Home : ข่าวสาธารณสุขไทย

[ยกเลิก 31 มี 64] สถานกักกันในกิจการเพื่อสุขภาพ (Wellness Quarantine - WQ)

[ยกเลิก 31 มี 64] จำนวน 1 แห่ง ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สมุทรสาคร
Date: 12/01/2564 View: 534
image1 size: 800x1132px

รายชื่อสถานกักกันในกิจการเพื่อสุขภาพ (Wellness Quarantine - WQ)

กิจการเพื่อสุขภาพ มีรายชื่อดังนี้
  1. ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จังหวัดสมุทรสาคร

Wellness Quarantine สถานกักกันในกิจการเพื่อสุขภาพ คืออะไร

ปัจจุบันมีชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีภาวะเจ็บป่วย และมีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง แจ้งความประสงค์จะเดินทางเข้ามารักษาพยาบาลในประเทศไทย ขณะนี้ได้เปิดระบบรับผู้ป่วยและผู้ติดตามที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยผ่านทางอากาศ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 และ ด่านพรมแดนทางบกเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 จึงจำเป็นต้องจัดเตรียมสถานพยาบาลเอกชนที่สมัครเข้าร่วม เป็นสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) รองรับการกักกันตัว และการรักษาพยาบาล โดยถือปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด

ประกอบกับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด -19 ได้ออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางการกำหนดสถานที่กักกันที่รัฐกำหนด พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 กำหนดให้มีสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) เป็นการกักกันตัวผู้ป่วยชาวต่างชาติและผู้ติดตามที่เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อเข้ารับ การรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชนที่กำหนด ซึ่งได้มีการนัดหมายไว้ล่วงหน้า โดยใช้สถานพยาบาลภาคเอกชน ที่รัฐกำหนดให้เป็นสถานที่กักกัน เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) การรักษาพยาบาลตามกลุ่มโรค อาการ หัตถการที่นัดหมาย พร้อมการกักกันตัวตามระยะเวลาที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กำหนดตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่รัฐกำหนด โดยชำระค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดระหว่างการรักษาพยาบาลและกักกันตนโดยสมัครใจ โดยมีผู้ป่วยและผู้ติดตามเข้ามาใช้บริการจำนวนที่เพิ่มขึ้น ทำให้ต้องมีการพัฒนาหลักเกณฑ์แนวทางการเป็นสถานกักกันในกิจการ เพื่อสุขภาพ (Wellness Quarantine) เนื่องจากประเทศไทยมีความพร้อม ทั้งทางด้านคุณภาพ มาตรฐาน บุคลากร รวมถึงมีสถานทีท่องเที่ยวที่สวยงาม และมีการบริการที่มีคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์แนวทางการกำหนดสถานกักกันในกิจการเพื่อสุขภาพ (Wellness Quarantine) เพื่อรองรับความต้องการของผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติรวมผู้ติดตามที่เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทยที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการดูแลในกิจการเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยทำกิจกรรมด้านสุขภาพตามแผนการรักษา ในกิจการที่รัฐกำหนด

นิยาม

สถานกักกันในกิจการเพื่อสุขภาพ (Wellness Quarantine) หมายความว่า การกักกันตัวผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ ชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมผู้ติดตามที่เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย.โดยมีความจำเป็นต้องเข้ารับ การดูแล ในกิจการเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยทำกิจกรรมด้านสุขภาพตามแผนการรักษา ในกิจการที่รัฐกำหนด ซึ่งได้มีการนัดหมาย ไว้ล่วงหน้าโดยให้กิจการเพื่อสุขภาพเป็นสถานที่กักกัน.เฝ้าระวัง.ป้องกัน.และควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 (COVID - 19) การดูแลรักษาสุขภาพโดยแพทย์เจ้าของไข้ตามกลุ่มโรค อาการ หัตถการที่นัดหมาย พร้อมการกักกันตัวตามระยะเวลาที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กำหนดตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่รัฐกำหนด โดยชำระค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดระหว่างการทำกิจกรรมด้านสุขภาพตามแผนการรักษาและกักกันตนโดยสมัครใจ

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างระบบการกักตัว สถานกักกันในกิจการเพื่อสุขภาพ (Wellness Quarantine) เพื่อรองรับความต้องการของผู้รับบริการชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมผู้ติดตามที่เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย.โดยมีความจำเป็นต้องเข้ารับการดูแลในกิจการเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยทำกิจกรรมด้านสุขภาพตามแผนการรักษา ในกิจการที่รัฐกำหนด

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการดูแลใน
กิจการเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง แต่ต้องไม่เป็นกรณีเข้ามาเพื่อการรักษาพยาบาลโรคโควิด - 19 โดยเดินทางมาพร้อมผู้ติดตาม (ครอบครัว หรือญาติ) ไม่เกิน 3 ราย ซึ่งได้มีการนัดหมายไว้ล่วงหน้ากับกิจการเพื่อสุขภาพ ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

พื้นที่เป้าหมาย

ในกรุงเทพฯ/ปริมณฑล หรือในจังหวัดที่มีกิจการเพื่อสุขภาพ ในพื้นที่ที่กำหนด
 

ประเภทกิจการ/กิจกรรม

  1. สปาทางการแพทย์ (Medical Spa) รีสอร์ทเพื่อสุขภาพ (Wellness Resort) สปารีสอร์ท (Spa Resort)
    กิจกรรมสุขภาพเริ่มตั้งแต่ Day 0 เป็นต้นไป สามารถนำผู้ป่วย/ผู้รับบริการ ออกจากที่พักเพื่อไปทำกิจกรรมตามจุดที่กำหนด โดยเป็นกิจกรรมที่แพทย์กำหนด
  2. การดูแลผู้สูงอายุแบบพำนักระยะยาว (Long Term Care)
    กิจกรรมที่อยู่ในพื้นที่ที่กักตัว (Area.Quarantine) โดยเป็นการดูแลผู้สูงอายุ ตั้งแต่สุขภาพดีจนถึงพึ่งพิง ตั้งแต่ Day 0 เป็นต้นไป และต้องเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุ อยู่ในพื้นที่ที่กำหนด โดยต้องมีโปรแกรมสุขภาพ ไม่น้อยกว่า 1 เดือน
 
กรณีมีผู้ติดตาม จัดให้มีบริการสุขภาพและการอำนวยความสะดวกเช่นเดียวกับผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ โดย
กิจกรรมสุขภาพผู้ประกอบการต้องเตรียมเสื้อผ้าให้ผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ และสวมหน้ากากอนามัย (mask)
สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน (Liaison) ให้ใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ตามข้อแนะนำแนวปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ กรณีโรคโคโรนาไวรัสสายพันธ์ใหม่ 2019 (Novel Corona virus: nCoV) โดยสำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

คู่มือแนวทางการจัดทำ สถานกักกันในกิจการเพื่อสุขภาพ (Wellness Quarantine)
โดย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]