ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ติดตาม โครงการผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เทศบาลนครนนทบุรี ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วย

ติดตาม โครงการผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เทศบาลนครนนทบุรี ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วย Thumb HealthServ.net
ติดตาม โครงการผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เทศบาลนครนนทบุรี ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วย ThumbMobile HealthServ.net

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (กปท.) เทศบาลนครนนทบุรี จ.นนทบุรีจัดโครงการผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือกสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ เผยผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงพอใจโครงการ มองว่าเป็นโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างมาก

8 มิถุนายน  2566  ณ พื้นที่เขตเทศบาลนครนนทบุรี จ.นนทบุรี  นายแพทย์จเด็จ  ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. พร้อมด้วย นายแพทย์สาธิต  ทิมขำ ผู้อำนวยการเขต สปสช.เขต 4 สระบุรี  นายแพทย์ชุติเดช  ตาบ-องครักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สปสช. นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

และคณะผู้บริหารเทศบาลนครนนทบุรี จ.นนทบุรี  นำโดย นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี 

เป็นการลงพื้นที่ เพื่อเยี่ยมชมและรับฟังการดำเนินงานโครงการผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือกสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึงพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้  ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (กปท.) และ เยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 2 ราย 

รายแรกเป็นผู้ป่วยติดเตียง ที่ประสบอุบัติเหตุล้มในห้องน้ำ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

รายที่สอง เป็นผู้สูงอายุป่วยโรคเรื้อรัง  เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  มีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้ จากปัญหาหูรูดท่อปัสสาวะหดตัวไม่ดีในผู้สูงอายุ
 

ติดตาม โครงการผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เทศบาลนครนนทบุรี ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วย HealthServ

 แจกผู้ป่วย 2 กลุ่ม รวมกว่า 500 คน


นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี  กล่าวว่า กปท. เทศบาลนครนนทบุรี ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้ โดยเฉพาะบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ที่จำเป็นต้องใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่เพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน และเป็นการยกระดับการดูแลและส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่เขตเทศบาลนครนนทบุรี

 
         นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี  กล่าวต่อว่า โดย กปท. เทศบาลนครนนทบุรี ได้สนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้ครอบคลุมในพื้นที่ ผ่านศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 11 แห่ง และคลินิกหมอครอบครัววัดแคนอกเครือข่ายโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จำนวน 1 แห่ง รวมทั้งหมด 12 หน่วยงาน จำนวน 532 คน แบ่งเป็น

          กลุ่ม ก. เป็นบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และมีค่าคะแนนระดับความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวันตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) เท่ากับหรือน้อยกว่า 6 คะแนน ตามแผนการดูแลรายบุคคลระยะยาวด้านสาธารณสุข (Care Plan) จำนวน 254 คน และ

          กลุ่ม ข. เป็นบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ตามผลการประเมินหรือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ จำนวน 278 คน


          โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน 4,609,248 บาท แต่ละคนจะได้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จำนวน 3 ชิ้น ต่อวัน ชิ้นละ 9.50 บาท โดยหนึ่งคนจะได้ผ้าอ้อมประมาณคนละ 912 ชิ้น  โดยมีแผนแจกเป็นรายเดือนเพื่อให้เหมาะสมกับสถานที่เก็บของบ้านผู้ป่วย 


          ซึ่งผลการจัดทำโครงการตามแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พบว่าผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงพอใจโครงการ มองว่าเป็นโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างมากเพราะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

 
ติดตาม โครงการผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เทศบาลนครนนทบุรี ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วย HealthServ

มีมติเห็นชอบตั้งแต่ 2565 


นายแพทย์จเด็จ  ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า  ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2565  มีมติเห็นชอบบรรจุ “ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับขับถ่าย” ให้เป็นสิทธิประโยชน์การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ครอบคลุมประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพ โดยใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กองทุน กปท.)  ภาพรวมทั้งประเทศมี กปท. 7,753 แห่ง  ดำเนินการโครงการผ้าอ้อม  1,113 แห่ง จำนวน 1,430 โครงการ ผู้ที่ได้รับผ้าอ้อม จำนวน 25,901 ราย  ผ้าอ้อมที่แจกจำนวน 12.4 ล้านชิ้น  และแผ่นรองซับ 345,945 ชิ้น  ใช้งบประมาณรวม 119.83 ล้านบาท 

 
       ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

      (1) บุคคลที่มีภาวะติดบ้านติดเตียง  และมีค่าคะแนนระดับความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index)  เท่ากับหรือน้อยกว่า 6 คะแนน ตามแผนการดูแลรายบุคคลระยะยาวด้านสาธารณสุข (Care Plan) ของหน่วยจัดบริการ

      (2)  บุคคลที่มีภาวะปัญหากั้นปัสสาวะอุจจาระ ไม่ได้ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์และการประเมินของหน่วยจัดบริการ โดยให้รับ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับขับถ่าย ฟรีไม่เกิน 3 ชิ้นต่อวัน ผ่านกองทุนสุขภาพตำบล หรือ กองทุน กปท.  ตามการประเมินตามแผนการดูแลรายบุคคล  (Care Plan) 


        โครงการนี้ทำให้บุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมากขึ้น


ข่าวและภาพ สปสช.
ติดตาม โครงการผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เทศบาลนครนนทบุรี ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วย HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด