ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เปิดตัวสถานีสุขภาพวัดเจดีย์ แห่งที่ 4 ในเมืองน่าน

เปิดตัวสถานีสุขภาพวัดเจดีย์ แห่งที่ 4 ในเมืองน่าน HealthServ.net
เปิดตัวสถานีสุขภาพวัดเจดีย์ แห่งที่ 4 ในเมืองน่าน ThumbMobile HealthServ.net

เปิดตัวสถานีสุขภาพวัดเจดีย์ ณ วัดเจดีย์ ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน สถานีสุขภาพ "ในวัด" แห่งแรกของจังหวัดน่าน เป็นแห่งที่ 4 ของจังหวัดน่าน ตั้งขึ้นเพื่อดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ สามเณร
ประชาชน และนักท่องเที่ยวในพื้นที่ จ.น่าน

 
              1 มีนาคม 2567. ที่วัดเจดีย์ ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน มีพิธีเปิด “สถานีสุขภาพวัดเจดีย์”  มี   โดยมี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย พระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธาน ร่วมกับ พระเถรานุเถระ พระคิลานุปัฏฐาก  นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายทรงพล อัชวากุล นายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้ หัวหน้าส่วนราชการ อสม. และประชาชนในพื้นที่ 


             สถานีสุขภาพวัดเจดีย์ จัดตั้งขึ้น เพื่อยกระดับด้านการบริการสุขภาพ แก่ พระภิกษุสงฆ์  ตลอดจน ประชาชน และนักท่องเที่ยวในพื้นที่  ให้เข้าถึงบริการสุขภาพเบื้องต้นได้อย่างทั่วถึงและสะดวกรวดเร็ว


             สถานีสุขภาพวัดเจดีย์  เปิดบริการ ทุกวันพระ วันสำคัญทางศาสนา และวันที่วัดจัดกิจกรรมสำคัญต่างๆ  ช่วงเวลา ตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 09.00 น.  จะมีทีม  อสม.บ้านเจดีย์ หมู่ 4, หมู่ 15 และชมรม อสม.เขต รพ.สต.บ้านดอนมูล ตำบลดู่ใต้  ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้บริการด้านสุขภาพเบื้องต้น  ได้แก่ 
  • บริการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาทำบุญ  หรือมีอาการผิดปกติ 
  • วัดความดันโลหิต วัดระดับน้ำตาลจากปลายนิ้ว
  • ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น จ่ายยาสามัญประจำบ้าน
  • ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
  • ส่งต่อในรายที่มีอาการผิดปกติ 


           สถานีสุขภาพวัดเจดีย์  เป็นสถานีสุขภาพแห่งแรกของจังหวัดน่านที่จัดตั้งขึ้นในวัด  และเป็นแห่งที่ 4 ของจังหวัดน่านต่อจาก สถานีสุขภาพข่วงเมืองน่าน (แห่งแรก เปิดเมื่อ พ.ย. 2566)  สถานีสุขภาพตลาดพระเนตร และ สถานีสุขภาพตลาดเชียงแข็ง
 

เปิดตัวสถานีสุขภาพวัดเจดีย์ แห่งที่ 4 ในเมืองน่าน HealthServ
 
                       นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว กล่าวว่า การเปิดสถานีสุขภาพ (Health Station) ในวันนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบ่ายยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวที่ครอบคลุมการดูแลสุขภาพในทุกมิติทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีของคนไทย ผ่านนโยบาย 13 ประเด็นซึ่งรวมถึงประเด็นการดูแล สุขภาพพระสงฆ์ ทั้งนี้การดูแลสุขภาพพระสงฆ์ แบ่งเป็นตส่วนใหญ่ คือ การทำให้พระสงฆ์ดูแลสุขภาพตนเองได้ ทำให้ประชาชนชุมชนฆราวาส สามารถดูแลพระสงฆ์ตามพระธรรมวินัย และสร้างระบบกลไกโดยรวมทั้งหมด ที่จะเอื้อต่อการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน การดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์แบบบูรณาการ ตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการขับเคลื่อนงานสำคัญในปี 2567 ได้แก่การผลักดัน งานฐานข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์ เพื่อยกระดับด้านการเข้าถึงสิทธิการดูแลสุขภาพ และเข้ารับบริการด้านสาธารณสุขของพระสงฆ์ การขับเคลื่อนงานกุฏิชีวาภิบาลและสถานชีวาภิบาลสำหรับดูแลพระสงฆ์อาพาธและการดูแลระยะท้าย รวมทั้งจัดทำมาตรฐานการจัดบริการของสถานชีวาภิบาล สำหรับองค์กรพระพุทธศาสนา รวมถึงการขึ้นทะเบียนวัดที่จัดบริการดูแลพระสงฆ์อาพาธ เป็นต้น
 
          สถานีสุขภาพ (Health Station) เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะให้พระภิกษุสงฆ์ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้เข้าถึงบริการสุขภาพเบื้องต้นอย่างทั่วถึงและสะดวก โดยคำนึงถึงสถานที่สาธารณะที่มีผู้คนไปใช้บริการในชุมชนเป็นจำนวนมาก เช่น สถานที่ท่องเที่ยว วัด ตลาด เพื่อรองรับการบริการด้านสุขภาพเบื้องตัน เช่น เมื่อประชาชนหรือนักท่องเที่ยวมาวัดแล้วเกิดมีปัญหาสุขภาพแบบฉุกเฉิน หรือมีอาการผิดปกติเบื้องต้นต้องการตรวจวัดความดันโลหิต วัดอุณหภูมิร่างกาย ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดหรือดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งปรึกษาปัญหาสุขภาพจะมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือพระคิลานุปัฏฐาก เป็นผู้ที่คอยให้บริการประจำสถานีสุขภาพ ให้การดูแลคัดกรองสุขภาพ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น หรือโทรศัพท์ปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมทั้งเป็นผู้ประสานงานส่งต่อผู้ป่วย หากเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือโรงพยาบาลต่อไป ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพเบื้องต้นที่สะดวกและรวดเร็ว อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนส่วนรวมโดยทั่วกัน 

เปิดตัวสถานีสุขภาพวัดเจดีย์ แห่งที่ 4 ในเมืองน่าน HealthServ


             กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายด้านการแพทย์ปฐมภูมิและการดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ให้มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการดูแลสุขภาพพระสงฆ์จะดำเนินการ 3 ส่วน คือ 1.การทำให้พระสงฆ์สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ 2.ประชาชน ชุมชน ฆราวาส สามารถดูแลพระสงฆ์ตามพระธรรมวินัย และ 3.การสร้างระบบกลไกโดยรวมที่เอื้อต่อการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ ซึ่งเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ได้มีการลงนามความร่วมมือกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดทำ 8 โครงการย่อยดูแลสุขภาพพระสงฆ์ ภายใต้โครงการดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์และสามเณร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

     
 
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด