× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

โรงพยาบาลชุมชนประจำอำเภอ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ยกเว้นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมที่เป็นโรงพยาบาลทั่วไป มีขีดความสามารถระดับปฐมภูมิ (Primary Care) หรือระดับทุติยภูมิ (Secondary Care) ในบางแห่ง มีจำนวนเตียง 30-200 เตียง ดำเนินการโดยมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ปัจจุบันในประเทศไทยมี 21 แห่ง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว มีความเป็นแห่งแรกของไทย ถึง 2 ยุคสมัย กล่าวคือ เป็นรพ.ท้องถิ่นแห่งแรกที่ถูกเลือกเป็นรพ.สมเด็จพระยุพราช เมื่อปี 2520 และเป็นรพ.สมเด็จพระยุพราชแห่งแรก ที่ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลระดับจังหวัด หรือโรงพยาบาลทั่วไป พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสระแก้ว เมื่อปี 2536 นั่นเอง ปัจจุบันให้บริการด้านแพทย์ 16 แผนก คลินิกพิเศษ 5 ด้าน เป็นรพ.แม่ข่าย ของรพ.ชุมชน 8 อำเภอ ศูนย์สุขภาพชุมชน สถานีอนามัย 7 แห่ง และมีคลินิกเครือข่ายผู้ประกันตน 7 แห่ง

037-243018

สระแก้ว
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อุบลราชธานี

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อุบลราชธานี

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อุบลราชธานี เปิดรับประกันสังคมเป็นครั้งแรก ปี 2565 เป็นแห่งที่ 4 ของจังหวัด มีโรงพยาบาลชุมชนในทุกอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด เป็นเครือข่ายสถานพยาบาล ที่ผู้ประกันตนสามารถใช้บริการได้

045-362028

อุบลราชธานี
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ หนองคาย

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ หนองคาย

ด้วยเทคโนโลยีนำหน้า อาทิ การผ่าตัดแม่นยำผ่านกล้องแผลเล็ก การผ่าตัดระบบทางเดินน้ำดี การผ่าตัดระบบทางเดินอาหาร การผ่าตัดไทรอยด์ การผ่าตัดระบบกระดูกและข้อ มีศูนย์ที่ทันสมัย ให้บริการการแพทย์ที่เทียบได้กับรพ.เอกชน อาทิ ศูนย์เปลี่ยนข้อเข่า ข้อสะโพก หน่วยสลายนิ่วไต การผ่าตัดนิ่วในถุงนํ้าดีด้วยกล้องวีดีทัศน์ หน่วยไตเทียม หน่วยล้างไตทางช่องท้อง เหล่านี้ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่และประเทศเพื่อนบ้าน

0-4243-1015

หนองคาย

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)