ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

อบจ.กาญจนบุรี จับมือ ม.มหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ให้ทุนแพทย์ทุนพยาบาล 20 ทุน

อบจ.กาญจนบุรี จับมือ ม.มหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ให้ทุนแพทย์ทุนพยาบาล 20 ทุน Thumb HealthServ.net
อบจ.กาญจนบุรี จับมือ ม.มหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ให้ทุนแพทย์ทุนพยาบาล 20 ทุน ThumbMobile HealthServ.net

อบจ.กาญจนบุรี ประกาศ หลักเกณฑ์ให้ทุนโครงการทุนแพทย์ทุนพยาบาล ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 20 ทุน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย แต่มีฐานะทางครอบครัวยากจนหรือเป็นผู้ด้อยโอกาสได้เข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และนำความรู้ ความสามารถมาพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

2 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนแพทย์ทุนพยาบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
 
        ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์จัดทำโครงการทุนแพทย์ทุนพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย แต่มีฐานะทางครอบครัวยากจนหรือเป็นผู้ด้อยโอกาสได้เข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และนำความรู้ ความสามารถมาพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองให้เจริญก้าวหน้าต่อไป โดยมีรายละเอียดตามแนบดังนี้ 
 

 


1. ประเภทและจำนวนทุนการศึกษา
 
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโควตา พร้อมทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ จำนวน 20 ทุน โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

         1.1 ประเภททุนการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 7 ทุน

         1.2 ประเภททุนการศึกษาของนักเรียนทั่วไป ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 13 ทุน จำแนกเป็น 1 อำเภอ 1 ทุน โดยพิจารณาจากสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับทุนการศึกษา
2. คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา
 
 •  มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี ระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
 •  สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ แผนการศึกษา วิทย์ - คณิตจากโรงเรียนหลักสูตรแกนกลาง สถานศึกษาของรัฐ
 •  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า ๒.๗๕ (กรณีผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ 6 ภาคการศึกษา ส่วนผู้ที่กำลังศึกษาใช้ ๕ ภาคการศึกษา)
 •  มีคะแนนเฉลี่ยของแต่ละวิชา (GPA) คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาและภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า ๒.๓๕ (กรณีผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ ๖ ภาคการศึกษา ส่วนผู้กำลังศึกษาใช้ 5 ภาคการศึกษา)
 • มีคะแนนผลการทดสอบ TGAT ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่น้อยกว่า ๓๕ คะแนน (กรณีผู้สำเร็จการศึกษาแล้วไม่สามารถใช้คะแนนผลการทดสอบ TGAT ของปีที่ผ่านมาไม่ได้ โดยจะต้อง ดำเนินการทดสอบ TGAT ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ใหม่อีกครั้ง)
 •  ไม่เป็นผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS รอบที่ ๑ ของสถาบันใดๆ ในปีการศึกษา 2567 มาก่อน
 • เป็นผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนหรือเป็นผู้ด้อยโอกาส โดยสมาชิกในครอบครัวมีรายได้สุทธิรวมกันปีละไม่เกิน ๓๖๐,0๐๐ บาท
 • มีความประพฤติเรียบร้อย
 • ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานอื่น และไม่เข้าโครงการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือโครงการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ที่ระบุวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้มาเป็นค่าเล่าเรียน (ค่าเทอม) ทั้งนี้ หากนักเรียนนใดได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยระบุวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินมาเป็นค่าครองชีพเพียงอย่างเดียวสามารถสมัครขอรับทุนการศึกษานี้ได้
 •  กรณีที่เคยได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานอื่น หรือเข้าโครงการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือโครงการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) มาก่อนที่จะเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี และไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องถึงระดับปริญญาตรี สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษานี้ได้
 •  ไม่มีสิทธิ์เบิกค่าเล่าเรียนจากสวัสดิการของบิดาหรือมารดา
 • มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า ๑๔๕ เชนติเมตร และมีดัชนีมวลกายน้อยกว่า ๓๐ กิโลกรัม
 • ไม่มีปัญหาจิตเวชขั้นรุนแรง อันอาจเป็นอันตรายต่อตนเองและ/หรือผู้อื่น
 •  ไม่เป็นโรคติดต่ออันตราย ไม่เนโรคม่ติดต่อ หรือมีความพิการทางร่างกายอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • ไม่มีความผิดปกติในการเห็นภาพและการได้ยิน
 • ไม่เป็นโรคตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยโรคงต้องห้ามเป็นสมาชิกหรือขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต


3. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา
 
ตามภาพประกอบ 

 
อบจ.กาญจนบุรี จับมือ ม.มหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ให้ทุนแพทย์ทุนพยาบาล 20 ทุน HealthServ

4. ระยะเวลา และสถานที่สมัครขอทุน

รับสมัครระหว่างวันที่ 5-23 กุมภาพันธ์ 2567 จัดส่งใบสมัครได้ 2 ช่องทาง 
 • ส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือผู้ปกครอง ที่ห้องกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น 4 อบจ.กาญจนบุรี
 • ส่งทาง facebook กองการศึกษา  อบจ.กาญจนบุรี  และนำใบสมัครจริงมาให้ในวันสอบสัมภาษณ์

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
 • วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567  ทางเว็บไซต์ www.kanpao.go.th

6. การสอบสัมภาษณ์ 

กำหนดสอบสัมภาษณ์วันที่ 5 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมทับทิม 1 ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี กำหนดการดังนี้
 • 8.30 - 9.30 น. รายงานตัว และตรวจสอบเอกสารฉบับจริง เฉพาะบุคคลที่สมัครทาง facebook
 • 9.30 น. สอบสัมภาษณ์และประเมินสุขภาพจิต โดยเรียงลำดับจากเวลาที่มารายงานตัว
ผู้ไม่มาสัมภาษณ์ถือว่าสละสิทธิ์


7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 20 คน วันที่ 8 มีนาคม 2567  ทางเว็บไซต์ www.kanpao.go.th 
   
     ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบนี้ ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับโควตาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตนครสวรรค์ 

     ส่วนการมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาหรือไม่นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีอีกครั้ง  


ลิงค์เอกสารข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด