News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
โครงการโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี HealthServ.net
โครงการโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี HealthServ.net

โครงการโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี เป็นอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีแห่งใหม่ มีพื้นที่ใช้สอยกว่า 278,000 ตารางเมตร จำนวนเตียงทุกประเภทรวมกัน 826 เตียง จะสามารถให้บริการ ผู้ป่วยนอกได้ถึง 2.5 ล้านครั้งต่อปี และให้บริการผู้ป่วยในได้ถึง 55,000 คนต่อปี

โครงการโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี HealthServ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีก่อตั้งขึ้นในฐานะโรงเรียนแพทย์ ควบคู่ไปกับการเปิดให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนจากทั่วประเทศ  โดยเฉพาะผู้ป่วยนอกที่เข้าใช้บริการซึ่งมีจำนวนกว่า 2.4 ล้านครั้งต่อปี ด้วยโครงสร้างอาคารหลักที่มีอายุ 58 ปี เป็นข้อจำกัดสำคัญที่ ไม่เอื้อต่อการปรับปรุงหรือพัฒนางานระบบต่าง ๆ ที่รองรับเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัย อีกทั้งยังมีพื้นที่จำกัดในการขยับขยายพื้นที่เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยใน


        ด้วยข้อจำกัดและเพื่อโอกาสในอนาคต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จึงมีประสงค์ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี ด้วยเป้าหมายหลายด้าน ได้แก่
 • เพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับการรักษาผู้ป่วยในทุกระดับ ทุกสิทธิการรักษา จากทั่วประเทศไทย
 • การเตรียมความพร้อมรองรับโรคที่อุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
 • เป็นศูนย์รวมเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ พร้อมยกระดับวงการแพทย์และสาธารณสุขไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล
 • เป็นศูนย์รวมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการแพทย์ของประเทศไทย
 • เป็นแหล่งผลิตบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะแพทย์ในระดับหลังปริญญา (Post-graduation) เพื่อสร้างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาโรคที่มีความซับซ้อน
 • พัฒนาขึ้นเป็นย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (YMID) ที่จะเป็นศูนย์รวมนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยจากการผนึกกำลังกับเครือข่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งประกอบด้วย
  - ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND CENTER)
  - พื้นที่ Co- Working Space
  - Clinical Research Center
 • ร่วมพัฒนาต่อยอดในด้านสาธารณสุขของประเทศให้มีศักยภาพในระดับสากล สามารถแข่งขันได้ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community)


 

3 หัวใจหลัก เพื่อดูแลผู้ป่วยทุกคน

 
อาคารรามาธิบดีแห่งใหม่ ก่อสร้างด้วยแนวคิด "คิดถึงใจผู้ป่วย" เพราะที่นี่คือพื้นที่ของผู้ป่วยทุกคน โดยคำนึกถึง 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่
 
การบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย (Public Service)
พร้อมด้วยผู้ป่วยนอกได้ 2.5 ล้านคนต่อปี รองรับผู้ป่วยใน 1,000 เตียง หรือ 55,000 รายต่อปี ผู้ป่วยเบิกจ่ายตามสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือประกันสังคมเหมือนอาคารเดิม
 
การเรียนการสอนบุคลากรการแพทย์ (Education)
ทุกตารางนิ้วของโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของห้องเรียนขนาดใหญ่ที่บ่มเพาะ ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยผลิตนักศึกษา จำนวน 950 คนต่อป
 
การวิจัยทางการแพทย์ (Research)
ผนึกกำลังกับเครือข่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพในย่านนวัตกรรมโยธี (YMID) เพื่อการสร้างนวัตกรรมด้านการแพทย์ และชีวการแพทย์ ที่สามารถนำไปต่อยอดและเป็นประโยชน์ทางด้านสาธารณสุขของประเทศในระยะยาว 


 
โครงการโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี HealthServ


เกี่ยวกับโครงการ

อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีแห่งใหม่นี้
 • ตั้งอยู่บนพื้นที่ส่วนหนึ่งของด้านหน้าองค์การเภสัชกรรม มีขนาด 15 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา
 • เป็นอาคาร 25 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 2 ชั้น พื้นที่จอดรถรองรับได้ 1,500 คัน
 • มีพื้นที่ใช้สอยกว่า 278,000 ตารางเมตร มากกว่าพื้นที่ใช้สอยของอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์เกือบ 3 เท่า 
 • มีศักยภาพรองรับผู้ป่วยนอกได้ 2.5 ล้านครั้งต่อปี และให้บริการผู้ป่วยในได้ถึง 55,000 คนต่อปี
 • จำนวนเตียงทุกประเภท (IPD ICU) รวมกัน 826 เตียง รองรับผู้ป่วยที่ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานได้อย่างเต็มศักยภาพ
 • จุดรับส่งผู้ป่วยยาว 140 เมตร ตอบโจทย์การคิดถึงใจผู้ป่วยจำแนกศักยภาพตามประเภทห้อง


ห้องพักผู้ป่วย
 • รองรับผู้ป่วยใน 826 เตียง
 • เพิ่มจำนวนห้องพักเดี่ยวมากขึ้น
 • ห้องพักรวมมีขนาดสูงสุดเพียง 4 เตียง ลดความแออัด ช่วยควบคุมการแพร่เชื้อได้ดีขึ้น
 
ห้อง ICU
 • มีห้อง ICU เดี่ยวประมาณ 240 ห้อง
 • ออกแบบตามแนวคิด “Healing Environment” ผู้ป่วยสามารถมองเห็นด้านนอกตามแนวคิดสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา ช่วยเสริมสร้างกำลังใจและกระตุ้นให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการเจ็บป่วยในสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุ ช่วยกระตุ้นให้ฟื้นตัวเร็วขึ้น
 • ผู้ดูแลเฝ้าสังเกตผู้ป่วยได้อย่างใกล้ชิด 
 
ห้องผ่าตัด OR
 • มีทั้งหมด 50 ห้อง รองรับการทำงานแบบบูรณาการทุกสาขาวิชาเพื่อรักษาโรคซับซ้อน รองรับการผ่าตัดโรคซับซ้อนพร้อมนวัตกรรมหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด
 • OR Hybrid ห้องผ่าตัดผู้ป่วยโรคซับซ้อนทางหัวใจ มีความแม่นยำ ปลอดภัย
 • Robotic Surgery หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด ช่วยให้แผลเล็ก ฟื้นตัวเร็ว
 • Ambulatory Center ศูนย์ผ่าตัดแบบไม่นอนโรงพยาบาล
 • ห้องสวนหลอดเลือดหัวใจ (Cath Lab) รองรับผู้ป่วยวิกฤตที่ป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดโดยเฉพาะ
 
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก
 • มี 4 ชั้น ห้องตรวจกว่า 325 ห้อง
 • Imagine Center ให้บริการ Scan, X-ray, CT, Ultrasound, MRI แบบ 24 ชั่วโมง ลดระยะเวลารอคอยการตรวจ
 • Patient Operation Center ศูนย์ให้บริการผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดที่ต้องพบแพทย์หลายด้าน เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ลดการเคลื่อนที่ของผู้ป่วย สะดวกและประหยัดเวลา


 
โครงการโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี HealthServ
 
 

งบประมาณการลงทุน


คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี กรอบวงเงิน 11,629.65 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (2565-2570) เป็นเงินงบประมาณจำนวน 7,764.00 ล้านบาท และ เงินนอกงบประมาณ จำนวน 3,865.65 ล้านบาท


ปัจจุบัน โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ  ปี 2566 จะเป็นการคัดเลือกบริษัทก่อสร้าง และจะเริ่มก่อสร้าง ปี 2567 และคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการภายในปี พ.ศ 2571
 
 โครงการโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี
 โครงการโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี
 
 โครงการโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี
 โครงการโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี
 
 โครงการโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี
 โครงการโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี
 
 โครงการโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี
 โครงการโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี
 
 โครงการโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี
 โครงการโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี
 
 โครงการโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี
 โครงการโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี
 
 โครงการโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี
 โครงการโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี
 
 โครงการโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี
 โครงการโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี
 
 โครงการโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี
 โครงการโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี
รศ.ดร.พญ.อติพร อิงค์สาธิต และ ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
 โครงการโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี
 โครงการโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี
ศ.ดร.พญ.อติพร อิงค์สาธิต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์

270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง