ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เมืองพัทยากับการดูแลผู้สูงอายุ ยกระดับสู่ Smart Senior

เมืองพัทยากับการดูแลผู้สูงอายุ ยกระดับสู่ Smart Senior Thumb HealthServ.net
เมืองพัทยากับการดูแลผู้สูงอายุ ยกระดับสู่ Smart Senior ThumbMobile HealthServ.net

หนึ่งในนโยบายของผู้บริหารเมืองพัทยายุคใหม่ที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง คือการให้ความสำคัญกับการดูแลผู้สูงอายุ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนพัทยา เห็นได้จากหลายกิจกรรมที่เมืองพัทยาทำ อาทิเช่น Smart Senior พัฒนาความรู้ เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การ พร้อมก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และ ฯลฯ

ในปัจจุบันจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปในเมืองพัทยา มีจำนวนมากกว่า 20,000 คน อีกทั้งในอนาคตจำนวนกลุ่มผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆ   เมืองพัทยาเล็งเห็นถึงความสำคัญและได้จัดทำนโยบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ นโยบายที่สำคัญ คือ “Smart Senior พัฒนาความรู้ เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ”  ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อ

1. สร้างกำลังใจ เพื่อให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่ามีกำลังใจและมีความหวังในการดำเนินชีวิต
 
2. จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และรู้สึกว่าตนเองมีความกระฉับกระเฉง
 
และสิ่งที่สำคัญคือ 3. สร้างชุมชมที่มีความสุขเพื่อให้ผู้สูงวัยรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและเป็นความสุขของคนในครอบครัว -  นายกเมืองพัทยา


เมืองพัทยากับการดูแลผู้สูงอายุ ยกระดับสู่ Smart Senior HealthServ

พัทยาจัดอบรม Smart Senior โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองพัทยา สร้างสุข..รุ่น 1 LINK

พัทยาจัดอบรม Smart Senior โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองพัทยา สร้างสุข..รุ่น 1 เมืองพัทยากับการดูแลผู้สูงอายุ ยกระดับสู่ Smart Senior
พัทยาจัดอบรม Smart Senior โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองพัทยา สร้างสุข..รุ่น 1 เมืองพัทยากับการดูแลผู้สูงอายุ ยกระดับสู่ Smart Senior
13 ธ.ค. 65 ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายศิวัช บุญเกิด รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดอบรมโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองพัทยา สร้างสุข..รุ่น 1 “ดนตรี & ศิลปะ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม” ซึ่งมีผู้สูงอายุเข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 100 คน 
 
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุเมืองพัทยาจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สำหรับผู้สุงอายุเมืองพัทยา ตามนโยบาย Smart Senior ซึ่งเป็นโครงการที่ทำให้ผู้สูงอายุมีความสมาร์ทขึ้น วันนี้เมืองพัทยาได้จัดอบรมโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองพัทยา สร้างสุข..รุ่น 1 เกี่ยวกับ“ดนตรี & ศิลปะ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม” เพื่อเป็นพื้นที่เรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน และยังเป็น "เวที" เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมทำประโยชน์ และอาจเป็นแรงผลักดัน ร่วมเป็นอาสาสมัครในชุมชน มีทักษะด้านอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ มีสังคม มีสุขภาพแข็งแรงกระจับกระเจง ลดการพึ่งพาผู้อื่น ช่วยคลายเหงา ภาคภูมิใจในตัวเอง มีสัมพันธภาพกับคนวัยเดียวกันและต่างวัย รู้เท่าทัน มีการปรับตัวและดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมต่อไป  

ผู้บริหารเมืองพัทยาลงพื้นที่เยี่ยมเยียน พร้อมมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูปแก่ผู้ป่วยติดเตียง

14 ธ.ค.65 เมื่อช่วงเช้าวันนี้ นายวสันต์  สุขขี นายบรรจง  บัณฑูรประยุกต์ และนายจิรวัฒน์  ปลุกใจ สมาชิกสภาเมืองพัทยา เขต 3 พร้อมด้วยนายศิวัช  บุญเกิด รองปลัดเมืองพัทยา ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการบริหารศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุข Care Manager และ Caregiver เมืองพัทยา เยี่ยมผู้ป่วยและมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป “โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้” ประจำปี 2566   ณ ชุมชนหนองอ้อ
 
โดยในวันนี้เป็นการเยี่ยมผู้ป่วย จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย นางลุ้ย  แซ่เอี๊ยว อายุ 99 ปี อยู่บ้านเลขที่ 202/43 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี มีโรคประจำตัวคือความดันโลหิตสูง ขาทั้งสองข้างอ่อนแรง และนางจงจิตต์ เจริญผล อายุ 79 ปี อยู่บ้านเลขที่ 323/2 หมู่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ป่วยด้วยโรคสมองเสื่อม และตาบอด
 
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปี 2566 เป็นชุดสิทธิประโยชน์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะติดบ้าน ติดเตียง ที่มีระดับความสามารถสำหรับการดำเนินกิจวัตรประจำวัน (ADL) น้อยกว่า 6 คะแนน รวมถึงผู้ที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้ ให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงเพิ่มมากขึ้น และลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว ซึ่งเป็นโครงการดีๆ ที่เมืองพัทยาจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด