ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

การขอสำเนาประวัติการรักษา เพื่อรักษาต่อ/เคลมประกัน โรงพยาบาลขอนแก่น

การขอสำเนาประวัติการรักษา เพื่อรักษาต่อ/เคลมประกัน โรงพยาบาลขอนแก่น Thumb HealthServ.net
การขอสำเนาประวัติการรักษา เพื่อรักษาต่อ/เคลมประกัน โรงพยาบาลขอนแก่น ThumbMobile HealthServ.net

2 กรณี ได้แก่ กรณีบริษัทประกัน/ธนาคารต้องการประวัติ ประกอบการพิจารณา และ กรณี โรงพยาบาลต้องการประวัติเพื่อประกอบการตรวจรักษา
ผู้ยื่น 3 แบบ ได้แก่ A ผู้ป่วยมายื่นขอประวัติด้วยตนเอง B ญาติสายตรงของผู้ป่วยมายื่นขอประวัติ C กรณีไม่ใช่ญาติสายตรงของผู้ป่วย มายื่นขอประวัติ
ค่าธรรมเนียมบริการ 300 บาท
สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ โรงพยาบาลขอนแก่น โทร.043-009900

 การขอสำเนาประวัติการรักษา โรงพยาบาลขอนแก่น
(กรณีไม่สามารถเดินทางมายื่นคำร้องที่โรงพยาบาลได้)
 

กรณีบริษัทประกัน/ธนาคารต้องการประวัติ ประกอบการพิจารณา


1.ทำหนังสือขอประวัติการรักษา เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมแนบ
เอกสาร ตามข้อ C
 
2. จัดส่งหนังสือ พร้อมเอกสารมาที่ รพ.ขอนแก่น เลขที่ 56 หมู่ 4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
 
3.ชำระค่าธรรมเนียม จำนวน 300 บาท
สามารถชำระเป็น เงินสด / เช็ค /
หรือ โอนเข้าบัญชีธนาคารของโรงพยาบาล
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 405-1-00688-3
 

กรณี โรงพยาบาลต้องการประวัติเพื่อประกอบการตรวจรักษา
 

1.ทำหนังสือขอประวัติการรักษา เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมแนบเอกสาร ตามข้อ C
 
2. จัดส่งหนังสือ พร้อมเอกสารมา
รพ.ขอนแก่น ได้ 3 ช่องทาง
  • ส่งเป็นจดหมาย เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น
  • ส่งโทรสาร มาที่เบอร์ 043-009900 ต่อ 4674
  • ส่งทาง LINE ได้ที่ @qvw0580l (ตัวสุดท้าย L เล็ก) หรือ สแกน QR Code
 
 

เอกสารประกอบการยื่นใบคำร้อง


 
A ผู้ป่วยมายื่นขอประวัติด้วยตนเอง

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 
B ญาติสายตรงของผู้ป่วยมายื่นขอประวัติ

( ได้แก่ บิดา/มารดา /คู่สมรสและบุตร)
 
สำเนาบัตรประชาชนของผู้ป่วย จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาสดิบัตร (กรณีผู้ป่วยเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี) จำนวน 1 ฉนับ
สำเนาบัตรประชาชนผู้ยื่นคำร้องขอ จำนวน 1 ฉบัน
สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีเป็นคู่สมรส) จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน ( ถรณีนามสกุลไม่ตรงกัน) จำนวน 1 ฉบับ

 

C กรณีไม่ใช่ญาติสายตรงของผู้ป่วย มายื่นขอประวัติ

(เช่น ตัวแทนประกัน )
สำเนาบัตรประชาชนของผู้ป่วย จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาสูติบัตร (กรณีผู้ป่วยเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี) จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประชาชนผู้ยื่นคำร้องขอ จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีเป็นคู่สมรส) จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน ( กรณีนามสกุลไม่ตรงกัน) จำนวน 1 ฉบับ
หนังสือมอบอำนาจจากผู้ป่วย จำนวน 1 ฉบับ

เอกสารเพิ่มเติม กรณีผู้ป่วยเสียชีวิต
 
สำเนาไบมรณะบัตร
สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน ของผู้เสียชีวิตและผู้ยื่นขอ
สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีเป็นคู่สมรส)
 
การขอสำเนาประวัติการรักษา เพื่อรักษาต่อ/เคลมประกัน โรงพยาบาลขอนแก่น HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด