ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ยกเลิกข้อจำกัด STV นักท่องเที่ยวจากทุกประเทศเข้าไทยได้

ยกเลิกข้อจำกัด STV นักท่องเที่ยวจากทุกประเทศเข้าไทยได้ Thumb HealthServ.net
ยกเลิกข้อจำกัด STV นักท่องเที่ยวจากทุกประเทศเข้าไทยได้ ThumbMobile HealthServ.net

ทั้งนี้ การเดินทางเข้าประเทศ ยังคงใช้มาตรการควบคุมโดยกระทรวงสาธารณสุข คือ การกักตัว 14 วัน และระบุสถานที่เข้าพักในไทยอย่างชัดเจน เช่นเดิม

มหาดไทยเสนอ ยกเลิกข้อจำกัด STV (นักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ - Special Tourist Visa) ชาวต่างชาติจากทุกประเทศเข้าไทยได้

สาระสำคัญของประกาศ
 
  • ยกเลิกข้อกำหนดที่จำกัดไว้ว่าเฉพาะบุคคลจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำและเสี่ยงปานกลางเท่านั้นที่สามารถเข้าประเทศไทยได้ หมายถึงนักท่องเที่ยวจากทุกประเทศสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ และได้ขยายระยะเวลาการตรวจลงตรานักท่องเที่ยวประเภท STV ณ ช่องทางอนุญาตด่านตรวจคนเข้าเมืองอีก 30 วัน นับแต่ประกาศฉบับนี้บังคับใช้
     
  • ยกเลิกข้อกำหนดที่นักท่องเที่ยวจากเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช - โดยรวมถึงลูกเรือ ทีมงาน เจ้าหน้าที่ และผู้โดยสาร) จะต้องมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำและเสี่ยงปานกลางเท่านั้น อีกทั้งในทางปฏิบัติจะมีกระบวนการทางราชการที่ใช้เวลามาก ทำให้ล่าช้าในการออกใบอนุญาต ส่งผลให้มีเรื่อสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) เข้ามาได้เพียง 6 ลำเท่านั้น
 
ทั้งนี้ การเดินทางเข้าประเทศ ยังคงใช้มาตรการควบคุมโดยกระทรวงสาธารณสุข คือ การกักตัว 14 วัน และระบุสถานที่เข้าพักในไทยอย่างชัดเจน เช่นเดิม

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ..) จำนวน 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้
 
                   1. ยกเลิกเงื่อนไขการอนุญาตให้บุคคลต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาพำนักระยะยาวในราชอาณาจักรที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำฯ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 สำหรับบุคคลต่างด้าวที่ขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV)
 
                   2. ยกเลิกเงื่อนไขการอนุญาตให้บุคคลต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวโดยเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) ในราชอาณาจักร ในกลุ่มผู้ควบคุมยานพาหนะ หรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ หรือผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำหรือความเสี่ยงปานกลางฯ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 สำหรับบุคคลต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวโดยเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) ในราชอาณาจักร พร้อมทั้งขยายระยะเวลาให้แก่คนต่างด้าวที่มากับเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) ในกรณีที่เดินทางออกจากประเทศต้นทางและอยู่ระหว่างการเดินทางเข้าน่านน้ำไทยก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ และกรณีเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) เข้ามาจอด และจอดเรืออยู่ที่ท่าเรือในราชอาณาจักรก่อนประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 มีผลบังคับใช้ มีสิทธิขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง ออกไปอีก 30 วันหลังจากวันที่ประกาศฉบับใหม่มีผลบังคับใช้
 
                   ทั้งนี้ มท. เสนอว่า
                   หลังจากที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ทั้ง 2 ฉบับ มีผลบังคับใช้ จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบว่า ประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ และประเทศที่มีความเสี่ยงปานกลาง ตามการจัดกลุ่มประเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุขฯ มีจำนวนไม่มาก ดังนั้นการที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ 2 ฉบับ ดังกล่าว ที่กำหนดเงื่อนไขการอนุญาตให้บุคคลต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อพำนักระยะยาวในราชอาณาจักรตามเงื่อนไขการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) เฉพาะบุคคลที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ และบุคคลต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวโดยเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) ในราชอาณาจักร เฉพาะบุคคลที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ หรือความเสี่ยงปานกลางฯ ทำให้มีชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย มีจำนวนไม่มาก โดยข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2563 มีชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ประเภทนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ (STV) จำนวน 825 คน จาก 29 สัญชาติ
 
                   หลังจากที่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้ต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ที่อนุญาตให้บุคคลต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวโดยเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) ในราชอาณาจักร ในกลุ่มผู้ควบคุมยานพาหนะ หรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ หรือผู้โดยสารในกรณีที่เดินทางออกจากประเทศต้นทางและอยู่ระหว่างการเดินทางเข้าน่านน้ำไทยก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ และกรณีเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) เข้ามาจอดและจอดเรืออยู่ที่ท่าเรือในราชอาณาจักรก่อนประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 มีผลบังคับใช้ มีสิทธิขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองได้ภายใน 30 วันหลังจากวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ วันที่ 1 พฤศจิกยน 2563 แต่ในทางปฏิบัติพบว่า การอนุญาตให้บุคคลต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวเดินทางเข้าประเทศโดยเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานต้องไปออกประกาศ คำสั่ง และระเบียบรองรับประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ ดังกล่าว จึงทำให้กระบวนการอนุญาตให้บุคคลต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวเดินทางเข้าประเทศมีผลสมบูรณ์ประมาณวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา จึงทำให้เรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) เข้ามาในราชอาณาจักรไทยได้เพียง จำนวน 6 ลำ
 
                   กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19 ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด -19 โดยเฉพาะในส่วนของภาคการท่องเที่ยวที่ต้องการดึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีกำลังซื้อสูงมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะฤดูกาลท่องเที่ยวของประเทศไทยที่กำลังจะมาถึง จึงเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบการแก้ไขประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ 2 ฉบับดังกล่าว

ข่าวรัฐบาลไทย

ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด