ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ผู้ประกอบโรคศิลปะ 9 สาขา

ผู้ประกอบโรคศิลปะ 9 สาขา HealthServ.net
ผู้ประกอบโรคศิลปะ 9 สาขา ThumbMobile HealthServ.net

ผู้ประกอบโรคศิลปะ หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะจากคณะกรรมการวิชาชีพโดยปัจจุบันมีการประกอบโรคศิลปะตาม พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ 9 สาขา ได้แก่ 1.สาขากิจกรรมบำบัด 2.สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 3.สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 4.สาขารังสีเทคนิค 5.สาขาจิตวิทยาคลินิก 6.สาขากายอุปกรณ์ 7.สาขาการแพทย์แผนจีน 8.สาขาการกำหนดอาหาร 9.สาขาฉุกเฉินการแพทย์ (พ.ค.2566)

ผู้ประกอบโรคศิลปะ


หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะจากคณะกรรมการวิชาชีพ โดยปัจจุบันมีการประกอบโรคศิลปะตาม พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะดังนี้
 
1.สาขากิจกรรมบำบัด หมายความว่า การกระทำเกี่ยวกับความสามารถของบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้และการพัฒนาเกี่ยวกับเด็ก โดยกระบวนการตรวจประเมิน ส่งเสริมป้องกันบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ เพื่อให้บุคคลดำเนินชีวิตได้ตามศักยภาพโดยนำกิจกรรม วิธีการ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมมาเป็นวิธีการในการบำบัด
 
2.สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย หมายความว่า การแก้ไขการพูดและการแก้ไขการได้ยิน การแก้ไขการพูด หมายความว่า การกระทำต่อมนุษย์เกี่ยวกับการตรวจประเมินการวินิจฉัยและการบำบัดความผิดปกติของการพูดและการสื่อภาษา การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การแก้ไขและการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการพูด และความสามารถทางการสื่อภาษา ด้วยวิธีการแก้ไขการพูดหรือการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการแก้ไขการพูด รวมทั้งการติดตามผล การแก้ไขการได้ยิน หมายความว่า การกระทำต่อมนุษย์เกี่ยวกับการตรวจประเมินการวินิจฉัยและการบำบัดความผิดปกติของการได้ยิน ความรู้สึกผิดปกติที่เกี่ยวเนื่องกับการได้ยิน การส่งเสริมสุขภาพการป้องกัน การแก้ไขและการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ หรือการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางโสตสัมผัสวิทยาด้วยวิธีการทางโสตสัมผัสวิทยา รวมทั้งการติดตามผล
 
3.สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก หมายความว่า การกระทำต่อมนุษย์เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับหัวใจและปอด และการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการประคับประคองการทำงานของระบบหมุนเวียนของโลหิตให้อยู่ในภาวะปกติ ระหว่างการผ่าตัดหัวใจและทรวงอก รวมทั้งการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการดูแลผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยในห้องฉุกเฉิน
 
4.สาขารังสีเทคนิค หมายความว่า การกระทำใดๆ ต่อมนุษย์โดยใช้รังสีหรือสารกัมมันตรังสีทางการแพทย์ชนิดต่างๆ เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค การบำบัดโรคหรือการวิจัย ด้วยวิธีการทางรังสีวิทยาหรือการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์อย่างอื่นที่รัฐมนตรีประกาศให้เป็นเครื่องมืออุปกรณ์ทางรังสีวิทยา
 
5.สาขาจิตวิทยาคลินิก หมายความว่า การกระทำต่อมนุษย์เกี่ยวกับการตรวจการวินิจฉัย การบำบัดความผิดปกติทางจิต อันเนื่องจากภาวะทางจิตใจ บุคลิกภาพ ระดับเชาวน์ปัญญา อารมณ์ พฤติกรรมการปรับตัว ความเครียดหรือพยาธิสภาพทางสมอง รวมทั้งการวิจัย การส่งเสริมและประเมินภาวะสุขภาพทางจิตด้วยวิธีการเฉพาะทางจิตวิทยาคลีนิก หรือการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์อย่างอื่นที่รัฐมนตรีประกาศให้เป็นเครื่องมืออุปกรณ์ทางจิตวิทยาคลินิก
 
6.สาขากายอุปกรณ์ หมายความว่า การกระทำต่อร่างกายมนุษย์เกี่ยวกับการตรวจประเมินความพิการการผลิตอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์เทียมภายนอกร่างกาย สำหรับใช้ทดแทนส่วนของร่างกายที่สูญหายหรือบกพร่องเกี่ยวกับระบบประสาท กล้ามเนื้อ และกระดูก ตามที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้วินิจฉัยสั่งการรักษา
 
7.สาขาการแพทย์แผนจีน หมายความว่า การกระทำต่อมนุษย์หรือมุ่งหมายจะกระทำต่อมนุษย์เกี่ยวกับการตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การบำบัดโรค การป้องกันโรค การส่งเสริม และการฟื้นฟูสุขภาพโดยใช้ความรู้แบบแพทย์แผนจีน

8.สาขาการกำหนดอาหาร หมายความว่า การกระทำหรือมุ่งหมายจะกระทำต่อมนุษย์เกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาโภชนาการโดยประเมินภาวะโภชนาการของผู้ป่วย วิเคราะห์และวางแผนการให้โภชนบำบัด การให้คำปรึกษา ติดตาม ประเมินผล ส่งเสริม และฟื้นฟูภาวะโภชนาการ และการดัดแปลงอาหารเฉพาะโรค ให้เป็นไปตามแผนการรักษาเพื่อให้เหมาะสมกับโรคและภาวะโภชนาการ ทั้งนี้ ไม่หมายความรวมถึงการปรุงและการประกอบอาหารสำหรับการให้บริการผู้ป่วยตามปกติในสถานพยาบาล
 
9.สาขาฉุกเฉินการแพทย์ หมายความว่า การกระทำต่อมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินตามกฎหมาย ว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน เกี่ยวกับการประเมิน การคัดแยก การวินิจฉัย การบำบัด และการเคลื่อนย้าย หรือการลำเลียง ด้วยวิธีการใช้ยา เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับฉุกเฉินการแพทย์ เพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรือการรุนแรงขึ้นของการบาดเจ็บหรืออาการป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างทันท่วงที ทั้งนี้ นับแต่การรับรู้ถึงภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินจนพ้นภาวะฉุกเฉินหรือส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการแพทย์และสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
 


 

กลุ่มการประกอบโรคศิลปะ


1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการประกอบโรคศิลปะ
มีงานที่รับผิดชอบดังนี้
 - งานขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ
 - งานควบคุมกำกับผู้ประกอบโรคศิลปะ
 - งานรับรองสถาบันการศึกษา
 - งานการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
 - งานกล่าวหากล่าวโทษ
 - งานพัฒนากฎหมาย
 - งานส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบโรคศิลปะ
 - งานเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพ
 
 
2. กลุ่มการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์ทางเลือก
มีงานที่รับผิดชอบดังนี้
 - งานขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ
 - งานควบคุมกำกับผู้ประกอบโรคศิลปะ
 - งานรับรองสถาบันการศึกษา
 - งานกล่าวหากล่าวโทษ
 - งานพัฒนากฎหมาย
 - งานส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบโรคศิลปะ
 - งานกำหนดเป็นสาขา/ศาสตร์การประกอบโรคศิลปะ
 - งานคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ
 

มาตรฐานการประกอบโรคศิลปะและแนวทางการปฏิบัติทางวิชาชีพ จะประกอบไปด้วย

1. สาขากิจกรรมบำบัด

1.1 มาตรฐานการประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด (Professional Standards for The Art of Healing in Occupational Therapy )

1.2 แนวปฏิบัติทางคลินิกกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้รับบริการโรคหลอดเลือดสมอง (Occupational Therapy Clinical Practice Guideline for Clients with Celebro Vascular Disease)


1.3 แนวปฏิบัติทางคลินิกกิจกรรมบำบัดสำหรับบุคคลออทิสติกสเปคตรัม (Occupational Therapy Clinical Practice Guideline for Individuals with Autistic Spectrum Disorders; OT-CPG-ASD)

2. สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

- มาตรฐานการประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย (Professional Standards for The Art of Healing in Communication Disorders )

3. สาขากายอุปกรณ์

- ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์ เรื่อง มาตรฐานวิชาชีพสำหรับ ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์ พ.ศ. 2556

4. สาขาจิตวิทยาคลินิก

- มาตรฐานการประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก
(Professional Standards for The Art of Healing in Clinical Psychology )
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก
- แนวทางการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก

5. สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

- ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก เรื่อง มาตรฐานการ ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก พ.ศ. 2554

6. สาขารังสีเทคนิค

- ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค เรื่อง สมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ
สำหรับผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค พ.ศ. 2551

7. สาขาการแพทย์แผนจีน

- ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน ฉบับที่ ๑/๒๕๕๔
เรื่อง เกณฑ์และแบบประเมินเพื่อการรับรองสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญาหรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา สาขาการแพทย์แผนจีน พ.ศ. ๒๕๕๔

- ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน ฉบับที่ ๒/๒๕๕๔ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญา หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา สาขาการแพทย์แผนจีน
พ.ศ. ๒๕๕๔

6. สาขาทัศนมาตรศาสตร์

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การต่ออายุหนังสืออนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

 

 การรับรองสถาบันการศึกษาโดยคณะกรรมการวิชาชีพ

1. สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

 
  1.1 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 18 เม.ย. 57 ถึง 17 เม.ย. 62
  1.2 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 14 ก.ค. 60 ถึง 13 ก.ค. 65
  1.3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 16 ก.พ. 59 ถึง 15 ก.พ. 64
   

2. สาขากิจกรรมบำบัด  

 
  2.1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากิจกรรมบำบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 14 มี.ค. 54 ถึง 13 มี.ค. 59
  2.2 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกายภาพบำบัด วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากิจกรรมบำบัด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550 20 มี.ค. 55 ถึง 19 มี.ค. 60
  2.3 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกายภาพบำบัด วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากิจกรรมบำบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 20 มี.ค. 55 ถึง 19 มี.ค. 60
  2.4 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกายภาพบำบัด วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากิจกรรมบำบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 20 ธ.ค. 55 ถึง 19 ธ.ค. 60
  2.5 มหามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากิจกรรมบำบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 11 เม.ย. 59 ถึง 10 เม.ย. 64
  2.6 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกายภาพบำบัด วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากิจกรรมบำบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 24 มี.ค. 60 ถึง 23 มี.ค. 65
   

3. สาขากายอุปกรณ์  

 
  3.1 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ฯ กายอุปกรณ์ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 19 มี.ค. 56 ถึง 18 มี.ค. 61
  3.2 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ฯ กายอุปกรณ์ศาสตรบัณฑิต(แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 28 มิ.ย. 60 ถึง 27 มิ.ย. 65
  3.3 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ฯ วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขากายอุปกรณ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 12 มี.ค. 62 ถึง 11 มี.ค. 67
  3.4 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ฯ วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขากายอุปกรณ์ (หลักสูตรนานาชาติ)หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 12 มี.ค. 62 ถึง 11 มี.ค. 67
   

4. สาขารังสีเทคนิค  

 
  4.1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 7 มี.ค. 54 ถึง 6 มี.ค. 59
  4.2 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 31 มี.ค. 54 ถึง 30 มี.ค. 59
  4.3 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 16 ก.ค. 55 ถึง 15 ก.ค. 60
  4.4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 25 มี.ค. 56 ถึง 24 มี.ค. 61
  4.5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 25 มี.ค. 56 ถึง 24 มี.ค. 61
  4.6 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 27 มี.ค. 58 ถึง 26 มี.ค. 63
  4.7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสหเวชศาสตร์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 8 ก.ค. 58 ถึง 7 ก.ค. 63
  4.8 มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวืทยาศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 24 เม.ย. 59 ถึง 25 เม.ย. 64
  4.9 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 24 เม.ย. 59 ถึง 25 เม.ย. 64
  4.10 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 24 เม.ย. 59 ถึง 25 เม.ย. 64
  4.11 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะรังสีเทคนิค วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) 27 มิ.ย. 59 ถึง 26 มิ.ย. 64
  4.12 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) 31 ต.ค. 59 ถึง 30 ต.ค. 64
  4.13 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 10 มี.ค. 60 ถึง 9 มี.ค. 65
  4.14 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 4 ก.ค. 59 ถึง 3 ก.ค. 65
  4.15 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 28 มิ.ย. 61 ถึง 28 มิ.ย. 66
  4.16 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค หลักสูตรใหม่ 2561 29 มิ.ย. 61 ถึง 28 มิ.ย. 66
  4.17 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 29 มิ.ย. 61 ถึง 28 มิ.ย. 66
   

5.สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย  

 
  5.1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 25 ธ.ค. 51 - 12 พ.ค. 59
  5.2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 28 พ.ค. 56 - 27 พ.ค. 61
  5.3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 1 พ.ย. 61 - 31 ต.ค. 66
   

6. สาขาจิตวิทยาคลินิก  

 
  6.1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 4 พ.ย. 52 - 3 พ.ย. 57
  6.2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง 2554) 25 เม.ย. 55 - 24 เม.ย.60
  6.3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 4 พ.ย. 52 - 3 พ.ย. 57
  6.4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 30 พ.ย. 55 - 29 พ.ย. 60
  6.5 คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 18 ม.ค. 54 - 17 ม.ค. 59
  6.6 คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง 2554) 8 มี.ค. 55 - 7 มี.ค. 60
  6.7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 4 พ.ย. 52 - 3 พ.ย. 57
  6.8 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง 2556) 15 ก.ค. 56 - 14 ก.ค. 61
  6.9 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 4 พ.ย. 52 - 3 พ.ย. 57
  6.10 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 7 ก.ค. 57 - 6 ก.ค. 62
  6.11 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาจิตวิทยา) 4 พ.ย. 52 - 3 พ.ย. 57
  6.12 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาจิตวิทยา)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 25 เม.ย. 57 - 24 เม.ย. 62
  6.13 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก 4 พ.ย. 52 - 3 พ.ย. 57
  6.14 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 28 มิ.ย. 55 - 27 มิ.ย. 60
  6.15 คณะศึกษาศาสตร์ ม.รามคำแหง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยา) 4 พ.ย. 52 - 3 พ.ย. 57
  6.16 คณะศึกษาศาสตร์ ม.รามคำแหง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 7 มิ.ย. 56 - 6 มิ.ย. 61
  6.17 คณะศึกษาศาสตร์ ม.มหาสารคาม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง 2556) 15 ก.ค. 56 - 14 ก.ค. 61
  6.18 คณะศึกษาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง 2554) 1 เม.ย. 58 - 31 มี.ค. 63
  6.19 คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง 2560) 18 ก.พ. 60 - 27 ก.พ. 65
  6.20 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง 2559) 18 ก.พ. 60 - 27 ก.พ. 65
  6.21 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง 2560) 28 ก.พ. 60 - 27 ก.พ. 65
  6.22 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 6 ก.ค. 60 - 5 ก.ค. 65
  6.23 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 2 กพ.61- 1 กพ.66
  6.24 คณะศึกษาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 2 กพ.61- 1 กพ.66
  6.25 คณะมนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง 2561) 13 ก.ค.61- 12 ก.ค.66
  6.26 คณะศึกษาศาสตร์ ม.มหาสารคาม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง 2560) 13 ก.ค.61- 12 ก.ค.66
   

7. สาขาการแพทย์แผนจีน  

 
  7.1คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 25 พฤษภาคม  2555 ถึง 24 พฤษภาคม  2560
  7.2 วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 25 พฤษภาคม  2555 ถึง 24 พฤษภาคม  2560
  7.3 คณะการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยนครราชสีมา หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 25 พฤษภาคม  2555 ถึง 24 พฤษภาคม  2560
  7.4 คณะแพทย์ตะวันออก วิทยาลัยเชียงราย หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556 25 เมษายน 2556 ถึง 24 เมษายน 2561
  7.5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557 20 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 19 กุมภาพันธ์2562
  7.6 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556 20 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 19 กุมภาพันธ์2562
  7.7 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 30 กันยายน 2557 ถึง 29 กันยายน 2562
  7.8 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรการแพทย์แผนจีน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 14 ธันวาคม 2559 ถึง 13 ธันวาคม 2564
  ชื่อสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่ได้รับการรับรอง
  ปี 2553
  ปี 2554
   

8. ทัศนมาตรศาสตร์  

 
  8.1Manila Central University ประเทศฟิลิปปินส์
  8.2Southwestern University ประเทศฟิลิปปินส์
  8.3Cebu Doctor College ประเทศฟิลิปปินส์
  8.4Centro Escolar University ประเทศฟิลิปปินส์
  8.5University of New South Wales Australia
  8.6Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  8.7มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเทศไทย
  8.8มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศไทย
  8.9มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย
   

9. ไคโรแพรคติก  

 
   
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด