ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ประกาศผล อย.Quality Award 2022 ที่สุดแห่งปี 2565

ประกาศผล อย.Quality Award 2022 ที่สุดแห่งปี 2565 HealthServ.net
ประกาศผล อย.Quality Award 2022 ที่สุดแห่งปี 2565 ThumbMobile HealthServ.net

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดให้มีพิธีมอบรางวัลอย.ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 10-16 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ

ประกาศผล อย.Quality Award 2022 ที่สุดแห่งปี 2565 HealthServ
อย.Quality Award 2022 ที่สุดแห่งปี 2565
 

สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 
กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญเรื่ องคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยสำ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับผิดชอบในการดูแล ให้คำ ปรึกษา และพัฒนาศักยภาพการผลิต ด้วยการอำ นวยความสะดวก ลดขั้นตอน ปรับกฎระเบียบให้ทันสมัย ทำให้ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานระดับสากล รวมทั้ งส่งเสริมการดำ เนินกิจการอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค เพื่อให้ภาคเอกชนสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันเวลา และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ การสร้างคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ และภาคเอกชน การมอบรางวัลแก่ "ผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น" และ "สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น" โดยการคัดเลือกจากสำ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้ได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี พ.ศ. 2565 นับเป็นสิ่งที่ แสดงให้เห็นถึงความร่วมมืออันดีของทั้งสองภาคส่วนดังกล่าว ผมหวังว่าการมอบรางวัลครังนี้ จะช่วยสร้างความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการรักษาคุณภาพมาตรฐานของผู้ประกอบการเพื่อผู้บริโภค เป็นการเกื้อกูลประโยชน์ซึ่งกันและกัน อันจะนำ ไปสู่สังคมและเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ในโอกาสนี้ผมขอชื่นชมผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำ ปี 2565 และขอขอบคุณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ ร่วมกันผลักดันให้เกิดรางวัลนี้ พร้อมนี้ ขออาราธนาสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ ทั้งหลายในสากลโลก โปรดบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง เพื่อเป็นพลังที่ เข้มแข็งในการดูแลประชาชนให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ ดียิ่งขึ้นไป
 
นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 


 
 
 
 
สารจากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานของสถานที่ ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพทังระดับใหญ่และระดับชุมชน เนื่องจากคุณภาพของสถานที่ ผลิตเป็นปัจจัยหนึ่ งที่ สะท้อนถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ ผลิตจากสถานที่นั้นๆ ซึ่ง อย. มีนโยบายในการส่งเสริม ยกระดับมาตรฐานการผลิต เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของผู้ประกอบการ สู่ระดับสากล รางวัล "อย. ควอลิตี้ อวอร์ด" จึงเป็นรางวัลแห่งคุณค่าและความภาคภูมิใจที่ อย. ขอมอบ ให้แก่ผู้ประกอบการที่ มีความมุ่งมันในการพัฒนาสถานที่ผลิตของตนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน สำ หรับในปี 2565 นี้ อย. ได้เพิ่มรางวัลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อให้ผู้ประกอบการที่มีความตั้งใจ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตน ไม่ว่าจะพัฒนาด้วยนวัตกรรมหรือสร้างสรรค์รูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่ อให้เกิดมูลค่าเพิ่มตลอดจนการสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้วัตถุดิบในประเทศ หรือทำให้เศรษฐกิจ ฐานรากเข้มแข็ง มีโอกาสได้รับรางวัล เนื่องจากความพยายามและตั้งใจของผู้ประกอบการทุกรายคือ รากฐานอันแข็งแกร่งของระบบเศรษฐกิจไทย ในวาระนี้ ผมขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่ ได้รับการคัดเลือกทั้งสถานประกอบการดีเด่น และผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น เข้ารับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำ ปี พ.ศ. 2565 ขอชื่นชมในความตั้งใจดีของท่านที่ยึดหลักการผลิตตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำ หนดด้วยความใส่ใจ รับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคม พร้อมรักษาคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ผมหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า รางวัลนี้จะทำให้ผู้ประกอบการภาคภูมิใจ มุ่งมันพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ดียิ่งๆ ขึ้นตลอดไป 
 
นายไพศาล ดั่นคุ้ม
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลอย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2565

 

สถานประกอบการดีเด่นที่ได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2565

 
ประเภท Best of The Best จำนวน 5 รางวัล
1 บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด
2 องค์การเภสัชกรรม ธัญบุรี
3 บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
4 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาซน)
5 บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอรี่ง จำกัด
 
 
ประเภท 3 ปีติดต่อกัน ปี 2563 - 2565 จำนวน 9 รางวัล
1 บริษัท จอมธนา จำกัด
2 บริษัท เบ๊ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด
3 บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด
4 บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอรี่ง จำกัด
5 บริษัท ปฐวิน จำกัด
6 มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรฯ
7บริษัท ไวท์เฮ้าส์คลีนนิ่ง โปรดักส์ จำกัด
8 บริษัก คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด
9 บริษัท ไอ ซี พี ลัดดา จำกัด
 
 
ประเภทรางวัลประจำปี ด้านอาหาร จำนวน 7 รางวัล
1 บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
2 บริษัท สกายไลน์ เฮลท์แคร์ จำกัด
3 บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
4 บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
5 บริษัท ยูอาร์ชี (ประเทศไทย) จำกัด
6 บริษัท เพชรดำฟู้ดส์ จำกัด
7 โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
 
 
 
ประเภทรางวัลประจำปี ด้านยา จำนวน 6 รางวัล
1 บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด
2 บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอรี่ง จำกัด
3 บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด สาขา ปราจีนบุรี
4 บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด
5 บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
6 บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)
 
 
 
ประเภทรางวัลประจำปี ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร จำนวน 2 รางวัล
1 บริษัท มิลลิเมด จำกัด
2 บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด
 
 
 
ประเภทรางวัลประจำปี ด้านเครื่องมือแพทย์ จำนวน 4 รางวัล
1 บริษัท โอกาโมโต รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด
2 บริษัท ไทยฮอสพิทอล โปรดักส์ จำกัด
3 บริษัท เอ็ม.อาร์.ไอ. จำกัด
4 บริษัท โนวาเมดิค จำกัด
 
 
 
 
ประเภทรางวัลประจำปี ด้านเครื่องสำอาง จำนวน 6 รางวัล
1 บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด
2 บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด
3 บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
4 บริษัทไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด
5 บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด
6 บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูเฟคเจอรี่ง (ประเทศไทย) จำกัด
 
 
ประเภทรางวัลประจำปี ด้านวัตถุอันตรายฯ จำนวน 3 รางวัล
1 บริษัท เอิร์ธ (ประเทศไทย) จำกัด
2 บริษัท ไบรด์ บิวตี้ แคร์ คอสเมติก จำกัด
3 บริษัท อิคาร เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
 
 
 
ประเภทรางวัลประจำปี ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน จำนวน 4 รางวัล
1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านผลิตเครื่องแกงบ้านหนองตาม จ. นครศรีธรรมราช
3 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมบ้านบุญมี จ. ฉะเชิงเทรา
4 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทฤษฎีใหม่ (ขิงแปรรูปนวลอนันต์) จ. เพชรบูรณ์
 
 
 
ประเภทรางวัลประจำปี ด้านเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายฯ จำนวน 2 รางวัล
1 บริษัท สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอรี่ง จำกัด เครื่องสำอางและวัตถุอันตรายฯ
2 บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด เครื่องสำอางและวัตถุอันตรายฯ
 
 
 
ประเภทรางวัลประจำปี ด้านเครื่องมือแพทย์และเครื่องสำอาง จำนวน 1 รางวัล
1 บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด เครื่องมือแพทย์และเครื่องสำอาง
 
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น ประเภทนวัตกรรม จำนวน 2 รางวัล
 
 1. ผลิตภัณฑ์อภัย บี - เมล่อน มะระขึ้นก มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
 2. ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกล้วยผงสำเร็จรูป รสธรรมชาติ (ตรา ดีปาษณะ) วิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจ จังหวัดสมุทรสงคราม
 
 
 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น ประเภทส่งเสริมการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ จำนวน 11 รางวัล
 
 1. ผลิตภัณฑ์ซอสกัญชา (ตรา ดีอีเค 420) บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
 2. ผลิตภัณฑ์ ลูกชิ้นกัญชา วรารัตน์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรารัตน์ ฟู้ดส์
 3. ผลิตภัณฑ์ยูสตาร์ซีบีดีคอนเซ็นเทรด เชรั่ม อิน ครีม บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
 4. ผลิตภัณฑ์มิสทิน แคนนะบิส ลีฟ เพาเดอร์ มอยส์เจอร์ รีแพร์ ชาวเวอร์ ครีม บริษัท เอส แอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
 5. ผลิตภัณฑ์ไม้มอยเจอร์โกลว์เฮมพ์ชิด เอ็กซ์แทรค บริษัท เอสแอลซี อินเตอร์แล็บ จำกัด
 6. ผลิตภัณฑ์พัฟเค้กสอดไส้ครีมกลิ่นส้ม ตราดิวเบอร์รี่ บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด
 7. ผลิตภัณฑ์ถุงยางอนามัยวันทัช แฮปปี้ บริษัท ไทยนิปปอน รับเบอร์ อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
 8. ผลิตภัณฑ์ถุงยางอนามัย ไลฟ์สไตล์ แฟนตาชี บริษัท ชัวร์เท็กซ์ จำกัด
 9. ผลิตภัณฑ์ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรสกัด บริษัท สกายไลน์ เฮลท์ แคร์ จำกัด
 10. ผลิตภัณฑ์เบลสิด ซัสเพนชั่น บริษัท ไบโอแลป จำกัด
 11. ผลิตภัณฑ์แพกทรีน่า อโรมาเธอราพี มาสชาจ ออยล์ อิพพี รีเนียน บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เอลท์แคร์ จำกัด
 
 
 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น ประเภทส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก จำนวน 8 รางวัล
 
 1. ผลิตภัณฑ์ขิงหยอง รสสาหร่าย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้นทฤษฎีใหม่ (ขิงแปรรูปนวลอนันต์) จังหวัดเพชรบูรณ์
 2. ผลิตภัณฑ์มะขามอบแห้งแกะเมล็ด บริษัท ไนน์ แทมมะรินด์ จำกัด จังหวัดเพชรบูรณ์
 3. ผลิตภัณฑ์ปลาส้มเนื้อล้วน รสออริจินัล บริษัท ไร่นายจุล คุ้นวงศ์ จำกัด จังหวัดเพชรบูรณ์
 4. ผลิตภัณฑ์กุนเชียงปลาสลิดพร้อมบริโภค วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสหกรณ์วัดลาดปลาเค้า จังหวัดสุพรรณบุรี
 5. ผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะมะลิ ไส้ฝอยทอง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมบ้านบุญมี จังหวัดฉะเชิงเทรา
 6. ผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาร้าแจ่วบอง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
 7. ผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้าปรุงสุก ตราสุนทรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำปลาร้าปรุงสุกสุนทรี จังหวัดอำนาจเจริญ
 8. ผลิตภัณฑ์กาแฟแท้ 100% คั่ว ตราถ้ำสิงห์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟ บ้านถ้ำสิงห์ จังหวัดชุมพร
 
 
 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น ประเภทสร้างสรรค์ จำนวน 3 รางวัล
 
 1. ผลิตภัณฑ์คุกกี้ขิงธัญพืช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทฤษฎีใหม่ (ขิงแปรรูปนวลอนันต์) จังหวัดเพชรบูรณ์
 2. ผลิตภัณฑ์เส้นพาสต้าจากถั่วเขียว บริษัท ข้าวดินดี จำกัด
 3. ผลิตภัณฑ์ขนมคุกกี้กุ๊กไก่ ไส้สับปะรด แม่หนิงภูดอย
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด