของประชาชนและแรงงานต่างด้าวเข้ามาอยู่อาศัยและทำงานในพื้นที่เป็นจำนวนมาก  การขยายตัวทางเศรษฐกิจด้านที่พักอาศัย  ศูนย์ราชการต่างๆ ก็มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงการขยายเส้นทางการคมนาคม  รถไฟฟ้าสายสีม่วงและการสร้างมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี  เพื่อรองรับการคมนาคมขนส่งเชื่อมท่าเรือน้ำลึกทวาย  ส่งผลให้จังหวัดนนทบุรีมีความแออัดพอๆ กับกรุงเทพฯ  ซึ่งมีผลกระทบต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก  ด้วยเหตุนี้จึงทำให้โรงพยาบาลมีภาระงานด้านการรักษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 
โรงพยาบาลยังมีแผนการเตรียมบุคลากรทางการแพทย์ และจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัย การพัฒนาศักยภาพแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาให้สามารถบริการถึงระดับชุมชน ดูแลบริการรักษาพยาบาลแบบใกล้บ้านใกล้ใจ รวมทั้งการพัฒนาศูนย์โรคสำคัญต่างๆ ตามระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เช่น ศูนย์โรคหัวใจ  ศูนย์ทารกแรกคลอด  ศูนย์โรคไต  ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง  ศูนย์จักษุวิทยา  ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน  อีกทั้งศูนย์การแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนจีน  ซึ่งตรงกับปณิธานของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  ที่ทรงส่งเสริมการแพทย์แผนจีน  โดยทางโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเฉิงตู ประเทศจีน ในความตกลงร่วมมือพัฒนางานแพทย์แผนจีนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 
          ปัจจุบันโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  มีแพทย์สหสาขาที่มีศักยภาพ  มีความพร้อมในการขยายการให้บริการในสาขาต่างๆ ตามระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ของเขตสุขภาพที่ 4  โดยปัจจุบันถือเป็นโรงพยาบาลหลักในการดูแลสุขภาพประชาชนจังหวัดนนทบุรี  จังหวัดในเขตปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงอื่นๆ ที่อยู่ในฐานะโรงพยาบาลศูนย์ ขนาด 515 เตียง
 
ขอบเขตการให้บริการ
          ให้บริการรักษาพยาบาลในระดับปฐมภูมิ  ทุติยภูมิ  และตติยภูมิขั้นต้น  ในด้านการป้องกัน  ส่งเสริม  การรักษาพยาบาล  และการฟื้นฟูสุขภาพ  ด้วยแพทย์เฉพาะทางแก่ประชาชนในจังหวัดนนทบุรีและปริมณฑล
 
ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ระดับตำบล 
มีประชาชน หมู่ 1 – 5  ตำบลบางกระสอ  อยู่ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาล จำนวน 71,996 คน  เป็นเพศชาย  34,099 คน  คิดเป็น 47.36%  เพศหญิง  37,897 คน  คิดเป็น 52.64%  อายุ 35 – 60 ปี  29,536 คน  คิดเป็น  41.02%  อายุ 60 ปี ขึ้นไป  10,814 คน  คิดเป็น  15.02%
 
ระดับจังหวัด
  • ประชากร 1,157,399  คน
  • ประชากรแฝงประมาณ 600,000  คน
  • แรงงานต่างด้าวประมาณ 50,000 คน 
ประชาชนตามสิทธิการรักษา
  • ต้นสังกัด 155,865  คน
  • ประกันสังคม 304,631  คน
  • บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า 719,945 คน

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 โรงพยาบาลไทรน้อย 
ม.5 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี โทร.0 2597 1131
 
 โรงพยาบาลบางกรวย 
ม.8 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โทร.0 2447 1999 
 
โรงพยาบาลบางบัวทอง 
ม.3 ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร.0 2571 7899
 
โรงพยาบาลบางใหญ่ 
ม.3 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โทร.0 2403 3350
 
โรงพยาบาลปากเกร็ด 
ม.5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทร.0 2960 9900 
 
โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 
ม.8 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร.0 2150 1611
 
สาธารณสุขในเขตเมือง
 ม.8 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรีจ.นนทบุรี โทร.0 2950 3071
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1
 เทศบาลนครปากเกร็ด 72 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทร.0 2584 4231
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 
เทศบาลนครปากเกร็ด 89 ม.1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทร.0 2584 4302
 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1
 เทศบาลตำบลเสาธงหิน 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โทร.0 2585 0888
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 เทศบาลนครนนทบุรี(รัตนาธิเบศร์) 
81 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรีจ.นนทบุรี โทร.0 2950 4457
 
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 เทศบาลนครนนทบุรี(สวนใหญ่)
 85 ม.4 ต.สวนใหญ่อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.0 2525 2395
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 เทศบาลนครนนทบุรี(ท่าทราย)
86 ม.1 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.0 2592 8705-6
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 เทศบาลนครนนทบุรี(วัดสมรโกฎิ) 
87 ม.8 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.0 2527 7320
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 เทศบาลนครนนทบุรี(ทรายทอง) 
88 ม.2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.0 2950 4457
 
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบางบัวทอง 
ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร.0 2924 3184
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนนทบุรีที่6 
ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรีจ.นนทบุรี โทร.0 2589 6824
 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษา นวมินทราชินี
 ม.6 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี โทร.0 2963 4147
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด
 
127 คลินิกเวชกรรม 
196/13 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร.0 2571 7800
 
ขันติการแพทย์คลินิกอายุรกรรม คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง
2 ซ.ประชานิเวศน์3 ซอย 35 ถ.ประชานิเวศน์3 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรีจ.นนทบุรี โทร.0 2589 3368
 
คลินิกลาดบัวหลวงการแพทย์ 
33/65 ม.3 ถ.กรุงเทพ-สุพรรณฯ ต.สามเมือง
อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
 
คลินิกเวชกรรมอุดมการแพทย์ 
18/15 ม.5 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.โสนลอย
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร.0 2571 1638 
 
คลินิกหมอบุญชัย สาขาเวชกรรม 
170 ถ.ประชานิเวศน์3 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี โทร.0 2580 7246 
 
ไทรน้อยการแพทย์คลินิกเวชกรรม 
8 ม.1 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี โทร.0 2922 4215
 
 
พร้อมสินคลินิกเวชกรรม 
57/39 ม.3 ถ.ปทุมธานีสายใน ต.บางขะแยง
อ.เมืองปทุมธานีจ.ปทุมธานี โทร.0 2975 2728
 
พงษ์เพชรการแพทย์คลินิกเวชกรรม
 83/8-9 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ  โทร.0 2589 0787
 
พีรทัศน์คลินิกเวชกรรม
 88/70-71 ม.1 ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี โทร.06 5995 5989
 
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(บางใหญ่ซิตี้) 
51/51-52 ม.6 ซ.บางใหญ่ซิตี้ถ.กาญจนาภิเษก
ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โทร.0 2010 2329
 
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(ประชานิเวศน์3) 
12,16 ซ.งามวงศ์วาน23 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี โทร.0 2952 8727
 
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กรัตนาธิเบศร์ 
54/33-35 ม.5 ถ.นนทบุรี1 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี โทร.0 2527 4055
 
ฤทธิเวชสหคลินิก 
174/21-22 ม.3 ซ.บางศรีเมือง 55 ถ.ท่าน้ำนนท์ต.บางศรีเมือง
อ.เมืองนนทบุรีจ.นนทบุรี โทร.0 2881 5533