ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

[บัตรทอง] สิทธิประโยชน์การบำบัดทดแทนไต

[บัตรทอง] สิทธิประโยชน์การบำบัดทดแทนไต HealthServ.net
[บัตรทอง] สิทธิประโยชน์การบำบัดทดแทนไต ThumbMobile HealthServ.net

สิทธิประโยชน์การบำบัดทดแทนไตของระบบประกันสุขภาพ 3 กองทุน - 1) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช. (UCS) 2) สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (OFC) 3) สิทธิประกันสังคม (SSS)

[บัตรทอง] สิทธิประโยชน์การบำบัดทดแทนไต HealthServ

สิทธิประโยชน์ "การบำบัดทดแทนไต" ของระบบประกันสุขภาพ 3 กองทุน 

 1. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช. (UCS)
 2. สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (OFC)
 3. สิทธิประกันสังคม (SSS)

1. ไตวายเฉียบพลัน

สปสช. (UCS)
 • กรณีไตวายเฉียบพลันที่มีระยะเวลาในการรักษาไม่เกิน 60 วัน เป็นบริการกรณีค่าใช้จ่ายสูง สปสช. จ่ายชดเชยเป็นค่าล้างไตตามค่าใช้จ่ายจริง ไม่เกิน 2,000 บาท/ครั้ง
 
สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (OFC)
 • การรักษาโรคไตทุกประเภท เป็นไปตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ เบิกค่ารักษาได้ตามที่รพ. เรียกเก็บยกเว้นค่าอุปกรณ์เบิกได้ตามประเภทและอัตราที่กำหนด
 
สิทธิประกันสังคม (SSS)
 • กรณีใตวายเฉียบพลันจ่ายตามประกาศกรณีฉุกเฉินภายในระยะเวลา 72 ชม. แยกตามประเภท รพ.รัฐ/รพ.เอกชน
 

2. การล้างไตผ่านอย่างต่อเนื่อง (CAPD)

สปสช. (UCS)
 • การล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง (CAPD)
 • สนับสนุนน้ำยาและเวชภัณฑ์โดยจัดส่งน้ำยาให้ผู้ป่วยที่บ้าน คนละไม่เกิน 4 ถุงต่อวัน (*เกิน 4 ถุงต่อวัน ให้แจ้งมาที่สำนักงานเพื่อพิจารณาเพิ่มเป็นรายกรณี)
 • สนับสนุนยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง (Erythropoietin)
 • สนับสนุนสาย Tenckhoff catheter ให้กับผู้ปวยรายใหม่และรายที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยน โดยทั่วไปไม่เกิน 1 สาย/ราย/ปี (หากมีความจำเป็นเปลี่ยนเกินกว่ากำหนด ให้แจ้งมาสำนักงานเพื่อพิจารณา)
 
สิทธิประกันสังคม (SSS)
 • การล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง (CAPD)
 • ค่าน้ำยาไม่เกิน 20,000 บาท
 • ค่าวางท่อพร้อมอุปกรณ์ใดไม่เกิน 20,000 บาท/ราย/2ปี หากจำเป็นสามารถยื่นเบิกได้-เพิ่มอีก 10,000 บาท
 • รับบริการในรพ.หลัก/เครือข่าย ไม่มีการส่งน้ำยาไปที่บ้านผู้ป่วย

3. การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD)

สปสช. (UCS)
 • ค่าบริการให้หน่วยบริการ 1,500 บาท/ครั้ง หรือ 1,700 บาท (ตามสภาพผู้ป่วย)
 • กรณีผู้ป่วยรายเท่าที่ทำ HD อยู่แล้วก่อน 1 ต.ค.2551 และไม่สมัครใจทำ CAPD สามารถทำ HD ต่อเนื่องได้ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • กรณีผู้ป่วยรายใหม่ไม่สมัครใจทำ CAPD และไม่เข้าเงื่อนไขตามความจำเป็นของการทำ HD  หากประสงค์ทำ HD ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ยกเว้น ยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง (EPO) ใช้สิทธิได้
สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (OFC)
 • เบิกได้ครั้งละ 2,000บาท (เหมาจ่าย) ทั้งในรพ.รัฐ และเอกชน (รพ.เอกชน เฉพาะกรณีส่งตัวจากรพ.รัฐเท่านั้น)
สิทธิประกันสังคม (SSS)
 • ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ทั้งก่อนและหลัง จากเป็นผู้ประกันตน เบิกได้ครั้งละไม่เกิน 1,500 บาท/ครั้ง และไม่เกิน 4,500 บาท/สัปดาห์
 • ค่าเตรียมเส้นเลือด อัตรา20,000 บาท/ราย ในระยะเวลา 2 ปี
 • ยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง (Erythropoietin) ใช้สิทธิได้

 4. ยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง (EPO)

สปสช. (UCS)
 • ผู้ป่วย CAPD และ HD มีสิทธิได้รับยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง (Erythropoietin) เฉพาะชนิด Biosimilars ผ่านเครือข่ายหน่วยบริการด้านยาและเวชภัณฑ์ (รพ.ราชวิถี) และสปสช. ชดเชยให้หน่วยบริการและสถานบริการ เป็นค่าบริการฉีดยาและค่าบริการอื่นๆ ครั้งละ 50 บาท หรือไม่เกินเดือนละ 200 บาท/ราย
สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (OFC)
 • ผู้ป่วย CAPD และ HD มีสิทธิได้รับยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง (Erythropoietin)
 • ชดเชยโดยเบิกจ่ายตรงหรือใช้ใบเสร็จตั้งเบิก ตามดุลยพินิจของแพทย์ โดยมียากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง (Erythropoietin) ทั้งชนิด Prototypela และ Biosimilars
 
สิทธิประกันสังคม (SSS)
 • ผู้ปวย CAPD และ HD มีสิทธิได้รับยากระตุ้นการผลิตเม็ดเลือด (Erythropoietin) จ่ายค่ายา Erythropoietin สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่มีภาวะซีดทั้งชนิด Prototype และ Biosimilars ตามประกาศราคากลางยา ในอัตราตั้งแต่ 750-1,125 บาท/สัปดาห์ และค่าฉีดยาเข็มละ 50 บาท/ครั้ง

5. การปลูกถ่ายไต(KT) 

สปสช.(UCS) 
- ให้สิทธิผู้ป่วยที่สามารถหาใสบริจาคได้โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังนี้
 
- ค่าใช้จ่ายก่อนปลูกถ่ายไต
 
ผู้บริจาค
 1. ผู้บริจาคไตที่สมองตาย ค่าเตรียม และผ่าตัด ผู้บริจาคที่สมองตายเหมาจ่าย 40,000 บาท/ราย
 2. ผู้บริจาคใตมีชีวิต ค่าใช้จ่ายผู้บริจาคระหว่างเข้ารับการผ่าตัดเหมาจ่าย 32,800 บาท/ราย
 
ผู้รับบริจาค
 1. ค่าเตรียมผู้รับบริจาคก่อนเข้ารับการผ่าตัดเหมาจ่าย 31,300 บาท/ราย
 2. ค่าเตรียมผู้รับบริจาคระหว่างรอผู้บริจาคที่สมองตายทุก 3 เดือน/ครั้ง จ่ายครั้งละ 1,800 บาท
 
ค่าใช้จ่ายการผ่าตัดปลูกถ่ายไต
 1. จ่ายตามความเสี่ยงตั้งแต่ Protocal-V โดยมีค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายตั้งแต่สุดคือ 143,000 บาท และสูงสุดคือ 292,000 บาท
 2. กรณีมีภาวะแทรกซ้อนจายตาม Protocal ทั้งสิ้น 7 Protocal โดยมีค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายตั้งแต่ 23,000-493,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายหลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไต
 • ค่ายากดภูมิคุ้มกันและค่าติดตามผู้ปวยหลังออกจากโรงพยาบาล จ่ายอัตราเดียวกับสำนักงานประกันสังคม
 
 
 

สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (OFC)

 • ครอบคลุมค่าเตรียมผู้บริจาคไตที่มีชีวิต โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนและเบิกตามรายการค่าตรวจตามที่กำหนด
 • ค่าผ่าตัดนำไตออกจากผู้บริจาคที่มีชีวิต และค่าปลูกถ่ายไต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษา ตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม โดยอนุโลม ยกเว้น กรณีผ่าตัดนำไตออกจากผู้บริจาคโดยการใช้กล้อง (Laparoscopic Donor Nephrectomy) ให้เบิกเหมารวมตามจริง ไม่เกิน 10,000 บาท
 • กรณีผู้รับบริจาคไตเกิดภาวะสลัดไต (Rejection) และจําเป็นต้องใช้ยา เช่น IVIG, Rituximab การใช้ยาให้เป็นไปตามข้อบ่งชี้ที่ประกาศกำหนด และเบิกจ่ายค่ายาได้ตามอัตราที่สถานพยาบาลเรียกเก็บ

สิทธิประกันสังคม (SSS)

-ให้สิทธิผู้ป่วยที่สามารถหาไตบริจาคได้โดย สนับสนุนค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 
- ค่าใช้จ่ายก่อนปลูกถ่ายไต

ผู้บริจาค
 1. ผู้บริจาคไตที่สมองตาย ค่าเตรียม และผ่าตัด ผู้บริจาคที่สมองตายเหมาจ่าย 40,000 บาท/ราย
 2. ผู้บริจาคใตมีชีวิตค่าใช้จ่ายผู้บริจาคระหว่างเข้ารับการผ่าตัดเหมาจ่าย 32,800 บาท/ราย
 
ผู้รับบริจาค
 1. ค่าเตรียมผู้รับบริจาคก่อนเข้ารับการผ่าตัดเหมาจ่าย 31,300 บาท/ราย
 2. ค่าเตรียมผู้รับบริจาคระหว่างรอผู้บริจาคที่สมองตายทุก 3 เดือน/ครั้ง จ่ายครั้งละ 1,800 บาท 
 
ค่าใช้จ่ายการผ่าตัดปลูกถ่ายไต
 1. จ่ายตามความเสี่ยงตั้งแต่ Protocal-V โดยมีค่าใช้จ่าย เหมาจ่ายตั้งแต่สุดคือ 143,000 บาท และสูงสุดคือ 292,000 บาท
 2. กรณีมีภาวะแทรกซ้อนจ่ายตาม Protocal ทั้งสิ้น 7 Protocal โดยมีค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายตั้งแต่ 23,000-59,000 บาท 
 
ค่าใช้จ่ายหลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไต
ค่ายากดภูมิคุ้มกัน และค่าติดตามผู้ป่วยหลังออกจากโรงพยาบาล ดังนี้
 • เดือนที่ 1-6 จ่าย 30,000 บาท/เดือน
 • เดือนที่ 7-12 จ่าย 25,000 บาท/เดือน
 • ปีที่ 2 จ่าย 20,000 บาท/เดือน
 • ปีที่ 3 เป็นต้นไป จ่าย 15,000 บาท/เดือน
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด