ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง ข้อกำหนดการควบคุมการให้บริการหัตถการการนวดไทยในระบบบริการสาธารณสุขด้านการแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาต พ.ศ.2566

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง ข้อกำหนดการควบคุมการให้บริการหัตถการการนวดไทยในระบบบริการสาธารณสุขด้านการแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาต พ.ศ.2566 Thumb HealthServ.net
ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง ข้อกำหนดการควบคุมการให้บริการหัตถการการนวดไทยในระบบบริการสาธารณสุขด้านการแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาต พ.ศ.2566 ThumbMobile HealthServ.net

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง ข้อกำหนดการควบคุมการให้บริการหัตถการการนวดไทยในระบบบริการสาธารณสุขด้านการแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาต พ.ศ.2566

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง ข้อกำหนดการควบคุมการให้บริการหัตถการการนวดไทยในระบบบริการสาธารณสุขด้านการแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาต พ.ศ.2566 HealthServ
โดยเป็นการสมควรกำหนดให้มีข้อกำหนดการควบคุมการให้บริการหัตถการการนวดไทย ในระบบบริการสาธารณสุขด้านการแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาต พ.ศ. 2566 ของผู้ประกอบวิชาชีพ การแพทย์แผนไทยและผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ การแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 
 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 (1) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
 
พ.ศ. 2556 นายกสภาการแพทย์แผนไทย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย
ในการประชุมครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 จึงออกประกาศไว้ ดังนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง ข้อก าหนดการควบคุม
การให้บริการหัตถการการนวดไทยในระบบบริการสาธารณสุขด้านการแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาต
พ.ศ. 2566”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ข้อกำหนดสภาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ให้เป็นไปตามท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕66
ชนิญญา ชัยสุวรรณ
นายกสภาการแพทย์แผนไทย

 

ข้อกำหนดสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 1/2566
เรื่อง การควบคุมการให้บริการหัตถการนวดไทยในระบบบริการสาธารณสุขด้านการแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาต
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 55 บัญญัติให้มีการพัฒนาภูมิปัญญา ต้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 กำหนดให้ สภาการแพทย์แผนไทย มีวัตถุประสงค์และ อำนาจหน้าที่ในการควบคุม กำกับ ดูแล และกำหนดมาตรฐานการให้บริการด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย ซึ่งรวมไปถึงการให้บริการนวดไทยด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทยตามที่สภาการแพทย์แผนไทยกำหนดหรือรับรอง แล้วแต่กรณี เพื่อให้บรรจุวัตถุประสงค์ดังกล่าวตามกฎหมาย สภาการแพทย์แผนไทย จึงกำหนดเงื่อนไขและ ข้อจำกัด ดังต่อไปนี้
 
1. ผู้ให้บริการหัตถการนวดไทย ต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตจากสภาการแพทย์แผนไทยตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สภาการแพทย์แผนไทยกำหนดหรือรับรองไว้เท่านั้น

2. ผู้ใช้บริการหัตถการนวดไทย ต้องเป็นผู้ป่วยที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสถานบริการหัตถ การนวดไทยซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตจากสภาการแพทย์แผนไทย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่สภาการแพทย์แผนไทยกำหนดหรือรับรองไว้เท่านั้น
 
3. การให้บริการหัตถการนวดไทยในระบบบริการสาธารณสุขด้านการแพทย์ ต้องเป็นการให้บริการภายใต้ความควบคุมของผู้ที่ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตจากสภาการแพทย์แผนไทย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สภาการแพทย์แผนไทยกำหนดหรือรับรองไว้เท่านั้น อีกทั้งต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน การให้บริการด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย รวมไปถึงบังคับแห่งข้อจำกัดและเงื่อนไขตามที่สภาการแพทย์แผน ไทยกำหนดหรือรับรองไว้ และรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการแพทย์แผนไทยตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ สภาการแพทย์แผนไทยอย่างเคร่งครัด

 
                ผู้ใดแอบอ้างการให้บริการหัตถการนวดไทยโดยไม่ได้รับนุญาต หรือผ่าฝืนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สภาการแพทย์แผนไทยกำหนดหรือรับรองไว้ อาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์ แผนไทย พ.ศ. 2556 ซึ่งมีระวางโทษสูงสุด โดยจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งการเพิกถอนใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง

              ทั้งนี้ กรรมวิธีการแพทย์แผนไทยให้รวมถึงเกณฑ์มาตรฐานและกรรมวิธี การแพทย์แผนไทยตามมติอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ดังแนบ
 
ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566
(นางชนิญญา ชัยสุวรรณ)
นายกสภาการแพทย์แผนไทย

 

คำจำกัดความที่เกี่ยวข้อง ในพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
 


คำจำกัดความที่เกี่ยวข้อง มีความหมายตามที่ดำหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ตามมาตรา 3 มีคังนี้
 
"การแพทย์แผนไทย" หมายความว่า กระบวนการทางการแพทย์เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย บำบัดรักษา หรือป้องกันโรค หรือการส่งเสริมและพื้นฟูสุขภาพของมนุษย์ การผคุงครรภ์ การนวดไทย และให้หมายความรวมถึง การเดรียมการผลิตยาแผนไทย และการประดิบฐ์อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ทั้งนี้ โดยอาศัยความรู้หรือตำราที่ได้ถ่ายทอดและพัฒนาสืบต่อกันมา

"วิชาชีพการแพทย์แผนไทย" หมายความว่าวิชาชีพที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์

"การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย" หมายความว่า การประกอบวิชาชีพที่กระทำหรือ มุ่งหมายจะกระทำต่อมนุษย์ เกี่ยวกับการแนะนำ การตรวจโรค การวินิจฉัยโรค กวรบำบัดโรค การรักษาโรค  การป้องกันโรค การส่งเสริมและการพื้นฟูสุขภาพ โดยอาศัยองค์ความรู้ต้านเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย การนวคไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และองค์ความรู้ด้านอื่น ตามที่รัฐมนตรีประกาศ กำหนด โดยคำแนะนำของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ด้วยกรรมวัธีการแพทย์แผนไทยซึ่งถ่ายทอดหรือพัฒนาสืบ ต่อกันมา ตามตำราการแพทย์แผนไทยหรือจากสถานศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง
 
"การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์" หมายความว่า การประกอบวิชาชีพ การแพทย์ แผนไทย โคยอาศัยองค์ความรู้ค้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทข์ ชื่งศึกษาจากสถานศึกษา ที่สภา การแพทข์แผนไทยรับรอง รวมทั้งการประยุกข์ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งนี้ ตามระเบียบและข้อบังดับของสภาการแพทย์แผนไทย

"กรรมวิธีการแพทย์แผนไทย" หมายความว่า กรรมวิธี ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทยที่สภาการแพทย์แผนไทยกำหนดหรือรับรอง แล้วแต่กรณี

"เวชกรรมไทย" หมายความว่า การครวจ การวินิจฉัย การบำบัค การรักษา การป้องกันโรค การส่งเสริมและการพื้นฟูสุขภาพ รวมถึงการผดุงครรภ์ไทย เภสัชกรรมไทย และการนวคไทย ทั้งนี้ ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย

"เกสัชกรรมไทย" หมายความว่า การกระทำในการเตรียมยา การผลิตยา การประคิษฐ์ยา การเลือกสรรยา การควบคุมและการประกันคุณภาพยา การปรุงยาและการจ่ายยาดามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์และการจัดจำหน่ายยา ตาม กฎหมายว่าด้วยยา ทั้งนี้ ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย

"การผลุงครรภ์ไทย" หมายความว่า การครวจ การวินิจฉัย การบำบัค การรักษา การส่งเสริมสุขภาพ หญิงมีครรภ์ การป้องกันความผิคปกติในระยะตั้งครรภ์และระยะคลอด การทำคลอด การดูแล การส่งเสริม และการฟื้นฟูตุขภาพมารคาและทารกในระยะหลังคลอด ทั้งนี้ ด้วยกรรมวิธีการแพทย์เผนไทย

"การนวคไทย" หมายความว่า การตรวจ การวินิฉัย การบำบัด การรักษา การป้องกันโรค การส่งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพ โดยใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปะการนวดไทย ทั้งนี้ ด้วยกรรมวิธีการแพทธ์แผนไทย

"การแพทย์พื้นบ้านไทย" หมายความว่า การตรวจ การวินิฉัย การบำบัค การรักษา การป้องกันโรค การส่งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพ โคยใช้องค์ความรู้ซึ่งสืบทอคกันมาในชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้ ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย

 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด