ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ตารางคลินิกบริการประจำวัน โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง

ตารางคลินิกบริการประจำวัน โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง HealthServ.net
ตารางคลินิกบริการประจำวัน โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง ThumbMobile HealthServ.net

โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพประชาชนไว้วางใจ ประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง เน้นการทำงานเป็นทีม ใช้ข้อมูลที่เป็นจริงในการตัดสินใจ อ้างอิงวิชาการบริหารงานโดยใช้มุมมองเชิงระบบ

 
 
โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพประชาชนไว้วางใจ
ประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางเน้นการทำงานเป็นทีมใช้ข้อมูลที่เป็นจริงในการตัดสินใจอ้างอิงวิชาการบริหารงานโดยใช้มุมมองเชิงระบบ

พันธกิจ
ให้บริการแบบองค์รวม ครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค ดูแลรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ อย่างมีมาตรฐานพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ และมีความสุข ส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีศักยภาพและมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพชุมชน
 
เป้าประสงค์
ผู้รับบริการ: ประชาชนมีสุขภาพดีมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดี องค์กร: องค์กรเข้มแข็งการบริหารมีประสิทธิภาพได้รับความไว้วางใจมีธรรมาภิบาล ภาคีเครือข่าย/ชุมชน : มีส่วนร่วม มีความเข้มแข็ง ผู้ให้บริการ: เก่ง ดี มีสุข
 
สอบถามโทร.  045-609196

ตารางคลินิกบริการประจำวัน โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง


วันจันทร์
 
ผู้ป่วยนอก : ตรวจรักษาโรคทั่วไป
 
ส่งเสริมสุขภาพ : คลินิกฝากครรภ็ / คลนิกสีขาว /วัด IQ เด็กอายุ 2-15 ปี
 
เวลา 08.30 น.- 12.00 น.
 
เวลา 13.00 น. -16.30 น.
 
ผู้ป่วยนอก : ตรวจโรคทั่วไป
 
ส่งเสริมสุขภาพ : คลินิกพบแพทย์คุณภาพ ultrasound ในหญิงตั้งครรภ์  / คลินิกสีขาว / ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบ
 
 
 
อังคาร
 
ผู้ป่วยนอก : คลินิกโรคหัวใจ (อังคารที่ 1 ของ เดือน) / ตรวจโรคทั่วไป
 
ส่งเสริมสุขภาพ : คลินิกเด็กวัยเรียน / คลินิกสุขภาพเด็กดี (WBC) / คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก / คลินิกสีขาว / คลินิกอดบุหรี่ สุรา (รายใหม่)
 
เวลา 08.30 น. - 12.00 น.
 
เวลา 13.00 น. - 16.30 น.
 
ผู้ป่วยนอก : ตรวจโรคทั่วไป
 
ส่งเสริมสุขภาพ : คลินิกสีขาว / ออกเยี่ยมบ้านในเขตรับผิดชอบ
 
 
วันพุธ
 
ผู้ป่วยนอก : คลินิกความดันสูง / คลินิกอัมพฤกษ์ อัมพาต / ตรวจโรคทั่วไป
 
ส่งเสริมสุขภาพ : คลินิกวางแผนครอบครัว / คลินิกสีขาว / คลินิกวัณโรค
#คลินิกโรคเรื้อน (สัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน)
 
เวลา 08.30 น. - 12.00 น.
 
เวลา 13.00 น. - 16.30 น.
 
ผู้ป่วยนอก : ตรวจโรคทั่วไป
 
ส่งเสริมสุขภาพ : คลินิกอารมณ์ดี / คลินิกสีขาว / ออกเยี่ยมบ้านในเขตรับผิดชอบ
 
 
 
พฤหัสบดี
 
ผู้ป่วยนอก : คลินิกไตวายเรื้อรั้ง (พฤหัสบดี ที่ 1 ของเดือน) / คลินิกธัยรอยด์ (พฤหัสบดี ที่ 2 ของเดือน) / คลินิกสุขภาพจิต (พฤหัสบดี ที่ 3 ของเดือน) / ตรวจโรคทั่วไป
 
ส่งเสริมสุขภาพ : คลินิกสุขภาพจิต / คลินิกสีขาว / คลินิกพลังใจ ( สัปดาห์ที่ 1,3 ของทุกเดือน) / คลินิกลมชัก (สัปดาห์ ที่ 4 ของทุกเดือน) 
 
เวลา 08.30 น. - 12.00 น.
 
เวลา 13.00 น. - 16.30 น.
 
ผู้ป่วยนอก : ตรวจโรคทั่วไป
 
ส่งเสริมสุขภาพ : พบแพทย์คุณภาพ (ultrasound ในหญิงตั้งครรภ์) / คลินิกสุขภาพจิตเด็ก / คลินิกสีขาว / ออกเยี่ยมบ้านในเขตรับผิดชอบ
 
 
ศุกร์
 
ผู้ป่วยนอก : คลินิกเบาหวาน / ตรวจโรคทั่วไป
 
ส่งเสริมสุขภาพ : คลินิก DPAC / คลินิกสีขาว / คลินิกอดบุหรี่ สุรา (รายเก่า)
 
เวลา 08.30 น. - 12.00 น.
 
เวลา 13.00 น. - 16.30 น.
 
ผู้ป่วยนอก : ตรวจโรคทั้วไป
 
ส่งเสริมสุขภาพ : คลินิกสีขาว / ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยนอกเขต
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด