× News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รายชื่อโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี

รพ.ศูนย์ / รพ.รัฐ / รพ.ชุมชน / รพ.สต. / รพ.เอกชน

โรงพยาบาลชุมชนระดับอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี

โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งเค็ง จังหวัดอุบลราชธานี

หมู่ 1 แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธาน 34270

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุศกร จังหวัดอุบลราชธานี

หมู่ 9 กุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธาน 34130

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตากแดด จังหวัดอุบลราชธานี

หมู่ 4 ตากแดด ตระการพืชผล อุบลราชธาน 34130

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าบ่อแบง จังหวัดอุบลราชธานี

บ้านโนนบ่อแบง หมู่ 11 ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธาน 34130

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำคำ จังหวัดอุบลราชธานี

หมู่ 4 นาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธาน 34130

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนจิก จังหวัดอุบลราชธานี

หมู่ 1 ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธาน 34110

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายมูล จังหวัดอุบลราชธานี

หมู่ 8 ทรายมูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธาน 34110

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี

หมู่ 1 นาโพธิ์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธาน 34110

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดชมภู จังหวัดอุบลราชธานี

หมู่ 6 กุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธาน 34110

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชาดฮี จังหวัดอุบลราชธานี

หมู่ 5 นาโพธิ์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธาน 34110

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาชุม จังหวัดอุบลราชธานี

หมู่ 5 บ้านแขม พิบูลมังสาหาร อุบลราชธาน 34110

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัวฮี จังหวัดอุบลราชธานี

หมู่ 2 หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธาน 34110

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา จังหวัดอุบลราชธานี

หมู่ 2 อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธาน 34110

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขมิ้น จังหวัดอุบลราชธานี

หมู่ 7 เหล่าบก ม่วงสามสิบ อุบลราชธาน 34140

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่ายางมนต์ จังหวัดเชียงราย

ทางหลวงชนบทหมายเลข อบ.3024 ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธาน 34140

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางสักกระโพหลุ่ม จังหวัดอุบลราชธานี

หมู่ 7 ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธาน 34140

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไข่นก จังหวัดอุบลราชธานี

หมู่ 1 หนองไข่นก ม่วงสามสิบ อุบลราชธาน 34140

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก่อ จังหวัดอุบลราชธานี

หมู่ 7 แสนสุข วารินชำราบ อุบลราชธาน 34190

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบอน จังหวัดอุบลราชธานี

หมู่ 16 บุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธาน 34310

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนยาง จังหวัดอุบลราชธานี

หมู่ 11 สระสมิง วารินชำราบ อุบลราชธาน 34190

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีไค จังหวัดอุบลราชธานี

หมู่ 3 เมืองศรีไค วารินชำราบ อุบลราชธาน 34190

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากกุดหวาย จังหวัดอุบลราชธานี

บ้านปากกุดหวาย หมู่ 6 หนองกินเพล วารินชำราบ อุบลราชธาน 34190

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะบ่าย จังหวัดอุบลราชธานี

หมู่ 1 ตะบ่าย ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธาน 34250

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแค จังหวัดอุบลราชธานี

หมู่ 6 แก้งกอก ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธาน 34250

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาทอย จังหวัดอุบลราชธานี

หมู่ 7 หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธาน 34250

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวเทิง จังหวัดอุบลราชธานี

บ้านบัวเทิง หมู่ 4 ท่าช้าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธาน 34190

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่งโดม จังหวัดอุบลราชธานี

หมู่ 6 แก่งโดม สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธาน 34190

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำแย จังหวัดอุบลราชธานี

7VF7+338 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์: 045 312 415 📞 045-312415

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี

หมู่ 1 ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธาน 34000

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงแสนสุข จังหวัดอุบลราชธานี

หมู่ 15 ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธาน 34000

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงห่องแห่ จังหวัดอุบลราชธานี

บ้านดงห่องแห่ หมู่ 3 ปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธาน 34000

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระโสบ จังหวัดอุบลราชธานี

หมู่ 4 กระโสบ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธาน 34000

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบัง จังหวัดอุบลราชธานี

หมู่ 9 หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธาน 34000

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด้ามพร้า จังหวัดอุบลราชธานี

หมู่ 4 ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธาน 34000

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปทุม จังหวัดอุบลราชธานี

หมู่ 7 ปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธาน 34000

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปะอาว จังหวัดอุบลราชธานี

หมู่ 6 ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธาน 34000

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากน้ำ จังหวัดอุบลราชธานี

หมู่ 3 กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธาน 34000

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาแก้ว จังหวัดอุบลราชธานี

หมู่ 5 กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธาน 34000

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขอน จังหวัดอุบลราชธานี

หมู่ 10 หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธาน 34000

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแต้ จังหวัดอุบลราชธานี

หมู่ 1 ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธาน 34000

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบ่อ จังหวัดอุบลราชธานี

หมู่ 1 หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธาน 34000

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไหล จังหวัดอุบลราชธานี

หมู่ 1 หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธาน 34000

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเรือ จังหวัดอุบลราชธานี

หมู่ 1 หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธาน 34000

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวดูน จังหวัดอุบลราชธานี

หมู่ 21 ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธาน 34000

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดูน จังหวัดอุบลราชธานี

หมู่ 4 หนองบก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธาน 34000

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หมู่ 1 โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธาน 34000

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพงใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี

หมู่ 6 แพงใหญ่ เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธาน 34000

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

หมู่ 9 เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธาน 34000

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง