ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

อบจ.กาญจนบุรี จับมือ ม.มหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ให้ทุนแพทย์ทุนพยาบาล 20 ทุน

อบจ.กาญจนบุรี จับมือ ม.มหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ให้ทุนแพทย์ทุนพยาบาล 20 ทุน HealthServ.net

อบจ.กาญจนบุรี ประกาศ หลักเกณฑ์ให้ทุนโครงการทุนแพทย์ทุนพยาบาล ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 20 ทุน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย แต่มีฐานะทางครอบครัวยากจนหรือเป็นผู้ด้อยโอกาสได้เข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และนำความรู้ ความสามารถมาพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

อบจ.กาญจนบุรี จับมือ ม.มหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ให้ทุนแพทย์ทุนพยาบาล 20 ทุน ThumbMobile HealthServ.net
2 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนแพทย์ทุนพยาบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
 
        ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์จัดทำโครงการทุนแพทย์ทุนพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย แต่มีฐานะทางครอบครัวยากจนหรือเป็นผู้ด้อยโอกาสได้เข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และนำความรู้ ความสามารถมาพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองให้เจริญก้าวหน้าต่อไป โดยมีรายละเอียดตามแนบดังนี้ 
 

 


1. ประเภทและจำนวนทุนการศึกษา
 
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโควตา พร้อมทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ จำนวน 20 ทุน โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

         1.1 ประเภททุนการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 7 ทุน

         1.2 ประเภททุนการศึกษาของนักเรียนทั่วไป ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 13 ทุน จำแนกเป็น 1 อำเภอ 1 ทุน โดยพิจารณาจากสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับทุนการศึกษา
2. คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา
 
 •  มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี ระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
 •  สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ แผนการศึกษา วิทย์ - คณิตจากโรงเรียนหลักสูตรแกนกลาง สถานศึกษาของรัฐ
 •  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า ๒.๗๕ (กรณีผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ 6 ภาคการศึกษา ส่วนผู้ที่กำลังศึกษาใช้ ๕ ภาคการศึกษา)
 •  มีคะแนนเฉลี่ยของแต่ละวิชา (GPA) คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาและภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า ๒.๓๕ (กรณีผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ ๖ ภาคการศึกษา ส่วนผู้กำลังศึกษาใช้ 5 ภาคการศึกษา)
 • มีคะแนนผลการทดสอบ TGAT ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่น้อยกว่า ๓๕ คะแนน (กรณีผู้สำเร็จการศึกษาแล้วไม่สามารถใช้คะแนนผลการทดสอบ TGAT ของปีที่ผ่านมาไม่ได้ โดยจะต้อง ดำเนินการทดสอบ TGAT ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ใหม่อีกครั้ง)
 •  ไม่เป็นผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS รอบที่ ๑ ของสถาบันใดๆ ในปีการศึกษา 2567 มาก่อน
 • เป็นผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนหรือเป็นผู้ด้อยโอกาส โดยสมาชิกในครอบครัวมีรายได้สุทธิรวมกันปีละไม่เกิน ๓๖๐,0๐๐ บาท
 • มีความประพฤติเรียบร้อย
 • ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานอื่น และไม่เข้าโครงการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือโครงการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ที่ระบุวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้มาเป็นค่าเล่าเรียน (ค่าเทอม) ทั้งนี้ หากนักเรียนนใดได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยระบุวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินมาเป็นค่าครองชีพเพียงอย่างเดียวสามารถสมัครขอรับทุนการศึกษานี้ได้
 •  กรณีที่เคยได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานอื่น หรือเข้าโครงการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือโครงการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) มาก่อนที่จะเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี และไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องถึงระดับปริญญาตรี สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษานี้ได้
 •  ไม่มีสิทธิ์เบิกค่าเล่าเรียนจากสวัสดิการของบิดาหรือมารดา
 • มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า ๑๔๕ เชนติเมตร และมีดัชนีมวลกายน้อยกว่า ๓๐ กิโลกรัม
 • ไม่มีปัญหาจิตเวชขั้นรุนแรง อันอาจเป็นอันตรายต่อตนเองและ/หรือผู้อื่น
 •  ไม่เป็นโรคติดต่ออันตราย ไม่เนโรคม่ติดต่อ หรือมีความพิการทางร่างกายอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • ไม่มีความผิดปกติในการเห็นภาพและการได้ยิน
 • ไม่เป็นโรคตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยโรคงต้องห้ามเป็นสมาชิกหรือขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต


3. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา
 
ตามภาพประกอบ 

 
อบจ.กาญจนบุรี จับมือ ม.มหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ให้ทุนแพทย์ทุนพยาบาล 20 ทุน HealthServ

4. ระยะเวลา และสถานที่สมัครขอทุน

รับสมัครระหว่างวันที่ 5-23 กุมภาพันธ์ 2567 จัดส่งใบสมัครได้ 2 ช่องทาง 
 • ส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือผู้ปกครอง ที่ห้องกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น 4 อบจ.กาญจนบุรี
 • ส่งทาง facebook กองการศึกษา  อบจ.กาญจนบุรี  และนำใบสมัครจริงมาให้ในวันสอบสัมภาษณ์

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
 • วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567  ทางเว็บไซต์ www.kanpao.go.th

6. การสอบสัมภาษณ์ 

กำหนดสอบสัมภาษณ์วันที่ 5 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมทับทิม 1 ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี กำหนดการดังนี้
 • 8.30 - 9.30 น. รายงานตัว และตรวจสอบเอกสารฉบับจริง เฉพาะบุคคลที่สมัครทาง facebook
 • 9.30 น. สอบสัมภาษณ์และประเมินสุขภาพจิต โดยเรียงลำดับจากเวลาที่มารายงานตัว
ผู้ไม่มาสัมภาษณ์ถือว่าสละสิทธิ์


7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 20 คน วันที่ 8 มีนาคม 2567  ทางเว็บไซต์ www.kanpao.go.th 
   
     ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบนี้ ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับโควตาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตนครสวรรค์ 

     ส่วนการมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาหรือไม่นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีอีกครั้ง  


ลิงค์เอกสารข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด