ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

บริการรับนัดตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว โรงพยาบาลราชวิถี

บริการรับนัดตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว โรงพยาบาลราชวิถี Thumb HealthServ.net
บริการรับนัดตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว โรงพยาบาลราชวิถี ThumbMobile HealthServ.net

โรงพยาบาลราชวิถี บริการรับนัดตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวทุกวันราชการ (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เริ่ม 21 กุมภาพันธ์ 2565 สอบถามเพิ่มเติม กลุ่มงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลราชวิถี
โทร 02-2062900 ต่อ 60218 และ 60214

บริการรับนัดตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว โรงพยาบาลราชวิถี HealthServ
 
 
บริการรับนัดตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวทุกวันราชการ ( ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) เริ่ม 21 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00-15.30 น. ณ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยโรงพยาบาลจะนัดเป็นช่วงวลา
 
ให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ทุกวัน เสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 6 มีนาคม 2565 เวลา 07.00-16.00 น. ณ ห้องตรวจเฉพาะโรคอายุรกรรม ตามวัน-เวลา ที่ระบุในใบนัด
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 1 นัดตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

 
เอกสารที่ต้องเตรียม
1.1. เอกสารแรงงานต่างด้าว *สำเนาอย่างละ 2 ฉบับ*
- พาสปอร์ต (Passport)
- ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)
- บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หน้า-หลัง (บัตรชมพู) 
- แบบบัญชีรายชื่อ/บต.ต่างๆ (ถ้ามี)
- บัตรประกันสุขภาพ และ บัตรประจำตัวผู้ป่วยโรงพยาบาลราชวิถี (ถ้ามี)
- กรณีมีสิทธิ์ประกันสังคม นำบัตรประกันสังคม (บัตรสีฟ้า) หรือหลักฐานการส่งเงินสมทบ
 
1.2. เอกสารนายจ้าง *สำเนาอย่างละ 2 ฉบับ*
กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมถา
- ทะเบียนบ้าน
- บัตรประชาชน + เบอร์โทรศัพท์นายจ้างที่ติดต่อได้
 
กรณีนายจ้างรูปแบบบริษัท
- หนังสือรับรองบริษัท หน้าที่มีชื่อบริษัท/กรรมการ/ที่อยู่ + เบอร์โทรศัพท์นายจ้างที่ติดต่อได้
 
*ต้องเป็นพื้นที่ กาม. เท่านั้น หรือมีสัญญาเช่า / หนังสือออกนอกพื้นที่ *
* มอบผู้แทนมายื่นเอกสารนัดตรวจได้ โดยที่แรงงานไม่จำเป็นต้องมาในขั้นตอนนี้
 
 

ค่าใช้จ่าย

 
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพทั้งสิ้น 2,400 บาท หรือ 1,300 บาท (กรณีเข้าประกันสังคม)
- ค่าตรวจสุขภาพฯ 500 บาท
- ค่าตรวจ COVID-19 300 บาท
- ค่าประกันสุขภาพฯ (วันสิ้นสุดสิทธิ์ประกันสุขภาพ 13 ก.พ. 2566) 1,600 บาท/ปี
- ค่าประกันสุขภาพฯ 3 เดือน (กรณีงานที่ต้องเข้าประกันสังคม) 500 บาท
 
*กรุณาชำระเงินก่อนวันนัดตรวจที่การเงิน ชั้น 1 ตึกสิรินธร หรือ เซเว่น อีเลฟเว่น (7-11)
กรณีชำระที่ 7-11 ให้สำเนาใบเสร็จรับเงินไว้ด้วย*
 
 

 

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสุขภาพตามวันเวลาที่นัดหมาย
 

เอกสารที่ต้องเตรียม
2.1. ใบนัดตรวจสุขภาพ + ชุดตรวจสุขภาพ (จากขั้นตอนที่ 1)
2.2. ใบเสร็จรับเงินตัวจริง (กรณีใบเสร็จรับเงินหายต้องมีใบแจ้งความและไปคัดสำเนาใบเสร็จรับเงินที่กลุ่มงานการเงินและบัญชี
 
หากชำระเงินที่ 7-11 ติดต่อ 7-11 สาขาที่ชำระเงิน)
 
เอกสารที่จะได้กลับไป เพื่อนำมารับผลตรวจฯ และบัตรประกันสุขภาพ
- ใบนัดรับผลตรวจสุขภาพฯ
- ใบเสร็จรับเงินฉบับเดิม
 


 

ขั้นตอนที่ 3 รับผลตรวจขสุขภาพ และบัตรประกันสุขภาพ


(ส่งตัวแทนมารับได้ ตามวัน-เวลาในใบนัดรับผล)
 
สิ่งที่จะได้รับมีดังต่อไปนี้
3.1. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง 2 ฉบับ
3.2. ใบรับรองแพทย์ตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3.3. บัตรประกันสุขภาพ
3.4. ใบเสร็จรับเงินฉบับเดิม
 
 
สอบถามเพิ่มเติม กลุ่มงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลราชวิถี 
โทร 02-2062900 ต่อ 60218 และ 60214
บริการรับนัดตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว โรงพยาบาลราชวิถี HealthServ
บริการรับนัดตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว โรงพยาบาลราชวิถี HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด