ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.สต ในจังหวัดยโสธร ที่ถ่ายโอนไปยังอบจ.ยโสธร

รพ.สต ในจังหวัดยโสธร ที่ถ่ายโอนไปยังอบจ.ยโสธร HealthServ.net
รพ.สต ในจังหวัดยโสธร ที่ถ่ายโอนไปยังอบจ.ยโสธร ThumbMobile HealthServ.net

รายชื่อโรงพยาบาลสุขภาพตำบลในจังหวัดยโสธร ที่ถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ตุลาคม 2565 รวม 48 แห่ง

จำแนกตามอำเภอ ดังนี้ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดทอง อ. เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนกลอย อ. เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งแต้ อ. เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคู อ. เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแดง อ. เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสะไมย์ อ. เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอเมืองยโสธร อ. เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสิงห์ อ. เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำฮี อ. เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามเพีย อ. เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำน้ำสร้าง อ. เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนางโอก อ. เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว อ. เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหอย อ. เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนค้อ อ. เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเรือ อ. เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหิน อ. เมือง

 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อ. กุดชุม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม อ. กุดชุม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเปือย ตำบลโนนเปือย อ. กุดชุม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนประทาย ตำบลหนองแหน อ. กุดชุม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำน้ำสร้าง ตำบลคำน้ำสร้าง อ. กุดชุม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวงัว ตำบลกำแมด อ. กุดชุม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหมี ตำบลหนองหมี อ. กุดชุม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุขเกษม ตำบลโนนเปือย อ. กุดชุม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก ตำบลกุดชุม อ. กุดชุม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโส่ ตำบลนาโส่ อ. กุดชุม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกำแมด ตำบลกำแมด อ. กุดชุม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนา ตำบลห้วยแก้ง อ. กุดชุม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำผักกูด ตำบลหนองแหน อ. กุดชุม

 
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดเชียงหมี ตำบลกุดเชียงหมี อ. เลิงนกทา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้อมเกล้า ตำบลบุ่งค้า อ. เลิงนกทา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาง ตำบลโคกสำราญ อ. เลิงนกทา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างมิ่ง ตำบลสร้างมิ่ง อ. เลิงนกทา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้องแซง ตำบลห้องแซง อ. เลิงนกทา

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสีสุก ตำบลดู่ลาด อ. ทรายมูล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำครตา ตำบลดงมะไฟ อ. ทรายมูล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเวียง ตำบลนาเวียง อ. ทรายมูล

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสนม ตำบลคำเตย อ. ไทยเจริญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ อ. ไทยเจริญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคูน้อย ตำบลน้ำคำ อ. ไทยเจริญ

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระจาย ตำบลกระจาย อ. ป่าติ้ว

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแก ตำบลนาแก อ. คำเขื่อนแก้ว

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ศรี ตำบลม่วง อ. มหาชนะชัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระเสาร์ ตำบลพระเสาร์ อ. มหาชนะชัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าใหญ่ ตำบลม่วง อ. มหาชนะชัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคุ้ม ตำบลคูเมือง อ. มหาชนะชัย

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านติ้ว ตำบลกุดน้ำใส อ. ค้อวัง
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด