ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Chula Medical Innovation Center - CMIC

ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Chula Medical Innovation Center - CMIC Thumb HealthServ.net
ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Chula Medical Innovation Center - CMIC ThumbMobile HealthServ.net

ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Chula Medical Innovation Center - CMIC จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยให้เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่นำมาใช้ประโยชน์ได้จริงที่สามารถส่งผลกระทบในวงกว้างต่อสังคมไทยทั้งในเชิงสาธารณประโยชน์และเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะส่งผลช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย และที่สำคัญช่วยยกระดับเศรษฐกิจของประเทศไทย

ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Chula Medical Innovation Center - CMIC HealthServ

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์ที่มีระบบนิเวศน์นวัตกรรมที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ ซอฟต์แวร์ และแพทยศาสตร์ศึกษา และเป็นผู้นำในการนำนวัตกรรมการแพทย์ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและเชิงพาณิชย์
 

พันธกิจ

 • สร้างระบบนิเวศน์นวัตกรรมให้เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรม ตั้งแต่นำความคิดใหม่ๆ มาทดสอบ สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จนถึงขั้นตอนสุดท้ายที่นำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมมาใช้ประโยชน์จริง ทั้งในเชิงช่วยเหลือสังคมและออกสู่ท้องตลาดเพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์
 • การฝึกอบบรมบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรม มี Innovative mindset และ Entrepreneurere skill
 • สนับสนุนการพัฒนาต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ต้นแบบของบุคลากรในหน่วยงาน ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสำหรับใช้งานจริงในโรงพยาบาลและจำหน่ายเชิงพาณิชย์
 • ระดมทุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำเงินมาสนับสนุนเป็นทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและบริหารจัดการศูนย์ให้สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย

 • เป็นศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ชั้นนำของประเทศและภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีระบบนิเวศน์นวัตกรรมที่เอื้อต่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ ซอฟต์แวร์ และแพทยศาสตร์ศึกษา
 • เป็นศูนย์ชั้นนำในการจัดการฝึกอบบรมเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรม บ่มเพาะ Innovative mindset และ Entrepreneurere skill
 • เป็นศูนย์ที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางการแพทย์ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริง สามารถสร้างผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง และสร้างผลกำไรจากการดำเนินงานได้
 • มีสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานนวัตกรรมอื่นทั้งในมหาวิทยาลัย นอกมหาวิทยาลัย และต่างประเทศ
 • เป็นศูนย์ที่มีแผนและวิธีการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ

ทุนสนับสนุน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย
 • ทุนสิ่งประดิษฐ์
 • ทุนส่งเสริมการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
 • ทุนต่อยอดนวัตกรรม
 • ทุนบูรณาการนวัตกรรมทางการแพทย์: สภากาชาดไทย
 • CU Innovation hub
ทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
 • ทุนจากสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ
 • ทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
 • สถาบันสุขภาพแห่งชาติ (สหรัฐอเมริกา)

ติดต่อเรา

ตึกอานันทมหิดล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1873 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: 0-2649-4000 ต่อ 3686, 080-2727745
แฟกซ์: 0-2252-4963
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด