ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โครงการโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี

โครงการโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี HealthServ.net

โครงการโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี เป็นอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีแห่งใหม่ มีพื้นที่ใช้สอยกว่า 278,000 ตารางเมตร จำนวนเตียงทุกประเภทรวมกัน 826 เตียง จะสามารถให้บริการ ผู้ป่วยนอกได้ถึง 2.5 ล้านครั้งต่อปี และให้บริการผู้ป่วยในได้ถึง 55,000 คนต่อปี

โครงการโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี ThumbMobile HealthServ.net
โครงการโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี HealthServ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีก่อตั้งขึ้นในฐานะโรงเรียนแพทย์ ควบคู่ไปกับการเปิดให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนจากทั่วประเทศ  โดยเฉพาะผู้ป่วยนอกที่เข้าใช้บริการซึ่งมีจำนวนกว่า 2.4 ล้านครั้งต่อปี ด้วยโครงสร้างอาคารหลักที่มีอายุ 58 ปี เป็นข้อจำกัดสำคัญที่ ไม่เอื้อต่อการปรับปรุงหรือพัฒนางานระบบต่าง ๆ ที่รองรับเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัย อีกทั้งยังมีพื้นที่จำกัดในการขยับขยายพื้นที่เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยใน


        ด้วยข้อจำกัดและเพื่อโอกาสในอนาคต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จึงมีประสงค์ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี ด้วยเป้าหมายหลายด้าน ได้แก่
 • เพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับการรักษาผู้ป่วยในทุกระดับ ทุกสิทธิการรักษา จากทั่วประเทศไทย
 • การเตรียมความพร้อมรองรับโรคที่อุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
 • เป็นศูนย์รวมเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ พร้อมยกระดับวงการแพทย์และสาธารณสุขไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล
 • เป็นศูนย์รวมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการแพทย์ของประเทศไทย
 • เป็นแหล่งผลิตบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะแพทย์ในระดับหลังปริญญา (Post-graduation) เพื่อสร้างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาโรคที่มีความซับซ้อน
 • พัฒนาขึ้นเป็นย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (YMID) ที่จะเป็นศูนย์รวมนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยจากการผนึกกำลังกับเครือข่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งประกอบด้วย
  - ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND CENTER)
  - พื้นที่ Co- Working Space
  - Clinical Research Center
 • ร่วมพัฒนาต่อยอดในด้านสาธารณสุขของประเทศให้มีศักยภาพในระดับสากล สามารถแข่งขันได้ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community)


 

3 หัวใจหลัก เพื่อดูแลผู้ป่วยทุกคน

 
อาคารรามาธิบดีแห่งใหม่ ก่อสร้างด้วยแนวคิด "คิดถึงใจผู้ป่วย" เพราะที่นี่คือพื้นที่ของผู้ป่วยทุกคน โดยคำนึกถึง 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่
 
การบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย (Public Service)
พร้อมด้วยผู้ป่วยนอกได้ 2.5 ล้านคนต่อปี รองรับผู้ป่วยใน 1,000 เตียง หรือ 55,000 รายต่อปี ผู้ป่วยเบิกจ่ายตามสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือประกันสังคมเหมือนอาคารเดิม
 
การเรียนการสอนบุคลากรการแพทย์ (Education)
ทุกตารางนิ้วของโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของห้องเรียนขนาดใหญ่ที่บ่มเพาะ ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยผลิตนักศึกษา จำนวน 950 คนต่อป
 
การวิจัยทางการแพทย์ (Research)
ผนึกกำลังกับเครือข่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพในย่านนวัตกรรมโยธี (YMID) เพื่อการสร้างนวัตกรรมด้านการแพทย์ และชีวการแพทย์ ที่สามารถนำไปต่อยอดและเป็นประโยชน์ทางด้านสาธารณสุขของประเทศในระยะยาว 


 
โครงการโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี HealthServ


เกี่ยวกับโครงการ

อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีแห่งใหม่นี้
 • ตั้งอยู่บนพื้นที่ส่วนหนึ่งของด้านหน้าองค์การเภสัชกรรม มีขนาด 15 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา
 • เป็นอาคาร 25 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 2 ชั้น พื้นที่จอดรถรองรับได้ 1,500 คัน
 • มีพื้นที่ใช้สอยกว่า 278,000 ตารางเมตร มากกว่าพื้นที่ใช้สอยของอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์เกือบ 3 เท่า 
 • มีศักยภาพรองรับผู้ป่วยนอกได้ 2.5 ล้านครั้งต่อปี และให้บริการผู้ป่วยในได้ถึง 55,000 คนต่อปี
 • จำนวนเตียงทุกประเภท (IPD ICU) รวมกัน 826 เตียง รองรับผู้ป่วยที่ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานได้อย่างเต็มศักยภาพ
 • จุดรับส่งผู้ป่วยยาว 140 เมตร ตอบโจทย์การคิดถึงใจผู้ป่วยจำแนกศักยภาพตามประเภทห้อง


ห้องพักผู้ป่วย
 • รองรับผู้ป่วยใน 826 เตียง
 • เพิ่มจำนวนห้องพักเดี่ยวมากขึ้น
 • ห้องพักรวมมีขนาดสูงสุดเพียง 4 เตียง ลดความแออัด ช่วยควบคุมการแพร่เชื้อได้ดีขึ้น
 
ห้อง ICU
 • มีห้อง ICU เดี่ยวประมาณ 240 ห้อง
 • ออกแบบตามแนวคิด “Healing Environment” ผู้ป่วยสามารถมองเห็นด้านนอกตามแนวคิดสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา ช่วยเสริมสร้างกำลังใจและกระตุ้นให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการเจ็บป่วยในสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุ ช่วยกระตุ้นให้ฟื้นตัวเร็วขึ้น
 • ผู้ดูแลเฝ้าสังเกตผู้ป่วยได้อย่างใกล้ชิด 
 
ห้องผ่าตัด OR
 • มีทั้งหมด 50 ห้อง รองรับการทำงานแบบบูรณาการทุกสาขาวิชาเพื่อรักษาโรคซับซ้อน รองรับการผ่าตัดโรคซับซ้อนพร้อมนวัตกรรมหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด
 • OR Hybrid ห้องผ่าตัดผู้ป่วยโรคซับซ้อนทางหัวใจ มีความแม่นยำ ปลอดภัย
 • Robotic Surgery หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด ช่วยให้แผลเล็ก ฟื้นตัวเร็ว
 • Ambulatory Center ศูนย์ผ่าตัดแบบไม่นอนโรงพยาบาล
 • ห้องสวนหลอดเลือดหัวใจ (Cath Lab) รองรับผู้ป่วยวิกฤตที่ป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดโดยเฉพาะ
 
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก
 • มี 4 ชั้น ห้องตรวจกว่า 325 ห้อง
 • Imagine Center ให้บริการ Scan, X-ray, CT, Ultrasound, MRI แบบ 24 ชั่วโมง ลดระยะเวลารอคอยการตรวจ
 • Patient Operation Center ศูนย์ให้บริการผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดที่ต้องพบแพทย์หลายด้าน เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ลดการเคลื่อนที่ของผู้ป่วย สะดวกและประหยัดเวลา


 
โครงการโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี HealthServ
 
 

งบประมาณการลงทุน


คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี กรอบวงเงิน 11,629.65 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (2565-2570) เป็นเงินงบประมาณจำนวน 7,764.00 ล้านบาท และ เงินนอกงบประมาณ จำนวน 3,865.65 ล้านบาท


ปัจจุบัน โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ  ปี 2566 จะเป็นการคัดเลือกบริษัทก่อสร้าง และจะเริ่มก่อสร้าง ปี 2567 และคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการภายในปี พ.ศ 2571
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รศ.ดร.พญ.อติพร อิงค์สาธิต และ ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
ศ.ดร.พญ.อติพร อิงค์สาธิต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด