ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

"สูงวัยอย่างสง่า ชราอย่างมีคุณภาพ" ธีมเปิดตัว รร.วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวฯ รองรับสังคมสูงวัย

"สูงวัยอย่างสง่า ชราอย่างมีคุณภาพ" ธีมเปิดตัว รร.วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวฯ รองรับสังคมสูงวัย Thumb HealthServ.net
"สูงวัยอย่างสง่า ชราอย่างมีคุณภาพ" ธีมเปิดตัว รร.วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวฯ รองรับสังคมสูงวัย ThumbMobile HealthServ.net

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดตัวแนะนำ "โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ" (School of Human Kinetics and Health - PCCMS) เมื่อวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา พร้อมจัดงานในแนวคิด "สูงวัยอย่างสง่า ชราอย่างมีคุณภาพด้วยวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ" เพื่อให้ข้อมูลความรู้ข่าวสาร และเตรียมความพร้อมด้านการผลิตบุคลากร "ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ" ในการทำงานด้านบริการสุขภาพรองรับสังคมสูงวัย

"สูงวัยอย่างสง่า ชราอย่างมีคุณภาพ" ธีมเปิดตัว รร.วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวฯ รองรับสังคมสูงวัย HealthServ
 
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีพันธกิจผลิตบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาที่ขาดแคลนให้แก่ประเทศชาติ สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม การให้บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ล่าสุดได้เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้อีกครั้ง เมื่อวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2565 เพื่อแนะนำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ  (School of Human Kinetics and Health - PCCMS) พร้อมจัดงานในแนวคิด

“สูงวัยอย่างสง่า ชราอย่างมีคุณภาพด้วยวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ” 

เพื่อให้ข้อมูลความรู้ข่าวสาร และเตรียมความพร้อมด้านการผลิตบุคลากร  “ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ” ในการทำงานด้านบริการสุขภาพรองรับสังคมสูงวัย โดยมี ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ให้เกียรติเยี่ยมชมและกล่าวถึงการต่อยอดวิชาชีพในอนาคต พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ อาจารย์ ดร.อัจฉรียา กสิยะพัท ผู้ช่วยคณบดีด้านการศึกษา ให้การต้อนรับและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้


กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้น ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 
"สูงวัยอย่างสง่า ชราอย่างมีคุณภาพ" ธีมเปิดตัว รร.วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวฯ รองรับสังคมสูงวัย HealthServ

สังคมสูงวัยไทย

สังคมสูงวัย คือ สังคมที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุหรือประชากรที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ได้เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่สัดส่วนของอัตราการเกิด และจำนวนประชากรในวัยทำงานลดน้อยลง ในปี 2564 ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์ที่ว่า คือมี ผู้สูงอายุ หรือ “คนแก่” อายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่า 20% ของประชากรทั้งประเทศ และหากดูสถิติย้อนหลังจะพบว่าอัตราการเกิดของเด็กไทยลดลงอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ โดยในอีก 20 ปีข้างหน้าหรือเร็วกว่านั้น ประเทศไทยก็ต้องเผชิญปัญหาขาดประชาชนกลุ่มวัยทำงาน เพราะในสังคมจะมีแต่ผู้สูงอายุ ซึ่งน่าจะตามมาด้วยปัญหาสุขภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ด้วย
 

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ มุ่งสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพที่เป็นทั้งนักวิชาการที่มีความรู้ ความสามารถ และนักปฏิบัติการที่มีทักษะปฏิบัติสามารถประยุกต์องค์ความรู้ด้านวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพที่มีคุณภาพ ใช้เวลาศึกษา 4 ปี ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ในภาคทฤษฏีประกอบด้วยวิชาหลักที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว เช่น กายวิภาคศาสตร์ ชีวกลศาสตร์ สรีรวิทยาการออกกำลังกาย จิตวิทยา โภชนาการ
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ กล่าวว่า นอกจากจะผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพออกสู่สังคมเรายังมีความร่วมมือกับหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ องค์กรท้องถิ่น หน่วยงานการศึกษา หน่วยงานวิจัย และเอกชน เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนสังคมผู้สูงวัยไทยให้มีคุณภาพ โดยขณะนี้มีทั้งความร่วมมือกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการสร้าง Senior Playground หรือ สนามออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ เพื่อที่จะได้สนามและเครื่องมือที่ดีมีความเหมาะสม ซึ่งจะได้ผลิตและกระจายสนาม รวมถึงเครื่องมือนี้ให้ไปอยู่ในบ้านผู้สูงวัยเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี อีกโครงการหนึ่ง คือการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ และเอกชนที่เชี่ยวชาญ ในการคิดค้นและผลิตร้องเท้าสำหรับผู้สูงวัย ที่เหมะสมกับเท้าคนไทย มีความคงทน ราคาไม่แพง เพื่อให้ผู้สูงวัยสามารถเดินได้อย่างปลอดภัย

นอกจากนั้นยังมีโรงเรียนนวัตกรรมการบริการสถานพยาบาล ที่มีหลักสูตรผู้บริบาลผู้สูงอายุ และมีโครงการทำสังคมเพื่อนช่วยเพื่อนเปลี่ยนเกษียณให้เป็นพลัง โดยการร่วมมือกับโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศสร้างผู้สูงอายุผู้บริบาล เพื่อให้ผู้สูงอายุที่แข็งแรงได้ไปดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สบาย เจ็บไข้ได้ป่วย ติดเตียง  ซึ่งเริ่มดำเนินการแล้วขณะนี้ในพื้นที่ภาคเหนือ และต่อไปจะมีการขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพกล่าวว่า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ เป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศไทยในปัจจุบันนี้ โดยจุดเด่นของหลักสูตรคือ นักศึกษาจะมีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว และสามารถที่จะออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกาย รวมถึงให้คำแนะนำด้านอาหาร และการพักผ่อน ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคลได้เป็นอย่างดี โดยจะเน้นที่การดูแลสุขภาพและวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดสังคมสูงวัยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
สำหรับ นักศึกษาที่จบหลักสูตรฯ นี้ไปสามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โรงพยาบาล ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์สุขภาพ และสโมสรกีฬา และเพื่อตอบรับกับโจทย์แห่งอนาคตของประเทศไทย นั้นคือ สังคมสูงวัย ก็มีอาชีพแห่งอนาคตรองรับ โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพสอนให้วิเคราะห์การเคลื่อนไหวและออกแบบโปรแกรมการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้เหมาะสมได้สำหรับทุกช่วงอายุ

 นอกจากนั้น ทางสถาบันยังมีแผนที่จะเปิดหลักสูตรเพิ่มเติม เป็นระดับปริญญาโทและหลักสูตรประกาศณียบัตร 1 ปีในเร็วๆ นี้ โดยจะเปิดกว้างสำหรับคนที่จบในสาขาที่เกี่ยวข้อง คนที่ต้องการต่อยอดงานวิจัย หรือต้องการเพิ่มความเชี่ยวชาญให้สอดคล้องกับอาชีพที่ทำอยู่  เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและเชี่ยวชาญในด้านการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวและสุขภาพให้มีมากยิ่งขึ้น สอดรับกับการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทย อีกทั้งจะมีการเปิดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ความเคลื่อนไหวและสุขภาพ ซึ่งในช่วงแรกนี้เน้นการให้บริการด้านวิชาการ ให้เป็นศูนย์บริการตรวจสุขภาพและวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวสำหรับบุคคลทั่วไปด้วย
 

กิจกรรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุในงาน

ภายในงานครั้งนี้ เปรียบเสมือนการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งเครื่องมือ บุคลากร และโชว์ถึงเทคโนโลยี นวัตกรรม ที่จะนำไปช่วยให้ผู้ที่จะเป็นอนาคตของสังคม ได้ “สูงวัยอย่างสง่า ชราอย่างมีคุณภาพ” ไปกับ “วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ” แบ่งเป็น  
 
ฐานที่ 1 : ตรวจประเมินและทดสอบสมรรถภาพ (Fitness Test) เพื่อตรวจประเมินพื้นฐาน PAR-Q+, ทดสอบสมรรถภาพทางกาย (Fitness Test) : Sit to stand, Step Test, Hand Grip, Sit and Reach, Pulmonary Function Tests (ทดสอบสมรรถภาพปอด) เครื่องมือ อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพพื้นฐาน เช่น hand grip dynamometer เครื่อง Spirometry
 
 
ฐานที่ 2 : แนะนำโภชนาการสำหรับผู้สูงวัย ผู้มีภาวะโรคอ้วน เบาหวาน ความดัน ไขมัน เพื่อแนะนำและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสมเพียงพอ ถูกต้อง เพื่อชะลอ ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)
 
 
 ฐานที่ 3 : วิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหวในผู้สูงอายุ (Movement Analysis) เพื่อวิเคราะห์การเคลื่อนไหวและเปรียบเทียบแรงที่เกิดขึ้นขณะทำการเดินโดยใช้ไม้เท้าช่วยพยุง เครื่องมือ ชุดกล้องวิเคราะห์การเคลื่อนไหว แผ่นวัดแรง (Force Plate) เครื่องหมายสะท้อนแสง (Reflective Marker)
ฐานที่ 4 : แนะนำการออกกำลังกาย (Cardio, Strength Training & Stretching) เพื่อออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อสร้างเสริมความแข็งแรงของระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือด เพื่อสร้างเสริมความแข็งแรงและอดทนของกล้ามเนื้อ เพื่อสร้างเสริมความยืดหยุ่นตัวของกล้ามเนื้อ เครื่องมือ อุปกรณ์ออกกำลังกาย เช่น ยางยืด เสื่อโยคะ เก้าอี้
ในปีการศึกษา 2566 นี้ โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio (โครงการเพชรจุฬาภรณ์) จำนวน 30 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 10 มกราคม 2566
 
ติดตามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทร : 064-586-2429
Twitter : hkh_pccms
Facebook : hkh.hst.pccms 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด