ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สรุปจำนวนคลินิกในประเทศไทย ปีล่าสุด จำแนกตามประเภทต่างๆ 17 ประเภท

สรุปจำนวนคลินิกในประเทศไทย ปีล่าสุด จำแนกตามประเภทต่างๆ 17 ประเภท Thumb HealthServ.net
สรุปจำนวนคลินิกในประเทศไทย ปีล่าสุด จำแนกตามประเภทต่างๆ 17 ประเภท ThumbMobile HealthServ.net

ข้อมูลสถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก) 17 ประเภท ปี 2566 จากกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2566

ประเภทคลินิก 17 ประเภท

 1. คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขากจิกรรมบำบัด
 2. คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
 3. คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคโนโลยหีัวใจและทรวงอก
 4. คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค
 5. คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาจติวิทยาคลินิก
 6. คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขากายอปุ กรณ์
 7. คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจนี
 8. คลินิกเวชกรรม
 9. คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม
 10. คลินิกทันตกรรม
 11. คลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรม
 12. คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
 13. คลินิกกายภาพบำบัด
 14. คลินิกเทคนิคการแพทย์
 15. คลินิกการแพทย์แผนไทย
 16. คลินิกการแพทย์แผนไทยประยกุ ต์
 17. สหคลินิก
สรุปจำนวนคลินิกในประเทศไทย ปีล่าสุด จำแนกตามประเภทต่างๆ 17 ประเภท HealthServประชาชนคนไทยควรรู้  วิธีสังเกต ว่าเป็นคลินิกที่ได้มาตรฐานและขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง


ข้อสังเกตในการเลือกคลินิกที่ได้มาตรฐานและขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง
คลินิกที่ได้รับอนุญาตถูกต้อง สังเกตได้จาก 

1. มีป้ายชื่อสถานพยาบาลและเลขที่ใบอนุญาตจำนวน 11 หลัก ติดไว้ที่หน้าคลินิก ใช้แผ่นป้ายพื้นสีขาว และตัวอักษรในป้าย แสดงชื่อโดยใช้สีต่าง ๆ ดังนี้
คลินิกเวชกรรม XXXXX
ใบอนุญาตเลขที่ xxxxxxxxxxx
 
 • คลินิกเวชกรรม (สีเขียว)
 • คลินิกทันตกรรม (สีม่วง)
 • คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรค์ (สีฟ้า)
 • คลินิกกายภาพบำบัด (สีชมพู)
 • คลินิกเทคนิคการแพทย์ (สีเลือดหมู)
 • คลินิกการแพทย์แผนไทย (สีน้ำเงิน)
 • คลินิกการประกอบโรคศิลปะ (สีน้ำตาล)
 • คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม (สีเขียว)
 • คลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรม (สีม่วง)
 • คลินิกเฉพาะทางด้านการพยาบาลและการผดุงครรค์ (สีฟ้า)
 • สหคลินิก (สีเขียวเข้ม)
 
2. แสดงใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

3. แสดงใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

4. แสดงหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมประจำปีของปีปัจจุบัน

5. มีแผ่นป้ายสีน้ำเงิน แสดงรูปถ่ายของผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะ พร้อมชื่อ และเลขที่ใบประกอบวิชาชีพ ติดไว้หน้าห้องตรวจ

6. แสดงอัตราค่ารักษาพยาบาล และสามารถสอบถามอัตราค่ารักษาได้

7. แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วยในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย


ข้อมูลเพิ่มเติม healthserv.net/วิธีสังเกตคลินิก

ข้อมูลคลินิกปี 2565

สรุปจำนวนคลินิกในไทยปี 2565 มีจำนวน 34,163 แห่ง โรงพยาบาล 411 แห่ง (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2565)
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด