ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คู่มือมาตรฐาน สถานที่จำหน่ายอาหาร

คู่มือมาตรฐาน สถานที่จำหน่ายอาหาร HealthServ.net

คู่มือมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร “สถานที่จำหน่ายอาหาร” (ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561) อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)

คู่มือมาตรฐาน สถานที่จำหน่ายอาหาร ThumbMobile HealthServ.net
 คู่มือมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร “สถานที่จำหน่ายอาหาร” (ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561) เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับสถานที่จำหน่ายอาหารเพื่อขอรับรองมาตรฐาน “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” (Clean Food Good Taste และ Clean Food Good Taste Plus) และมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลอาหารของศูนย์อนามัย สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ได้นำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินรับรองมาตรฐานสถานที่จำหน่ายอาหารไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสถานที่จำหน่ายอาหารให้มีการจัดการสุขลักษณะที่ดีและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกรมอนามัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลอาหารทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารที่ปฏิบัติงานในสถานที่จำหน่ายอาหาร ได้มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางในการพัฒนาสถานที่จำหน่ายอาหารให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” (Clean Food Good Taste) ได้พัฒนาและยกระดับมาตรฐานของสถานที่จำหน่ายอาหารให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับก้าวหน้า Clean Food Good Taste Plus เป็นสถานที่จำหน่ายอาหารสะอาด ปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ อันจะส่งผลดีต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ผู้บริโภคต่อไป
 
กรมอนามัย
มีนาคม 2564
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด