ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สบยช. MOU กฟภ. ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)

สบยช. MOU กฟภ. ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) HealthServ.net
สบยช. MOU กฟภ. ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ThumbMobile HealthServ.net

ผอ.สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) พร้อมด้วย ผู้ว่า กฟภ. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) นำ “ระบบดิจิทัล” มาช่วยใน “การอนุรักษ์และจัดการพลังงานไฟฟ้า” ได้อย่างเป็นรูปธรรม

สบยช. MOU กฟภ. ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) HealthServ
24 เมษายน 2566  มีพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ณ ห้องประชุมพลเรือตรีนายแพทย์วิทุร แสงสิงแก้ว ชั้น 5 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) โดยมี นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) พร้อมด้วย นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  โดยมีนางสาวอุมา วันดี ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง กรมการแพทย์ ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต  นายแพทย์ล่ำซำ ลักขณาภิชนชัช รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นางสาวเยาวเรศว์ นาคะโยธินสกุล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางธมนวรรณ วิไลรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ  นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ ประธานที่ปรึกษา สบยช. นายแพทย์อังกูร ภัทรากร ผู้ทรงคุณวุฒิ นางพรรนอ กลิ่นกุหลาบ ที่ปรึกษา สบยช. ด้านบริการและพัฒนา และบุคลากร สบยช. คณะผู้บริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม 

 

กฟภ.นำระบบดิจิทัลมาใช้จัดการ


นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค “กฟภ.” กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ให้ความสำคัญในเรื่องของการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการประหยัดพลังงานมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐ เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศในการผลิตกระแสไฟฟ้า นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนทั่วโลก

         การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) พิจารณาแล้วเห็นว่า สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวนมาก จึงเกิดความร่วมมือในการดำเนินโครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)  ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนให้ สบยช. สามารถนำ “ระบบดิจิทัล”  มาช่วยใน “การอนุรักษ์และจัดการพลังงานไฟฟ้า” ได้อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
 

ระบบ Solar Rooftop แบบครบวงจร


         ความร่วมมือในโครงการนี้ เป็นการจัดการพลังงานจากระบบ Solar Rooftop แบบครบวงจร โดย สบยช. ไม่ต้องเป็นผู้ลงทุนจัดหาระบบ หากแต่ PEA จะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์การใช้พลังงาน กำหนดมาตรการและแนวทาง สำรวจ ออกแบบและติดตั้งระบบ Solar Rooftop ตลอดจนการลงทุน ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบ ตลอดระยะเวลา 20 ปี โดยทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดำเนินการดูแลรักษาตามกรอบเวลาที่เหมาะสม

        ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop ขนาดกำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 380 กิโลวัตต์สูงสุด คาดว่าจะติดตั้งและทดสอบระบบแล้วเสร็จภายในปี 2566

         ทั้งนี้ภายในโครงการจะมีระบบ ติดตามผลการผลิตไฟฟ้า หรือ Monitoring System ที่จะช่วยให้ สบยช. ติดตามและอ่านค่าหน่วยการผลิตไฟฟ้าจากระบบ Solar Rooftop ได้แบบ Realtime ทำให้สามารถกำหนดนโยบาย และเป้าหมายการลดใช้ไฟฟ้าได้เองอย่างมีประสิทธิภาพ
 
สบยช. MOU กฟภ. ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) HealthServ
 

สบยช. คาดประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 15%


          นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กล่าวว่า ในปัจจุบันกรมการแพทย์มีนโยบายใช้พลังงานทดแทนสำหรับผลิตไฟฟ้าเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ใช้ไฟฟ้าพลังงานทดแทน โดยการติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา แบบผลิตใช้เองเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน


         ความร่วมมือในการดำเนินโครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ในครั้งนี้  จะทำให้ สบยช. ได้ใช้ไฟฟ้าพลังงานสะอาดจากระบบ Solar Rooftop ช่วยลดลดภาระค่าไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางพลังงานภายใน

         สบยช. คาดการณ์ว่าจะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ร้อยละ 15 หรือคิดเป็น 257,586  บาทต่อปีแล้ว ยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ที่มุ่งเน้นเสริมสร้างการใช้พลังงานทดแทนให้กับภาครัฐอีกด้วย ทั้งนี้ สบยช. เล็งเห็นว่าการบริหารจัดการพลังงานโดยการนำเทคโนโลยี การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและระบบตรวจวัดการใช้พลังงานมาประยุกต์ใช้งานกับองค์กรสามารถช่วยชาติได้ด้วยการลดใช้พลังงาน และลดค่าใช้จ่ายพลังงานที่ประเทศต้องสูญเสียไปอย่างมากในแต่ละปี  จึงพร้อมให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินโครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ในครั้งนี้  
        ทั้งนี้ สบยช.  เป็นหน่วยงานแรกของกรมการแพทย์ที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คาดว่าคงมีหน่วยงานอื่นตามมาในอนาคต
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด