News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์

Suksiri Si Sawat Hospital

ภาพโลโก้โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์
  • 80 หมู่ที่ 3 ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71250
    โทรศัพท์ 034-597111, 034-597069
    โทรสาร 034-597111 ต่อ 132

  • ✅ รับบัตรทอง
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข่าวสาร/บริการ

แพคเกจสุขภาพ

ข้อมูลโรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์

 วิสัยทัศน์
เป็นโรงพยาบาลชุมชนคุณภาพ ชุมชนสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข
 
ค่านิยม (values)
1.มีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และมีมุมมองด้านคุณภาพทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ( Visionary Leadership ) 
 
2.ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ( Patient and Health Focus ) 
 
3.การทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข (Team Work ) 
 
4.การพัฒนาองค์กรโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน(Community Responsibility)
 
พันธกิจ (mission)
-พัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างมีมาตรฐานสนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพในชุมชน
 
-พัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรให้มีคุณภาพ มีความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน
 
-พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
 
 

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง