ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ข้อควรรู้เมื่อประสบภัยจากรถ สิ่งที่ต้องทำ และการคุ้มครอง-วงเงินคุ้มครองตาม พ.ร.บ.

ข้อควรรู้เมื่อประสบภัยจากรถ สิ่งที่ต้องทำ และการคุ้มครอง-วงเงินคุ้มครองตาม พ.ร.บ. Thumb HealthServ.net
ข้อควรรู้เมื่อประสบภัยจากรถ สิ่งที่ต้องทำ และการคุ้มครอง-วงเงินคุ้มครองตาม พ.ร.บ. ThumbMobile HealthServ.net

ข้อควรรู้เมื่อประสบภัยจากรถ สิ่งที่ต้องทำ และการคุ้มครอง-วงเงินคุ้มครองตาม พ.ร.บ.

ข้อควรรู้เมื่อประสบภัยจากรถ

ประชาชนทุกคนที่ได้รับอุบัติเหตุจากรถจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่ว่าผู้ประสบภัยนั้นจะเป็นใคร อยู่ที่ไหน ในรถหรือนอกรถ เป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร เจ้าของรถ คนเดินถนน หากได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอันเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
 
การที่รัฐออกกฎหมายกำหนดให้รถทุกคันต้องจัดให้มีประกันภัย อย่างน้อยที่สุด คือ การทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ ที่ได้รับบาดเจ็บ/ เสียชีวิต เพราะเหตุประสบภัยจากรถ โดยให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีกรณีบาดเจ็บ หรือช่วยเป็นค่าปลงศพกรณีเสียชีวิต เป็นหลักประกันให้กับโรงพยาบาล/สถานพยาบาลว่าจะได้รับค่ารักษาพยาบาล ในการรับรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถ และ เป็นสวัสดิการสงเคราะห์ที่รัฐมอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเสียหายเพราะเหตุประสบภัยจากรถ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การประกันภัยเข้ามามีส่วนร่วมในการบรรเทาความเดือนร้อน แก่ผู้ประสบภัยและครอบครัว
 

ข้อพึงปฏิบัติเมื่อประสบภัยจากรถ

 
เมื่ออุบัติเหตุรถยนต์เกิดขึ้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ หรือผู้พบเห็นควรปฏิบัติดังนี้

กรณีมีผู้บาดเจ็บ

 1. นำคนเจ็บเข้ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดและสะดวกที่สุดก่อน
 2. แจ้งเหตุที่เกิดให้ตำรวจทราบ และขอสำเนาประจำวันตำรวจเก็บไว้
 3. แจ้งเหตุบริษัทประกันภัยทราบ แจ้งวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ
 4. เตรียมเอกสาร
  ถ่ายสำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถคันเกิดเหตุ
  ภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชน
  หรือหลักฐานอื่นใดที่ออกโดยราชการกรณีเมื่อเรียกร้องค่าเสียหาย
 5. ให้ชื่อ ที่อยู่ ผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์เพื่อช่วยเหลือในการเป็นพยานให้แก่คนเจ็บ
 

การยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นผ่านโรงพยาบาล

เมื่อความเสียหายเกิดขึ้นแก่ผู้ประสบภัย ให้เตรียมเอกสารดังนี้
 1. สำเนากรมธรรม์ของรถ (ใบเสร็จรับเงินจาก บริษัทประกัน)
 2. สำเนาใบบันทึกประจำวันของตำรวจประทับตราโล่และสำเนาถูกต้องเอกสาร
 3. สำเนาคู่มือรถหน้าจดทะเบียนและหน้ารายการเสียภาษีหรือสำเนาสัญญาซื้อขาย(สมุดเขียว /น้ำเงิน)
 4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประสบภัย
 5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประสบภัย
 6. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ
 7. สำเนาบัตรทะเบียนบ้านเจ้าของรถ

  อย่างละ 2 ชุด

มีสิทธิข้าราชการ อุบัติเหตุจากรถ ต้องใช้สิทธิไหนก่อน? 

เมื่อผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์และเข้ามารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ตามนัยมาตรา9 แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2535 ของระบบราชการ ต้องใช้สิทธิพรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ
 

มีสิทธิบัตรประกันสุขภาพ อุบัติเหตุจากรถ  จะใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพก่อนโดยไม่ใช้พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถได้หรือไม่? 

ตามระเบียบกระทรวงสาธารณะสุข ว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ พ.ศ.2540 ต้องใช้สิทธิตามพรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ ก่อน
 
การเบิกค่าเสียหายเบื้องต้น ผู้ประสบภัยมากับรถคันไหนให้เบิกค่าเสียหายเบื้องต้นจากรถคันนั้น แต่ถ้าผู้ประสบภัยเป็นบุคคลภายนอกให้เบิกค่าเสียหายเบื้อต้นจากรถที่เกิดเหตุ (หรือเบิกจากกองทุนเงินทดแทน)
 
ดังนั้นกรณีที่มีผู้ประสบภัยจากรถ ท่านสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน โดยที่ท่านจะรับการรักษาด้วยความสะดวกรวดเร็วไม่น้อยกว่ามาตรฐานของโรงพยาบาล เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยหรือญาติจะต้องแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และให้ญาติเตรียมเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กับโรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลจะเป็นผู้ตั้งเบิกต่อบริษัทประกันแทนผู้ประสบภัย ตามค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 30,000 บาท โดยไม่ต้องสำรองจ่าย
 

วงเงินความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.

ค่าเสียหายเบื้องต้น หมายถึง ค่าเสียหายต่อชีวิต-ร่างกาย ของผู้ประสบภัยอันเนื่องจากการใช้รถที่บริษัทประกันภัยต้องจ่าย โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความรับผิดและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าสินไหมทดแทน
 
 1. ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน  30,000 บาท
 2. ค่าทุพพลภาพ / สูญเสียอวัยวะหรือค่าปลงศพตาม 1, 2 รวมกันแล้วไม่เกิน 65,000 บาทในชั้นต้น 35,000 บาท
 
ค่าสินไหมทดแทนสูงสุด (รวมค่าเสียหายเบื้องต้น) หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายต่อชีวิต-ร่างกายของผู้ประสบภัยจากรถ ที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายเมื่ออุบัติเหตุจากรถนั้นเป็นความผิดของผู้ขับขี่รถที่เอาประกันภัย
 1. กรณีบาดเจ็บ ไม่เกิน  80,000 บาท
 2. กรณีเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพถาวร  300,000 บาท
 3. สูญเสียอวัยวะ 
  - นิ้วขาด 1 ข้อขึ้นไป   200,000 บาท
  - สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน  250,000 บาท
  - สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน   300,000 บาท
 4. ค่าชดเชยการรักษาตัว (ผู้ป่วยใน) 200 บาท / วัน ไม่เกิน 20 วัน  4,000 บาท
* ยกเว้น ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายผิดจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น
 
หมายเหตุ สำหรับกรมธรรม์ที่เกิดเหตุตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
งานบริหารการรักษาพยาบาล

ข้อแนะนำ กรณีผู้ป่วยอุบัติเหตุเจ็บป่วยจากรถ เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลรามาธิบดี

กรณีเจ็บป่วยต้องใช้สิทธิอะไรก่อน?

เมื่อผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุด้วยรถจักรยานยนต์ หรือ รถยนต์และเข้ามารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลรามาธิบดี ตามนัยมาตรา9 แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2535 ของระบบราชการ และระเบียบกระทรวงสาธารณะสุข ว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ พ.ศ.2540 ท่านจะต้องใช้สิทธิตามพรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ ก่อนใช้สิทธิอื่นๆเสมออาทิ สิทธิบัตรทอง , สิทธิประกันสังคม ,สิทธิข้าราชการ หลังจากใช้สิทธิพรบ.ผู้ประสบภัยจากรถเบื้องต้นในวงเงิน 30,000 บาทแล้ว จึงจะสามารถใช้สิทธิเบิกอื่นๆ ดังกล่าวข้างต้นได้
 
++ ผู้ประสบภัยจากรถ หมายถึง ประชาชนทุกคนที่ประสบอุบัติเหตุจากรถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนเดินข้ามถนน หรือแม้แต่คนที่กำลังนอนอยู่ในบ้าน หากได้รับความเสียหายจากรถจะได้รับความคุ้มครอง ตามพรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ.
 

ทำอย่างอย่างไรโรงพยาบาลเบิกพรบ.แทน โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ?

โรงพยาบาลจะดำเนินการแทนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาได้ ในกรณีที่จัดเตรียมเอกสารครบถ้วนมอบให้ทันเวลาที่กำหนด และสิ่งที่ผู้ประสบภัยต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน คือ ...
 • เตรียมหลักฐานทะเบียนรถที่เกิดเหตุมอบให้เจ้าหน้าที่หน่วยสิทธิประโยชน์
 • แจ้งความกับตำรวจในสถานีตำรวจพื้นที่ที่เกิดเหตุ
  สาระสำคัญในบันทึกประจำวันที่ต้องแจ้งให้ครบ .....ใคร? ....... ทำอะไร?........ที่ไหน?........อย่างไร?......เมื่อไหร่?
 • กรณีทราบรถที่เกิดเหตุ ต้องระบุทะเบียนรถหรือเลขตัวถังในบันทึกประจำวันให้ถูกต้อง ครบถ้วน (หากไม่ระบุจะไม่สามารถใช้สิทธิได้)
 • เตรียมเอกสารใช้สิทธิพรบ.มอบให้โรงพยาบาล กรณีเอกสารไม่พร้อมตามวันเวลากำหนด ทางโรงพยาบาลไม่สามารถตั้งเบิกค่ารักษาแทนได้ ผู้ประสบภัยภัยต้องชำระค่ารักษาเอง และติดต่อเบิกค่ารักษาคืน จากบริษัทประกันภัยหรือกองทุนทดแทนด้วยตัวเองในภายหลัง

เอกสารที่จะต้องเตรียมให้กับโรงพยาบาล มีอะไรบ้าง ?

เอกสารที่ต้องนำมามอบให้กับโรงพยาบาลกรณีที่ต้องการให้โรงพยาบาลดำเนินการแทน ดังนี้

เอกสารผู้ประสบภัย
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบบันทึกประจำวันของตำรวจ (ลายเซ็นรับรองจริง)
เอกสารผู้ขับขี่/เจ้าของรถ
 • สำเนาบัตรประชาชน
เอกสารเกี่ยวกับรถ
 • กรมธรรม์หรือใบเสร็จรับเงินค่าเบี้ยประกัน
 • สำเนาคู่มือ ทะเบียนรถ
*** ถ่ายเอกสารอย่าง่ละ 1 ชุด เจ้าของเอกสารรับรองสำเนาทุกฉบับ ***

ยื่นเอกสารให้โรงพยาบาล โรงพยาบาลดำเนินการแทนได้ที่ไหน?
 • ยื่นเอกสารได้ ที่หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้รับบริการ อาคารปฏิบัติการฉุกเฉิน
ข้อควรรู้เมื่อประสบภัยจากรถ สิ่งที่ต้องทำ และการคุ้มครอง-วงเงินคุ้มครองตาม พ.ร.บ. HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด