ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

อิจฉาเด็กขอนแก่น! ศูนย์พัฒนาทักษะ ICT จัดโปรแกรมทันสมัยทันโลกให้เรียนฟรีๆ

อิจฉาเด็กขอนแก่น! ศูนย์พัฒนาทักษะ ICT จัดโปรแกรมทันสมัยทันโลกให้เรียนฟรีๆ HealthServ.net
อิจฉาเด็กขอนแก่น! ศูนย์พัฒนาทักษะ ICT จัดโปรแกรมทันสมัยทันโลกให้เรียนฟรีๆ ThumbMobile HealthServ.net

ต้องยอมรับว่าอิจฉาเด็กๆวัยรุ่น เยาวชนเมืองขอนแก่นจริงๆ ที่มีโปรแกรมการเรียนรู้ในเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เรียนรู้ อย่างเช่น การใช้โดรน ควบคุมโตรน การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรมใช้งานต่างๆ และอีกหลายโปรแกรม ที่จัดสรรโดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น เรียกว่าสมแล้วกับการเป็น ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ของประเทศเลยทีเดียว

อิจฉาเด็กขอนแก่น! ศูนย์พัฒนาทักษะ ICT จัดโปรแกรมทันสมัยทันโลกให้เรียนฟรีๆ HealthServ
ไล่เรียงมาตั้งแต่ต้นปี เดือน มกราคม 2566 ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น ได้จัดให้มีโปรแกรมการเรียนรู้ในสายวิชา อาชีพด้านต่างๆ น่าสนใจ โดยเน้นไปในสายเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมต่างๆ ซึ่งล้วนเป็นสายวิชาชีพที่ตอบโจทย์โลกอนาคตอย่างยิ่ง  ทุกโปรแกรม เด็กๆ สามารถเข้ามาเรียนได้ฟรี 


เกี่ยวกับศูนย์

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น  ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น จัดตั้งขึ้นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยใช้พื้นที่บนชั้น 2 อาคารตลาดสดเทศบาล 1 ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นเป็นผู้ดำเนินการจัดหาและปรับปรุงสถานที่จัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน): SIPA เป็นผู้ให้การสนับสนุนความรู้ทางด้านข้อมูลและเทคโนโลยีต่าง ๆ และทีมที่ปรึกษา รวมทั้งมีการติดตามวิเคราะห์และประเมินผลเป็นระยะ และมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นผู้บริหารจัดการถึงปี 2553 และบริหารจัดการต่อโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจนถึงปัจจุบัน โดยมุ่งหวังให้ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น สามารถรองรับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์ ที่คาดหวัง คือ  1. ยกระดับและพัฒนาความสามารถและการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชาชนในจังหวัดขอนแก่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2. นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาเป็นเครื่องมือ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้มีโอกาสพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำเอานวัตกรรมใหม่ผสมผสาน กับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน 3. สนับสนุนการกระจายความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในจังหวัดขอนแก่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กลุ่มเป้าหมาย 1. นักเรียน นักศึกษา : ทุกระดับชั้น 2. ครู อาจารย์ : มีการจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชนในการฝึกอบรมครู อาจารย์ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3. สถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน : ภาครัฐและเอกชนที่สนใจเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มเอกชนด้าน ICT และบริษัทพันธมิตรของศูนย์ฯ ร่วมมือจัดกิจกรรมในส่วนต่างๆ เช่น สัมมนา การแสดงหรือการแข่งขันและอื่นๆ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ 4. บุคคลทั่วไปที่สนใจ : เปิดการเรียนการสอนด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือคิดค่าใช้จ่ายในราคาถูก ตลอดจนการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นสื่อแก่คนทุกเพศทุกวัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากขึ้น 2. เกิดการกระจายความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปสู่ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนานวัตกรรมและภูมิปัญญา 3. ประชาชนและเยาวชนมีสถานที่ศึกษาหาความรู้และสันทนาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4. สถานที่ตั้ง อาคารตลาดสดเทศบาล 1 ชั้น 2 ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่รวมประมาณ 1,200 ตารางเมตร [KKICT]

อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและตัดชิ้นงานด้วยเครื่อง CNC Laser

อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและตัดชิ้นงานด้วยเครื่อง CNC Laser
อบรมระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.30 น.
 
เครื่องตัดเลเซอร์ คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดวัสดุที่มีคุณภาพสูงมากซึ่งมักจะมีความรวดเร็วในการตัด โดยเฉพาะวัสดุที่มีรูปร่างซับซ้อน การใช้เลเซอร์ในการตัดจะได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจและแม่นยำ โดยระบบการตัดด้วยเลเซอร์นี้จะใช้ความร้อนผ่านไปบนวัตถุ และถูกตัดออกมาเป็นชิ้นอย่างสวยงาม อีกทั้งเครื่องตัดเลเซอร์ดังกล่าวถูกติดตั้งกับระบบ CNC ที่ควบคุมการตัดด้วยคอมพิวเตอร์ หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้อบรมสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบชิ้นงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำมาตัดหรือแกะสลักได้ตามความต้องการ 

หลักสูตร Drone for Kids เพื่อปฏิบัติภารกิจ อบรมวันที่ 13 มีนาคม 2566

สำหรับน้องๆ ที่สนใจ ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์ ศูนย์ฯ ICT เทศบาลนครขอนแก่น ขอเสนอหลักสูตร "Drone for Kids เพื่อปฏิบัติภารกิจ" น้องๆจะเรียนรู้การทำงานของโดรน รวมถึงการฝึกปฏิบัติเบื้องต้น มาเรียนรู้ และสนุกไปด้วยกันนะคะ เปิดรับสมัครน้องๆที่มีอายุ 11 ปีขึ้นไป อบรมวันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.30 น.

หลักสูตรการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เตะฟุตบอล (Robot Soccer) อบรมวันที่ 17 มีนาคม 2566

หลักสูตรการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เตะฟุตบอล (Robot Soccer) 
อบรมวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.30 น.
 
น้องๆจะได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ โดยทำงานผ่านชุดบังคับ เพื่อให้หุ่นยนต์เคลื่อนไหวในคำสั่งที่ได้ออกแบบไว้
เปิดรับสมัครน้องๆที่มีอายุ 11 ปีขึ้นไป 

หลักสูตรการสร้างรายงานแบบ Dashboard ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel อบรมระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2566

"หลักสูตรการสร้างรายงานแบบ Dashboard ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel"
อบรมระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.30 น.
 
Dashboard คือการนำข้อมูลที่สำคัญมาสรุปให้เห็นภาพในหน้าเดียว เพื่อให้ดูง่ายและสามารถตีความสั้นๆในพริบตา โดยจะเป็นข้อมูลจากการทำรายงาน หรือที่อื่นๆ มักเป็นข้อมูลที่อ้พเดทสม่ำเสมอจนไปถึง real-time ทำให้เราสามารถเห็นความเป็นไปของธุรกิจหรือสิ่งที่เราสนใจได้ง่ายขึ้น เหมาะกับยุคสมัยนี้ที่มีปริมาณข้อมูลที่มากมายหลากหลาย Dashboard จึงเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเรียนรู้การจัดการข้อมูล พลาดไม่ได้จริงๆ  

กิจกรรมที่จัดไปแล้ว

 

หลักสูตรการสร้างแอพพลิเคชั่นมือถือด้วย Google AppSheet วันที่ 14-15 มกราคม 2566

"หลักสูตรการสร้างแอพพลิเคชั่นมือถือด้วย Google AppSheet" วันที่ 14-15 มกราคม 2566 เวลา 09.00-16.30 น. 
 
AppSheet เป็นแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยพัฒนา Mobile Application แบบไม่ต้องใช้โค้ด ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่ไม่มีความรู้เรื่องการ Coding  ก็สามารถสร้าง Mobile Application ที่ใช้งานได้จริงได้ด้วยตัวเอง โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมโดยเชื่อมต่อข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น Google Sheets, Excel หรือ Cloud SQL
 
AppSheet เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยพัฒนากระบวนการทำงานด้วยหลากหลายฟังก์ชันในแอปฯ เดียว โดยออกแบบมาให้ใช้งานง่าย และตอบโจทย์หลากหลายธุรกิจ เช่น การจัดเก็บข้อมูลลูกค้า ทำ Data Visualization ติดตามและรายงานผลคลังสินค้า จัดการระบบทางบัญชีของบริษัท รวมทั้งสามารถเชื่อมต่อกับบริการต่างๆ ของ Google ได้ เช่น Goolgle Maps, Google Calendar หรือ Google Forms 

หลักสูตรการออกแบบและสร้างงานกราฟิกด้วย Illustrator 28-29 มกราคม 2566

"หลักสูตรการออกแบบและสร้างงานกราฟิกด้วย Illustrator" 
อบรมระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2566 เวลา 09.00-16.30 น.
 
ถ้าต้องการออกแบบกราฟฟิกต่างๆ แต่ไม่เคยใช้โปรแกรมตกแต่งภาพด้านออกแบบมาก่อนเลย ไม่เป็นปัญหาค่ะ หลักสูตรนี้จะปูพื้นฐานในการออกแบบให้ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น ตั้งแต่เครื่องมือคำสั่งต่างๆ ของโปรแกรม หลักการใช้แนวคิดในการออกแบบ การออกแบบภาพและวัตถุพื้นฐานอย่างเป็นลำดับขั้นตอน และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ทันที ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้ทฤษฏีการจัดวางวัตถุ การใช้สี นำจินตนาการมาใส่ในงาน ฯลฯ ด้วยโปรแกรมออกแบบ Graphic ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันนี้  ซึ่งหลักสูตรนี้จะมีการสร้างงานให้ได้ฝึกปฏิบัติจริง 

หลักสูตรการสร้างอุปกรณ์้ IoT และการประยุกต์ใช้งาน วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565

หลักสูตรการสร้างอุปกรณ์้ IoT และการประยุกต์ใช้งาน 
อบรมระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09.00-16.30 น.
 
มุ่งเน้นสำหรับการเรียนรู้การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างระบบแจ้งเตือนแบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแจ้งเตือนต่างๆ ได้ เช่น เตือนไฟใหม้ น้ำล้น ผู้บุกรุก ผู้ป่วยกดปุ่มส่งสัญญาณแจ้งเตือน และอื่นๆ อีกมากมาย โดยการอบรมดังกล่าวจะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการด้วยการใช้งานบอร์ด Arduino และการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ 

หลักสูตรการใช้งาน MS Office อย่างมืออาชีพสำหรับสำนักงาน วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566

"หลักสูตรการใช้งาน MS Office อย่างมืออาชีพสำหรับสำนักงาน"
อบรมระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 09.00-16.30 น.
 
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เพราะการมีความรู้ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น มีความจำเป็นในชีวิตการทำงานปัจจุบัน ดังนั้นผู้ที่มีความรู้และสามารถใช้งาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ ย่อมมีโอกาสในการได้งานที่สูงกว่า 
ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้จัดทำหลักสูตรสำหรับอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์สำหรับโปรแกรม Microsoft Office เบื้องต้น Version 2019 โดยใช้เวลาการอมรมทั้งสิ้น 2 วัน (12 ชั่วโมง)

หลักสูตรการพัฒนาอุปกรณ์ Smart Device และการประยุกต์ใช้งาน วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566

"หลักสูตรการพัฒนาอุปกรณ์ Smart Device และการประยุกต์ใช้งาน"
อบรมระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-16.30 น.
 
ในปัจจุบันอุปกรณ์หรือเครื่องมือสมัยใหม่ได้นำเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) เข้ามาใช้ควบคุมการทำงานทำให้ได้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถประมวลผลและควบคุมการทำงานที่มีความซับซ้อนได้  โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างระบบแจ้งเตือนแบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแจ้งเตือนต่างๆ ได้ เช่น เตือนไฟใหม้ น้ำล้น ผู้บุกรุก ผู้ป่วยกดปุ่มส่งสัญญาณแจ้งเตือน และอื่นๆ อีกมากมาย โดยการอบรมดังกล่าวจะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการด้วยการใช้งานบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ และการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด