ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รายการบัญชียาหลักแห่งชาติ สำหรับโรคโควิด-19 พ.ศ. 2566

รายการบัญชียาหลักแห่งชาติ สำหรับโรคโควิด-19 พ.ศ. 2566 Thumb HealthServ.net
รายการบัญชียาหลักแห่งชาติ สำหรับโรคโควิด-19 พ.ศ. 2566 ThumbMobile HealthServ.net

รายการบัญชียาหลักแห่งชาติรักษาโควิด 8 รายการ รวมรายการที่เพิ่มใหม่และรายการที่เปลี่ยนแปลงรายละเอียด ตามประกาศของ คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566

 
คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติได้ออกประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566 เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2566  โดย
 
  • ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
  • ให้ใช้รายการยาสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ สำหรับโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข
  • ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 เมษายน 2566)

 
คําชี้แจงแนบท้ายประกาศ
 
เพื่อให้การจัดการมาตรการต่าง ๆ ของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้รายการยาสําหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้จัดเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติสําหรับโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข ภายใต้เงื่อนไขบัญชียาพิเศษ โดย
 
1. รายการยาสําหรับโรคติดเชื้อ COVID-19 ตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงที่ว่า หลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์ยังมีข้อจํากัดที่จะใช้ในการพิจารณาเข้าสู่บัญชีปกติซึ่งเมื่อประเมินความเสี่ยงและประโยชน์ (risk and benefit) ของยาแล้วพบว่า “ประโยชน์” มากกว่า “ความเสี่ยง”
 
2. ต้องมีการติดตามผลของประสิทธิศักย์ความปลอดภัย เพื่อนํามาใช้ทบทวนสถานะการบรรจุอยู่ในบัญชีอย่างน้อยทุก 6 เดือน หรือเมื่อมีข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ที่เปลี่ยนไปจากที่พิจารณาไว้เดิม


 
 

รายการยาสําหรับโรคโควิด-19 ในบัญชียาสําหรับโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข

 
 
1. Favipiravir
รูปแบบยา :  tab (เฉพาะ 200 mg), oral form (hosp)
เงื่อนไข : ใช้สําหรับทารกและเด็กที่ติดเชื้อ COVID-19 และมีอาการ ซึ่งไม่สามารถใช้ยาอื่นได้
 


 
2. Nirmatrelvir + Ritonavir
รูปแบบยา :  tab (150 mg + 100 mg) (co-packaged for oral use)
เงื่อนไข :  ใช้สําหรับผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปที่มีน้ําหนักมากกว่า 40 กิโลกรัม ที่ติดเชื้อ COVID-19 และมีอาการระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง แต่มีความเสี่ยงสูงต่อการดําเนินไปของโรคที่รุนแรง รวมถึงมีความเสี่ยงสูงต่อการรักษาตัวในโรงพยาบาล และมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต


 
 
3. Remdesivir
รูปแบบยา : sterile pwdr, sterile sol
เงื่อนไข : 
1. ใช้สําหรับเด็กอายุตั้งแต่ 28 วันขึ้นไปและมีน้ําหนักอย่างน้อย 3 กิโลกรัม ที่ติดเชื้อ COVID-19 ที่มีอาการระดับรุนแรง
2. ใช้สําหรับเด็กอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ที่ติดเชื้อ COVID-19 และมีอาการระดับเล็กน้อยถึงปานกลางแต่มีความเสี่ยงสูงต่อการดําเนินไปของโรคที่รุนแรง รวมถึงมีความเสี่ยงสูงต่อการรักษาตัวในโรงพยาบาลและมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต
3. ใช้สําหรับหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ที่ติดเชื้อ COVID-19 และมีอาการระดับรุนแรง หรือมีอาการระดับเล็กน้อยถึงปานกลางแต่มีความเสี่ยงสูงต่อการดําเนินไปของโรคที่รุนแรง รวมถึงมีความเสี่ยงสูงต่อการรักษาตัวในโรงพยาบาลและมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต
4. ใช้สําหรับผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อ COVID-19 และมีอาการระดับรุนแรง หรือมีอาการระดับเล็กน้อยถึงปานกลางแต่มีความเสี่ยงสูงต่อการดําเนินไปของโรคที่รุนแรง รวมถึงมีความเสี่ยงสูงต่อการรักษาตัวในโรงพยาบาลและมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต
 
หมายเหตุ
ปัจจัยเสี่ยงหรือโรคร่วมสําคัญสําหรับเด็กอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ได้แก่
1. โรคอ้วน (น้ําหนักเทียบกับความสูง (weight for height) มากกว่า +3 standard deviations (SD))
2. โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้งหอบหืดที่มีอาการปานกลางหรือรุนแรง
3. โรคหัวใจและหลอดเลือด
4. โรคหลอดเลือดสมอง
5. โรคไตวายเรื้อรัง
6. โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ํา
7. โรคเบาหวาน
8. กลุ่มโรคพันธุกรรมรวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรงและเด็กที่มีพัฒนาการช้า


 

4. Molnupiravir 
รูปแบบยา : cap (เฉพาะ 200 mg)
เงื่อนไข : ใช้สําหรับผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อ COVID-19 และมีอาการระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง แต่มีความเสี่ยงสูงต่อการดําเนินไปของโรคที่รุนแรง รวมถึงมีความเสี่ยงสูงต่อการรักษาตัวในโรงพยาบาล และมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต เฉพาะกรณีที่ใช้ยา nirmatrelvir + ritonavir และ remdesivir ไม่ได้
 


 
5. Dexamethasone  (เพิ่มใหม่)
รูปแบบยา : cap/tab (as base), sterile sol (as sodium phosphate or acetate)
เงื่อนไข : สําหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 และมีอาการระดับรุนแรงที่ต้องให้ออกซิเจนเสริม


 
 
6. Baricitinib (เพิ่มใหม่)
รูปแบบยา : tab
เงื่อนไข : ใช้สําหรับผู้ใหญ่และเด็ก (อายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป) ที่ติดเชื้อ COVID-19 โดยมีอาการรุนแรงที่ต้องได้รับ systemic corticosteroids และต้องให้ออกซิเจนเสริม โดยมีแนวทางกํากับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก


 

7. Tocilizumab (เพิ่มใหม่)
รูปแบบยา : sterile sol
เงื่อนไข : ใช้สําหรับผู้ใหญ่และเด็ก (อายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป) ที่ติดเชื้อ COVID-19 โดยมีอาการรุนแรงที่ต้องได้รับ systemic corticosteroids และต้องให้ออกซิเจนเสริม ที่ไม่สามารถใช้ยา baricitinib ได้โดยมีแนวทางกํากับการใช้ยาเป็นไปตาม รายละเอียดในภาคผนวก

 
 
8. Human normal immunoglobulin, intravenous (IVIG)
รูปแบบยา :  sterile pwdr, sterile sol
เงื่อนไข : 
1. ใช้สําหรับรักษากลุ่มอาการอักเสบหลายระบบ (multisystem inflammatory syndrome in children;MIS-C) ในเด็กที่ติดเชื้อ COVID-19 โดยมีแนวทางกํากับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก
2. ใช้สําหรับรักษาภาวะ vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia (VITT) หลังฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 โดยมีแนวทางกํากับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก
3. ใช้สําหรับเด็กที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ (myocarditis หรือ myopericarditis) ที่เกิดภายหลังการได้รับวัคซีน COVID-19 ชนิด messenger ribonucleic acid (mRNA) โดยมีแนวทางกํากับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก
 
 
 
 
รายการบัญชียาหลักแห่งชาติ สำหรับโรคโควิด-19 พ.ศ. 2566 HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด