ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ประกาศ 2 แขวงเขตลาดกระบัง เป็นเขตโรคพิษสุนัขบ้าระบาด ชั่วคราว 1 เดือน

ประกาศ 2 แขวงเขตลาดกระบัง เป็นเขตโรคพิษสุนัขบ้าระบาด ชั่วคราว 1 เดือน Thumb HealthServ.net
ประกาศ 2 แขวงเขตลาดกระบัง เป็นเขตโรคพิษสุนัขบ้าระบาด ชั่วคราว 1 เดือน ThumbMobile HealthServ.net

เหตุพบสุนัขในเขตลาดกระบัง เป็นโรคพิษสุนัขบ้า สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่ 3 (ลาดกระบัง-สะพานสูง) จึงประกาศให้พื้นที่ 2 แขวง ในเขตลาดกระบัง เป็นเขตโรคระบาดชั่วคราว(ชนิด) โรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่ 16 มกราคม ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศ 2 แขวงเขตลาดกระบัง เป็นเขตโรคพิษสุนัขบ้าระบาด ชั่วคราว 1 เดือน HealthServ
 
เนื่องจากปรากฏว่าในเขตพื้นที่เขต แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ได้มีสุนัข เป็นโรคระบาดชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นโรคระบาดร้ายแรงที่ติดต่อระหว่างคนและสัตว์ได้
 
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าในเขตท้องที่บริเวณดังต่อไปนี้ คือเขตแขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
 
ไปทางทิศเหนือ จด ถนนทับยาว แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ไปทางทิศใต้ จด ถนนหลวงแพ่ง แขวงชุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ไปทางทิศตะวันตก จด ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขดลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ไปทางทิศตะวันออก จด ถนนขุมทองลำต้อยติ่ง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมทานคร
 
เป็นเขตโรคระบาดชั่วคราว(ชนิด) โรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่วันที่ 16 เดือน มกราคม 2566 ถึงวันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ 2566
 
ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน มกราคม 2566
นายสายันต์ ป้องขันธ์
รักษาราชการแทนปศุสัตว์พื้นที่ 3


 
 
คำเตือน
มีประกาศกำหนเขตโรคระบาด  หรือเขตสงสัยว่ามีโรคระบาดหรือประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวแล้ว เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรา 17  มาตรา 18 และมาตรา 19 โตยสังเขป คือ
 
1. ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสุนัข หรือซากสัตว์ดังกล่าวภายในเขตนั้น หรือเคลื่อนย้ายกระบือหรือซากกระบือเข้าในหรือนอกเขตนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์
 
2. ห้ามมิให้เจ้าของหรือบิติบุคคลใดเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยไปจากบริเวณนั้น และให้เจ้าของสัตว์แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือสารวัตร หรือสัตวแพทย์ แล้วแต่กรณี ภายใน 12 ชั่วโมง นับแต่เวลาสัตว์ป่วย
 
3. ในกรณีสัตว์ตาย ให้เจ้าของควบคุมซากสัตว์นั้นให้อยู่ ณ ที่สัตว์ตาย และห้ามมิให้เจ้าของ หรือบุคคลอื่นใดเคลื่อนย้ายหรือกระทำการอย่างใดแก่ซากสัตว์นั้น และให้เจ้าของแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือสัตแพทย์ แล้แต่กรณี ภายในเวลา 12 ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาที่สัตว์ตาย ถ้าเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือสัตวแพทย์ไม่อาจมาตรวจซากนั้นภายในเวลา 48 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่สัตว์ตาย ให้เจ้าของฝังซากสัตว์นั้น ใต้ระดับผิวดินไม่น้อยว่า 50 เซนดิเมตร สำหรับซากสัตว์ใหญ่ให้พูนดินกลบหลุมเหนือระดับผิวตินไม่น้อยกว่า 50 ซม. อีกด้วย
 
   ทั้งนี้เจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของสัตวแพทย์ทุกประการ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติหรือคำสั่ง ต้องบระวางโทษอย่างต่ำจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่กิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ข้อมูลประกาศจาก ศบส.สี่สิบหก กันตารัติอุทิศ 


สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่3 (ลาดกระบัง-สะพานสูง)
สำนักงานเขตลาดกระบัง 841 ถนน ลาดกระบัง แขวง ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์: 0818411142
facebook.com/region3.dld/
ประกาศ 2 แขวงเขตลาดกระบัง เป็นเขตโรคพิษสุนัขบ้าระบาด ชั่วคราว 1 เดือน HealthServ
ประกาศ 2 แขวงเขตลาดกระบัง เป็นเขตโรคพิษสุนัขบ้าระบาด ชั่วคราว 1 เดือน HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด