ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ราชกิจจาฯ กำหนดการใช้จ่ายงบสปสช.ในโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่

ราชกิจจาฯ กำหนดการใช้จ่ายงบสปสช.ในโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ HealthServ.net
ราชกิจจาฯ กำหนดการใช้จ่ายงบสปสช.ในโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ ThumbMobile HealthServ.net

สาระสำคัญเป็นการให้ใช้จ่ายเงินส่วนงบประจำปีและงบกลาง จากกองทุนบัตรทอง จ่ายให้กับ 1) หน่วยบริการที่ให้บริการผู้ป่วยนอกทั่วไปที่เข้ารับบริการ และ 2) จ่ายให้กับหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้าน ในพื้นที่ที่ดำเนินงานตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ที่เริ่มมาตั้งแต่ 7 มกราคม 2567 รวม 12 จังหวัด

ราชกิจจาฯ กำหนดการใช้จ่ายงบสปสช.ในโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ HealthServ
    11 เมษายน 2567 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขตามนโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว พ.ศ.2567  ประกาศเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567  โดยมี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงนาม   และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาฯ เป็นต้นไป (12 เมษายน 2567)  

   

      โดยที่รัฐบาลมีนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว จึงสมควรกำหนด หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการตามนโยบายดังกล่าว ประกอบกับได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้ารับบริการสาธารณสุขกรณีที่มีเหตุสมควร ตามข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเกี่ยวกับการใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุข กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนในการรับบริการสาธารณสุขได้ตามนโยบายดังกล่าว ตลอดจนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพในการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ และเพื่อให้การจ่ายเงินกองทุนหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


คณะกรรมการหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

        ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และการรับค่าใช้จ่าย เพื่อบริการสาธารณสุขตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว พ.ศ. 2567"


        ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

        ข้อ 3 เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของประชาชนตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ให้ใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ดังต่อไปนี้

         (1) จ่ายให้แก่หน่วยบริการเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปที่เข้ารับบริการกรณีที่มี เหตุสมควร ในพื้นที่จังหวัดที่มีการดำเนินงานตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ได้แก่ จังหวัดแพร่ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดอื่นตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวของกระทรวงสาธารณสุข โดยให้สำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติประกาศรายชื่อจังหวัดตามนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียด วิธีการ และเงื่อนไข การจ่ายให้เป็นไปตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด         (2) จ่ายให้แก่หน่วยบริการเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับหน่วยบริการที่รับการส่งต่อ เฉพาะด้าน ในพื้นที่จังหวัดที่มีการดำเนินงานตามนโยบาย ๓๐ บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชน ใบเดียว ได้แก่ จังหวัดแพร่ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดอื่น ตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวของกระทรวงสาธารณสุข โดยให้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประกาศรายชื่อจังหวัดตามนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียด วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายให้เป็นไปตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด


        ข้อ 4 การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามประกาศนี้ ที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2567 ซึ่งเป็นวันเริ่มโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวจนถึงวันก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือเป็นการดำเนินการ ตามประกาศนี้และให้หน่วยบริการมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขตามประกาศนี้


        ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรักษาการตามประกาศนี้

       ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567 ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

หน่วยบริการเอกชนในโครงการ 30 บาท รักษาทุกที่


         ปัจจุบันมี หน่วยบริการเอกชน 5,655 แห่งเข้าร่วมให้บริการประชาชนผู้มีสิทธิบัตรทอง 30 บาท (สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

        1) ร้านยา คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น และคลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่น สามารถใช้บริการได้ทั่วประเทศ 
 
        2) คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่น และคลินิกแพทย์แผนไทยชุมชนอบอุ่น สามารถใช้บริการได้เฉพาะจังหวัดนำร่อง 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว
 
        ระยะที่ 1 ได้แก่ แพร่ ร้อยเอ็ด เพชรบุรี และนราธิวาส ที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2567
 
        ระยะที่ 2  ได้แก่ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ สิงห์บุรี สระแก้ว หนองบัวลำภู นครราชสีมา อำนาจเจริญ และพังงา ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

        และมีแผนจะขยายครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศต่อไป
 
        
ราชกิจจาฯ กำหนดการใช้จ่ายงบสปสช.ในโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ HealthServ
ราชกิจจาฯ กำหนดการใช้จ่ายงบสปสช.ในโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด