Vaccine Newsตรวจโควิดข่าวโควิด

สไปค์แว็กซ์ (Spikevax) คู่มือการใช้สไปค์แว็กซ์ สำหรับประชาชน

Spikevax มีข้อบ่งใช้สำหรับฉีดเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายใต้การอนุญาตผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์แบบมีเงื่อนไขในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีการระบาดใหญ่ของโรค แพทย์ผู้ใช้ยาจำเป็นต้องรายงานอาการไม่พึงประสงค์แก่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบตามที่กำหนด

Update: 10/09/2564 View: 290

สไปค์แว็กซ์(Spikevax)

คู่มือการใช้สไปค์แว็กซ์ สำหรับประชาชน
 

โรคโควิด-19 คืออะไร

โควิด-19 เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัสซาร์สคอฟ-2 (SARS-CoV-2) ซึ่งติดต่อจากการ
สัมผัสกับละอองฝอยของน้ำลาย เสมหะ น้้ามูก ของผู้ติดเชื้อ ระยะเวลาตั้งแต่ได้รับเชื้อจนถึงเริ่มมีอาการ
ป่วยประมาณ 2-14 วัน อาการของโรคมีได้ตั้งแต่ มีประวัติไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส
อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ มีน้ำมูก เจ็บคอ ไอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจ
ล้าบาก ตาแดง ผื่น ถ่ายเหลว อาจรุนแรงจนมีอาการปอดอักเสบ และอาจเสียชีวิตได้ ผู้ที่เสี่ยงที่จะมีอาการ
รุนแรงจากโรคโควิด-19 ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอด
เลือดสมอง โรคไตเรื้อรัง โรคมะเร็ง หรือโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง

 

สไปค์แว็กซ์คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร

สไปค์แว็กซ์ คือ วัคซีนที่ใช้เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ที่เกิดจากเชื้อไวรัสซาร์สคอฟ-2 ในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปสารออกฤทธิ์ในสไปค์แว็กซ์ คือ messenger RNA (mRNA) ที่ได้รับการถอดรหัสพันธุกรรมของเชื้อไวรัสซาร์สคอฟ-2 ในการผลิตโปรตีนชนิดหนาม (Spike protein) โดย mRNA จะฝังตัวอยู่ใน SM-102 lipid nanoparticles

 

สไปค์แว็กซ์ออกฤทธิ์อย่างไร

สไปค์แว็กซ์จะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน โดยร่างกายจะสร้างแอนติบอดี้ขึ้นมาเพื่อต่อต้านเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19 โดย mRNA ในวัคซีนจะสั่งให้เซลล์ในร่างกายสร้างโปรตีนหนาม (spike protein) ที่เหมือนกับโปรตีนหนามในเชื้อไวรัส ซึ่งเซลล์ในร่างกายจะสร้างแอนติบอดี้ขึ้นมาเพื่อต่อต้านโปรตีนหนามของเชื้อไวรัสซึ่งจะช่วยป้องกันโรคโควิด-19 เนื่องจากสไปค์แว็กซ์ไม่มีส่วนประกอบของตัวเชื้อไวรัส จึงไม่ทำให้เกิดโรคโควิด-19 ต่อร่างกายของท่าน
 

คำแนะนำและข้อควรทราบก่อนการฉีดสไปค์แว็กซ์

• ห้ามให้วัคซีนหากคุณมี อาการแพ้ตัวยาสำคัญหรือส่วนประกอบอื่นใดในวัคซีนนี้
• คำเตือนและข้อควรระวัง แจ้งบุคลากรทางแพทย์ผู้ดูแลการฉีดวัคซีนของท่านก่อนการรับสไปค์แว็กซ์ หากคุณมีประวัติดังต่อไปนี้
  •  เคยมีประวัติการแพ้อย่างรุนแรง ที่อาจมีอันตรายต่อชีวิตภายหลังการได้รับวัคซีนชนิดอื่นๆ หรือภายหลังการได้รับสไปค์แว็กซ์ในอดีต
  • เคยมีประวัติการแพ้อื่นๆ
  • เป็นผู้มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน
  • เคยเป็นลมหลังจากได้รับการฉีดยา
  • มีภาวะเลือดออกง่ายหรือหยุดยาก เกล็ดเลือดต่ำ การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ หรือได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด
  • กำลังมีอาการป่วย เช่น มีไข้ หนาวสั่น หายใจลำบาก อ่อนเพลียกล้ามเนื้อ
  • หญิงที่กำลังตั้งครรภ์หรือวางแผนจะตั้งครรภ์ หรือมารดาที่กำลังให้นมบุตร
  • มีโรคประจำตัวขั้นรุนแรงที่ไม่สามารถควบคุมโรคได้
  • ได้รับวัคซีนโควิด-19 ชนิดอื่นมาก่อนหน้านี้
  • มีอาการวิตก กังวล ที่เกี่ยวเนื่องกับการได้รับวัคซีนนี้
 

เช่นเดียวกับวัคซีนโควิด-19 ชนิดอื่น ๆ การได้รับสไปค์แว็กซ์จำนวน 2 ครั้ง ห่างกัน 28 วัน อาจไม่สามารถยืนยันการป้องกันโรคหรือการติดเชื้อในผู้ที่ได้รับวัคซีนได้ครบทั้งหมดทุกราย และยังไม่มีข้อมูลสรุปในขณะนี้ว่าท่านจำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ และเมื่อใด ภายหลังจากที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบทั้งสองเข็มแล้ว

 

การใช้ในเด็กและเยาวชน

สไปค์แว็กซ์ไม่มีข้อบ่งใช้ในเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 12 ปี

 

การใช้ยาอื่นร่วมกับสไปค์แว็กซ์

แจ้งบุคลากรทางแพทย์ผู้ดูแลการฉีดวัคซีนของท่าน หากท่านเพิ่งได้รับ หรือรับประทานยาอื่นก่อนการฉีดสไปค์แว็กซ์เพราะวัคซีนอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลของยาอื่น และยาอื่นอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลของวัคซีน ได้
 
 

ผลต่อความสามารถในการขับขี่และการทำงานกับเครื่องจักร

วัคซีนไม่มีหรือมีผลกระทบน้อยมากต่อความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะและการทำงานกับเครื่องจักร อย่างไรก็ตาม ผลข้างเคียงหลังได้รับวัคซีนบางอย่างอาจส่งผลต่อการขับขี่ยานพาหนะหรือการใช้งานเครื่องจักรกลได้ จึงควรพิจารณางดเว้นการขับขี่ยานพาหนะหรือใช้งานเครื่องจักรกล หากท่านมีอาการผิดปกติ และใช้ความระมัดระวังตามความเหมาะสม
 

วิธีการฉีดสไปค์แว็กซ์

ท่านจะได้รับการฉีดสไปค์แว็กซ์ ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร สำหรับการฉีดแต่ละครั้ง จำนวน 2 ครั้ง โดยเข็มที่สองจะฉีดห่างจากเข็มแรก 28 วัน โดยจะได้รับการฉีดวัคซีนด้วยเข็มฉีดยามาตรฐานเข้ากล้ามเนื้อที่บริเวณไหล่

บุคลากรทางแพทย์ผู้ดูแลการฉีดวัคซีน จะทำการสังเกตอาการแพ้เฉียบพลันของท่านอย่างใกล้ชิด ภายหลังการได้รับวัคซีนอย่างน้อย 30 นาที
 

หากท่านลืมนัดหมายการฉีดสไปค์แว็กซ์เข็มที่ 2

ให้รีบไปพบบุคลากรทางแพทย์ผู้ดูแลการฉีดวัคซีน เพื่อขอรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ทันทีที่นึกได้ การกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด-19 อาจให้ผลได้ไม่สูงสุดหากท่านไม่ได้รับการฉีดวัคซีนตาม แผนที่กำหนดไว้
 

คำแนะนำในการสังเกตอาการผิดปกติหลังได้รับวัคซีน

ควรสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดที่สถานพยาบาลภายหลังการได้รับวัคซีนอย่างน้อย 30 นาที และควรสังเกตอาการต่อที่บ้าน หากมีอาการข้างเคียง ควรปรึกษาแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก่อนการรับวัคซีนครั้งต่อไป ควรรับวัคซีนตามกำหนด และเก็บบันทึกการรับวัคซีนไว้เพื่อเป็นหลักฐาน หากมีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับวัคซีนควรปรึกษาแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
 

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการฉีดสไปค์แว็กซ์

แจ้งบุคลากรทางแพทย์ผู้ดูแลการฉีดวัคซีนของท่านโดยด่วนหากสังเกตเห็นอาการแพ้ ดังต่อไปนี้
• รู้สึกจะเป็นลม หรือมีอาการวิงเวียนศีรษะ
• ใจสั่นผิดปกติ
• หายใจถี่
• หายใจไม่สะดวก
• ริมฝีปาก หน้า หรือลำคอบวม
• มีผื่นขึ้น
• คลื่นไส้อาเจียน
• ปวดท้อง
 
ท่านอาจสังเกตพบอาการแพ้ดังนี้ได้

อายุ 18 ปีขึ้นไป
•  พบบ่อยมาก (ร้อยละ 10) : บวมแดงบริเวณรักแร้ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ อาการปวดหรือบวมแดงบริเวณตำแหน่งที่ฉีด รู้สึกอ่อนเพลีย หนาวสั่น มีไข้

•  พบบ่อย (ร้อยละ 1) : มีผื่นขึ้น ตัวแดง หรือมีผื่นลมพิษบริเวณตำแหน่งที่ฉีด

•  พบไม่บ่อย (ร้อยละ 0.1) : มีอาการคันบริเวณตำแหน่งที่ฉีดยา

•  พบได้น้อย (ร้อยละ 0.01) : มีอาการอัมพาตของกล้ามเนื้อส่วนปลายบริเวณใบหน้าแบบเฉียบพลัน อาการหน้าบวม (อาจเกิดได้ในผู้ที่มีประวัติฉีดสารเติมเต็มใต้ผิวหนังเพื่อความสวยงาม

•  ไม่ทราบ (ไม่สามารถประเมินได้จากข้อมูลที่มี) : อาการแพ้ชนิดรุนแรง ภาวะภูมิไวเกิน

อายุ 12-17 ปี
•  พบบ่อยมาก (มากกว่าร้อยละ 10) : อาการเจ็บ/ปวดบริเวณต้าแหน่งที่ฉีดวัคซีน ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย (ปวดกล้ามเนื้อ หนาวสั่น บวมแดงบริเวณรักแร้ ปวดข้อ คลื่นไส้อาเจียน บวมบริเวณที่ฉีดวัคซีน แดง บริเวณที่ฉีดวัคซีน และมีไข้
 
• ไม่ทราบ (ไม่สามารถประเมินได้จากข้อมูลที่มี) : อาการแพ้ชนิดรุนแรง ภาวะภูมิไวเกิน
 
การรายงานอาการข้างเคียงจากการใช้วัคซีน : โปรดแจ้งบุคลากรทางแพทย์ผู้ดูแลการฉีดวัคซีนของท่าน หากสังเกตพบอาการข้างเคียงอย่างอื่นที่ไม่ปรากฎในคู่มือผู้รับวัคซีนนี้

 

หากมีอาการรุนแรงจากการรับวัคซีนนี้ควรทำอย่างไร

หากฉีดวัคซีนแล้วมีปฏิกิริยาแพ้รุนแรง เช่น มีผื่นทั้งตัว หน้าบวม คอบวม หายใจลำบาก ใจสั่น วิงเวียน หรือ
อ่อนแรง หรือมีอาการแขนขาอ่อนแรง
•  ควรรีบไปโรงพยาบาล หรือติดต่อโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด หรือ
•  โทร 1669 เพื่อติดต่อสายด่วนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน
 
ท่านสามารถรายงานอาการไม่พึงประสงค์ที่สงสัยว่าเกี่ยวข้องกับ "สไปค์แว็กซ์" ได้ที่ระบบการ
รายงานผลตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด หรือ เมล์ ZPTH-CS-CRC@zuelligpharma.com

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthservhttps://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)