ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ครม.อนุมัติร่างฯ ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่ม จาก 50,000 เป็น 65,000 บาท

ครม.อนุมัติร่างฯ ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่ม จาก 50,000 เป็น 65,000 บาท HealthServ.net
ครม.อนุมัติร่างฯ ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่ม จาก 50,000 เป็น 65,000 บาท ThumbMobile HealthServ.net

ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวงค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย จากเดิม 50,000 เพิ่มเป็น 65,000 บาท กรณีลูกจ้างบาดเจ็บศรีษะรุนแรง ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มไม่เกิน 100,000 บาท

 
                20 กุมภาพันธ์ 2567 นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย (ฉบับที่ ..) ... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงค่ารักษาพยาบาลทีให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2563 โดยปรับอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่ายจากเดิม 50,000 เป็น 65,000 และแก้ไขลักษณะการบาดเจ็บรุนแรงของศรีษะ 
 
                นายคารม กล่าวว่า ร่างกฎกระทรวงค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้าง มีสาระสำคัญ ดังนี้ เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน 65,000 บาท ในกรณีที่ค่ารักษาพยาบาลจ่ายไม่เพียงพอ ให้นายจ้างจ่ายจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นเพิ่มขึ้นอีกไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยบาดเจ็บอย่างรุนแรงของศรีษะ
 
                “การปรับอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย เป็นการปรับอัตราค่ารักษาพยาบาลเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความก้าวหน้า การแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงฉบับนี้จึงเป็นการคุ้มครองให้ลูกจ้างได้รับการรักษาพยาบาลตามความเหมาะสมแก่อันตรายหรือความเจ็บป่วย” นายคารม กล่าว
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด